Review: Paleo (999 Games)

NEDERLANDS

Ik holbewoner. Vuur eng. Knuppel zwaar. Speer scherp. Ik jaag. Krijg vlees. Grote mammoet. Ik jaag grote mammoet. Ik krijg vlees. Ik maak grottekening. In Paleo, een coöperatief spel van 999 Games, wagen jij en je vrienden je echte holbewoners, klaar om de wereld te ontdekken! Weten jullie op tijd een prachtige grottekening te maken of eindig je als de dodo?

In Paleo draait alles om ontdekken. De stapel speelkaarten van iedere speler wordt gevormd door verschillende sets kaarten die je met elkaar kunt combineren. Zo ontstaan er meerdere avonturen die spelers kunnen ontdekken. In het spel proberen spelers gezamenlijk dagen en nachten van hun holbewoners bestaan te overleven en op tijd een mammoet te krabbelen in een grot. 

Overdag gaan spelers met hun groep holbewoners op pad. Elke speler heeft een eigen stapel trekkaarten en iedere beurt kiezen spelers tegelijk welk kaart van de drie bovenste kaarten van hun trekstapel zij willen spelen. De achterkant van de kaarten geeft aan wat spelers kunnen verwachten. 

Dit systeem vind ik geniaal. Een spelers weet niet wat er precies komen zal, maar heeft wel een idee. Net alsof je op ontdekkingsreis gaat. Bij een rivier vinden ze waarschijnlijk dieren om op te jagen, in de bergen kunnen ze grondstoffen vinden (om nieuwe gereedschappen te maken) en in hun dromen bedenken spelers de waanzinnigste ideeën. Wiel rond. Stok en steen is bam bam. Rode kaarten zijn bijna net zo eng als vuur en betekenen meestal gevaar. 

Op elke kaart staan de verschillende opties/acties waar spelers uit kunnen kiezen, de eisen daarvan, opties en een beloning. Zo kunnen spelers op dieren jagen, maar moeten ze dan wel genoeg speren (symbolen) hebben. Ook kunnen kaarten vaak worden gebruikt om andere spelers te helpen bij hun taak. Samen haal je sneller die grote mammoet ten val dan in je uppie. Geen lone wolves in deze harde wereld (tenzij je er een tegenkomt).

In de nacht moeten spelers voldoende eten, want anders verhongeren ze. Ook moeten missies worden behaald. Is er te weinig eten voor de personages van de spelers of kunnen spelers een missie niet voltooien, dan moeten spelers doodshoofden plaatsen. Ook als een personage van een speler overlijdt aan verwondingen, omdat ze zo nodig moesten rollebollen met een everzwijn en niet genoeg speren hadden, moet er een doodshoofdfiche worden geplaatst. Zijn deze fiches op, dan verliezen spelers gezamenlijk het spel. Fred Flintstone had het maar makkelijk!

Paleo is een uitdagend en creatief coöperatief spel. Door het innovatieve systeem waarbij spelers op ontdekkingstocht gaan en op basis van de achterkant van een kaart een keuze maken, is erg spannend. Door de verschillende groepen aan personen die spelers “besturen” en de verschillende soorten kaarten voelt het aan alsof iedereen noodzakelijk is en alsof samenwerking echt noodzakelijk is om de grottekening af te krabbelen. Daardoor moet je tijdens het spel af en toe kaarten afleggen, maar soms ook permanent “weggooien”. Dat geeft het spel een spannende tijdsdruk. De vormgeving is prachtig en de onderdelen zijn tafelvullend. Een aanrader voor de liefhebber van coöperatieve spellen. Vuur eng. Paleo leuk. Holbewoner blij.

ENGLISH

Me caveman. Fire scary. Bat heavy. Spear sharp. Me hunt. Get meat. Big mammoth. Me hunt big mammoth. Me get much meat. Me make cave drawing. In Paleo, a cooperative game of 999 Games, you and your friends venture your real cavemen, ready to discover the world! Will you make a beautiful cave drawing in time or will you go the way of the dodo?

Paleo is all about discovery. Each player’s deck of playing cards is made up of different sets of cards that you can combine with each other. This creates multiple adventures that players can discover. In the game, players try to survive the days and nights of their cave dwellers’ existence together, and in time to scribble a mammoth into a cave.

During the day, players go out with their group of cavemen. Each player has their own deck of draw cards, and each turn players choose at the same time which one of the top three cards of their draw pile they want to play. The backside of the cards indicates what players can expect.

I think this system is ingenious. A player doesn’t know exactly what will come, but has an idea. Just like going on a voyage of discovery. Near a river they will probably find animals to hunt, in the mountains they can find resources (to make new tools) and in their dreams players will come up with the craziest ideas. Wheel is round. Fire hot. Stick and stone is bam bam. Red cards are almost as scary as fire and usually mean danger.

Each card contains the different options/actions players can choose from, their requirements, options and a reward. This way players can hunt animals, but must have enough spears (symbols). Also, cards can often be used to help other players in their task. Together you’ll bring down that big mammoth faster than solo. No lone wolves in this hard world (unless you encounter one).

In the night players have to eat enough, otherwise they starve to death. Also missions have to be accomplished. If there is not enough food for the characters of the players or players cannot complete a mission, players must place skulls. Even if a player’s character dies of injuries a skull must be placed. When these tokens are exhausted, players lose the game together. Fred Flintstone had it easy!

Paleo is a challenging and creative cooperative game. Due to the innovative system where players explore and make a choice based on the back of a card, the game is very thrilling. Because of the different groups of people who “control” players and the different types of cards, it feels as if everyone is necessary and as if cooperation is really necessary to scribble the cave drawing. As a result, you have to discard cards from time to time during the game, but sometimes you have to “discard” them permanently. This gives the game an exciting time pressure. The design is beautiful and the parts are table filling. Highly recommended for the lover of cooperative games. Fire scary. Paleo fun. Caveman happy.