Review: Geven en Nemen (999 Games)

NL Net als in het dagelijks leven is het in spelletjes soms geven en nemen. Soms moet je Monopoly spelen met je familie in de hoop dat je later een keer wel een leuk spel zoals Paleo of King’s Dilemma mag spelen. In dit gelijknamige dobbelspel van 999 Games draait het allemaal om Geven en Nemen. Tijdens jouw beurt zul je soms jouw tegenspelers aan punten helpen, maar zij zullen ook jou moeten helpen. Je zult moeten geven en nemen! 

Geven en Nemen is een roll-and-write spel. Door tijdens jouw beurt te dobbelen probeer je met een pennetje vakjes aan te kruisen om zo de overwinning te behalen. Geven en Nemen bevat voor een roll-and-write spel veel interactie tussen spelers. Tijdens jouw beurt mag jij de dobbelstenen tot drie keer toe werpen. Elke keer dat je dobbelstenen opnieuw werpt, mogen de andere spelers een van de opnieuw geworpen dobbelstenen aankruisen. Door opnieuw te werpen, kun je wellicht zelf een beter resultaat behalen, maar hiermee help je dus andere spelers. 

Dit is niet het enige unieke aspect van Geven en Nemen. In tegenstelling tot andere roll-and-writes heeft Geven en Nemen geen traditioneel scorevel. Hoe zet je dan kruisjes? Het spel bevat verschillende vierkante beschrijfbare kaartjes met een plastic coating. Bonuskaarten en puntenkaarten. Tijdens het spel ga je zelf jouw scorevel samenstellen met deze kaarten om zo bonussen en punten te verdienen. Tijdens jouw beurt kun je ervoor kiezen om een van de “opdrachten” op een kaart te voltooien of een nieuwe kaart te kopen. Een opdracht voltooi je door alle vakjes op een kaart aan te kruisen. Sommige vakjes kun je enkel aankruisen door de juiste waarde of kleur te werpen. Door het voltooien van opdrachten activeer je de bonus of de puntentelling van deze kaart. 

Als je drie of vier gelijke dobbelstenen werpt tijdens je beurt kun je een nieuwe kaart uit de markt “kopen”. Met puntenkaarten behaal je punten op basis van je samengestelde “scorevel”. Zo kun je bijvoorbeeld puntenkaarten kopen waarmee je punten verdient voor elke oranje kaart in je scorevel of elke groene aangrenzende kaart aan de relevante puntenkaart. Door bonuskaarten te voltooien, verdien je bonuseffecten die je tijdens het spel helpen. Met deze bonussen kun je bijvoorbeeld de waarde van een geworpen dobbelsteen veranderen. Zodra een speler 9 kaarten heeft verworven, begint het einde van het spel. De speler die de meeste punten heeft gehaald, wint het spel. 

Geven en Nemen is een uniek dobbelspel. Het lijkt een beetje op spellen als Clever, maar voelt uniek aan doordat je zelf je scorevel samenstelt. Hierdoor ben je niet enkel aan het focussen op de uitkomst van je worp en het efficient gebruiken van de dobbelstenen, maar ook het samenstellen van het beste scorevel. Hierdoor is elk potje anders en ook spannend. Het is altijd de vraag of je gaat winnen, aangezien iedereen bezig is met een andere manier van punten scoren. Een echte aanrader voor de liefhebbers van een strategisch dobbelspel! Dit spel doet een gooi naar de overwinning!

EN Just like in real life, sometimes games are a matter of give and take. Sometimes you have to play Monopoly with your family in the hope that later you will get to play a nice game like Paleo or King’s Dilemma. In Divvy Dice it is all about giving and taking. During your turn, you’ll sometimes have to help your opponents, but they’ll also have to help you. You’ll have to give and take!

Divvy Dice a roll-and-write game. By rolling the dice during your turn, you try to get your pen to cross boxes in order to win the game. For a roll-and-write game, Divvy Dice contains a lot of interaction between players. During your turn, you may roll the dice up to three times. Each time you re-roll the dice, the other players may select one of the re-rolled dice. By re-rolling, you may get a better result yourself, but in doing so, you are helping other players.

This is not the only unique aspect of Divvy Dice. Unlike other roll-and-writes, Divvy Dice does not have a traditional scoring sheets. So how do you cross-off boxes? The game contains several plastic-coated square writable cards. Bonus cards and point cards. During the game, you will put together your own score sheet with these cards to earn bonuses and points. During your turn, you can choose to complete one of the “missions” on a card or buy a new card. To complete a mission, you must check all the boxes on a card. Some boxes can only be ticked by throwing the correct value or colour. Completing cards activates the bonus or the points for this card.

If you roll three or four identical dice during your turn, you can “buy” a new card from the market. With point cards you get points based on your composite “scorevel”. For example, you can buy point cards that earn you points for each orange card in your score sheet or each green card adjacent to the relevant point card. By completing bonus cards, you earn bonus effects that help you during the game. For example, these bonuses allow you to change the value of a thrown die. Once a player has acquired 9 cards, the end of the game begins. The player with the most points wins the game.

Divvy Dice is a unique dice game. It looks a bit like games like Clever, but feels unique because you compose your own score sheet. Because of this, you are not only focusing on the outcome of your throw and the efficient use of the dice, but also on composing the best score sheet. This makes every game different and exciting. It is always a question of whether you will win, as everyone is working on a different way of scoring points. Highly recommended for lovers of a strategic dice game! This game is a sure-fire way to win!