Review: Wingspan Oceania Expansion

NEDERLANDS

Wingspan is de hoogvlieger onder de bordspellen. Het spel is populair bij spelers die pas uitvliegen en spelers die al meer veren op hun tooi hebben. Wingspan zit bomvol met met prachtig geïllustreerde vogels en zeer kwalitatieve spelcomponenten. Ondanks dat ik redelijk wat potjes Wingspan in de vingers heb, ben ik nog niet alle beschikbare vogels tegengekomen en heb ik nog zeker niet alle strategieën geprobeerd of ontdekt. Zeker met de Europa uitbreiding heeft Wingspan al voldoende variatie om de meeste spelers voorlopig meer dan zoet te houden. Is Oceanië een uitbreiding je moet hebben? Sterker nog, je moet hem absoluut hebben!

In de Oceanië uitbreiding gaan we vanzelfsprekend naar plekken als Australië, Nieuw-Zeeland, Tasmanië en een hele hoop andere eilandjes vol kleurrijke en exotische vogels. Omdat niet alle bomen voldoende voedingstoffen geven in deze regio zijn veel vogels overgestapt op een ander plantaardig dieet. Deze uitbreiding introduceert daarom ook nectar als extra voedingstof. Nectar kun je gebruiken als nectar (wow!), maar in veel gevallen kun je nectar ook als een joker inzetten. Ook levert gebruikte nectar soms extra punten op aan het einde van het spel. Omdat nectar zo waardevol is, raak je het aan het einde van een speelronde kwijt. Wees dus op tijd, omdat je anders kan fluiten naar dit zoete goedje. 

Vanwege de nectar wordt het spel dusdanig omgegooid dat er nieuwe dobbelstenen en speelbordjes worden geïntroduceerd in deze uitbreiding. Door de nieuwe spelersbordjes zijn de acties die je tijdens je beurt (haha, bird) kan nemen een beetje aangepast. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden en variatie. Zo ben je vaak vrij (als een vogel) om het voedsel in de vogelvoeder of de beschikbare vogels te rouleren. 

Ook introduceert Oceanië vogels met effecten die aan het einde van het spel activeren (de gele vogels). Voor mijn gevoel zitten er in Oceanië ook meer vogeleffecten die een impact hebben op andere spelers. De interactie tussen spelers (het gebrek daaraan is een veel gehoorde klacht over het basisspel) neemt hierdoor toe. De nieuwe doelkaarten voegen leuke opdrachten toe waarbij je veel punten kan verdienen door de plaatsing van de vogelkaarten op je tableau. 

Al met al variatie op het basisspel. De illustraties zijn wederom prachtig en door de extra uitdagingen en mogelijkheden die ik hierboven beschrijf een aanrader om toe te voegen aan het basisspel. Deze uitbreiding vliegt fluitend naar de overwinning!

ENGLISH

Wingspan is the high flyer among board games. The game is popular with players who just left the coup and players who are a bit more weathered (feathered?). Wingspan is packed with beautifully illustrated birds and high quality game components. Despite having quite a few game of Wingspan, I have not yet encountered all the available birds and I certainly haven’t tried or discovered all the strategies. Especially considering the Europe expansion, Wingspan already has enough variation to keep most players more than content for the time being. Is Oceania an expansion you should have? In fact, you absolutely must have it!

In the Oceania expansion we go of course to places like Australia, New Zealand, Tasmania and a lot of other islands full of colorful and exotic birds. Because not all trees over in that region provide enough nutrients , many birds have switched to a different kind of plant diet. This expansion therefore also introduces nectar as an extra nutrient. Nectar can be used as nectar (wow!), but in many cases you can also use nectar as a wild food token. Also, using nectar sometimes yields extra points at the end of the game. Because nectar is so valuable, you will lose it at the end of a round. So act on time, because otherwise you might not sooth your sweet tooth (or beak?).

Because of the nectar, the game was be redesigned in such a way that new dice and game boards will be introduced in this expansion. Because of the new player signs, the actions you can take during your turn (haha, bird) are slightly modified. This creates more possibilities and variation. For example, you are often free (like a bird) to rotate the food in the bird feed or the available birds.

Oceania also introduces birds with effects that activate at the end of the game (the yellow birds). To my feeling there are also more bird effects in Oceania that have an impact on other players. The interaction between players (the lack of which is a common complaint about the base game) increases as a result. The new goal cards add fun tasks where you can earn a lot of points by placing the bird cards on your tableau in specific ways.

All in all a great variation on the base game. The illustrations are once again beautiful and because of the extra challenges and possibilities that I have described above, I recommend adding them to the base game. This expansion flies higher and higher!