Review: King’s Dilemma (999 Games)

NL

Had jij bij Game of Thrones ook helemaal uitgedokterd hoe het dynamische duo Stannis Baratheon en Davos Seaworth toch de troon van Westeros zouden bemachtigen? Vond je het einde van de serie ook bedroevend slecht en wilde jij ook dat je het uiteindelijk maar bij de boeken had gelaten? Dan voel ik je pijn… Gelukkig hebben we nu een tweede kans!


Waan je een ware Littlefinger in King’s Dilemma! Spelers nemen allemaal de rol aan van een machtig huis of vazal in de raad van de koning van Ankist. Gezamenlijk lossen jullie zijn dilemma’s op, maar het belang van de koning of zijn volk is voor de spelers onbelangrijk. Geheime agenda’s, lust naar prestige en macht staan centraal. In King’s Dilemma gaan spelers elkaar politiek te lijf met omkoping, chantage, intrede, verraad of puur vertoon van macht. Eindig jij op de troon van Ankist of getekend in de kerker? 

Omdat King’s Dilemma een legacy-spel is, zal ik in deze review geen spoilers geven. In een legacy-spel speel je een verhaal in meerdere spelsessies met (wenselijk) dezelfde groep mensen. Je gaat stickers plakken op het speelbord, op kaarten en stickers schrijven en spelonderdelen vernietigen of weggooien.

King’s Dilemma is een complex spel waar spelers met veel rekening moeten houden, maar dat is vooral administratief. Het spelverloop zelf is namelijk vrij simpel. Het spel draait om dilemma’s. Elke speelronde wordt er een dilemma aan de spelers voorgelegd. Elke dilemma heeft een uitkomst. Zo kan het zijn dat de rijkdom van het koninkrijk omhoog gaat, maar de welvaart en moraliteit van de bevolking omlaag gaat. Spelers kunnen inschatten wat de uitkomst van een dilemma zal zijn, maar precies weten doen ze niet. Spelers proberen de uitkomsten te kiezen die (hopelijk) voor het het voordeligst uitpakken. Elke speler heeft namelijk geheimen doelen en een geheime agenda. Die speler die een sessie het beste heeft gespeeld verdient prestige wat mogelijkerwijs kan leiden tot uiteindelijk winst van het verhaal. 


King’s Dilemma is een van de beste spellen die de afgelopen jaren is uitgekomen, maar je moet wel met een geschikte groep spelen. Het spel combineert debatteren, rolspelen en politiek. Spelers zullen elkaar tijdens het spel omkopen en (fictieve) ruzies over bepaalde dilemma’s ontstaan snel. Spelers verliezen zichzelf hierdoor echt in de verhalen en kwesties binnen het Koninkrijk Ankist. De vormgeving van het spel – op de kaarten na – is erg minimalistisch en had thematischer gemogen. De symboliek is echter wel helder en duidelijk. Een wat mij betreft een te bekronen bordspel!


EN

While watching Game of Thrones, did you also have it all figured and deciphered how the dynamic duo of Stannis Baratheon and Davos Seaworth would end up on the throne of Westeros after all hell broke loose? Did you also think the ending of the series was pathetically bad and you also wished you had just left the series aside and only read the books? Then I feel your pain… Luckily we now have a second chance! Imagine yourself a true Littlefinger in King’s Dilemma! Players all take on the role of a powerful house or vassal in the council of the King of Ankist. Together you solve his dilemmas, but the interests of the king or his people are unimportant to the players. Secret agendas, lust for prestige and power are at the forefront. In King’s Dilemma, players confront each other politically with bribery, blackmail, treason or pure displays of power. Will you end up on the throne of Ankist or will you be hanged or quartered?

As King’s Dilemma is a legacy game, I will not give any spoilers in this review. In a legacy game, you play a story in multiple game sessions with (desirably) the same group of people. You’re going to put stickers on the game board, write on cards and stickers, and destroy or discard game components. King’s Dilemma is a complex game where players have to take a lot into account, but that’s mostly administrative. In fact, the game play itself is quite simple. The game revolves around dilemmas. Each round of play, a dilemma is presented to the players. Each dilemma has an outcome. For example, the wealth of the kingdom may go up, but the prosperity and morality of the population may go down. Players can estimate what the outcome of a dilemma will be, but knowing exactly does not. Players try to choose the outcomes that will (hopefully) be most advantageous to them. In fact, each player has secret goals and a secret agenda. That player who has played a session the best earns prestige which can potentially lead to eventual winning of the story.

King’s Dilemma is one of the best games to come out in recent years, but you have to play with an appropriate group. The game combines debating, role-playing and politics. Players will bribe each other during the game and (fictional) arguments over certain dilemmas quickly arise. As a result, players really lose themselves in the stories and issues within the Kingdom of Ankist. The design of the game – except for the cards – is very minimalist and could have been more thematic. The symbolism, however, is clear and straightforward. A board game to be awarded as far as I am concerned!