Review: 1565 St. Elmo’s Pay (Hall or Nothing)

NEDERLANDS

1565. Het Beleg van Malta. Ottomaanse troepen belegeren de verschillende forten en steden in Malta waar de Christelijke hospitaalridders, onder leiding van de 70 jaar oude strijdheer Jean Parisot de La Valette, zich na hun verlies op Rhodos zich vestigde en hierna bekend stonden als de Orde van Malta. Hoewel de orde met slechts een kleine legermacht de veel grotere Ottomaanse troepenmacht wist te weerhouden, kun je in het spel 1565: St. Elmo’s Pay, van @hallornothinggames, met geschiedenis spelen!

1565 is een kaartspel voor 2 spelers en gemaakt voor liefhebbers van spellen als Magic: the Gathering en geschiedenisfanaten. De prachtig geïllustreerde kaarten staat namelijk vol met geschiedenisfeiten. Het spel zelf is een spannend duel waarbij het beste militaire genie het beleg zal overwinnen.

Speloverzicht
Het speelveld bestaat uit drie gevechtsfronten. Spelers hebben hun eigen trekstapel met speelkaarten en een stapel met doelen die spelers in volgorde moeten behalen. Spelers proberen in dit spel zo snel mogelijk hun doelen (gebeurtenissen en slagen) te te voltooien en het Beleg van Malta te winnen. 

Iedere ronde bestaat uit meerdere fases:
1. voorbereidingsfase;
2. inzetfase; 
3. gevechtsfrontfase; en 
4. doelfase. 

1. Voorbereidingsfase
Tijdens de voorbereiding vullen spelers hun hand aan en draaien geactiveerde kaarten terug. 

2. Inzetfase
Tijdens de inzetfase spelen spelers om de beurt. Spelers kunnen tijdens hun beurt een kaart spelen, acties verrichten door een kaar te activeren, hun eigen kaarten verwijderen of hun beurt passen. Indien een speler past is deze speler de volgende ronde de startspeler. Na passen mag de tegenspeler gewoon zijn of haar beurten vervolgen. 

Er zijn verschillende soorten kaarten:

– manschappen;
– karakters;
– gebeurtenissen;
– tactieken; en
– toevoegingskaarten. 

Een manschap of karakterkaart kun je in een van de gevechtsfronten plaatsen. Deze kaarten gebruik je ook voor het behalen van doelen of om het Beleg van Malta te winnen. Op de kaarten staat aangegeven welke waarde de kaarten bezitten van de twee slageigenschappen (zeal en might). Een gebeurtenis of tactiekkaart kun je gebruiken voor extra effecten. 

Kaarten speel je door de gevraagde kosten (rode stempels) te betalen. Dit doe je door “grondstoffen” te genereren door jouw gespeelde kaarten met een groene stempel te activeren of door kaarten uit je hand af te leggen. 

Veel kaarten hebben acties die je kan gebruiken door een kaart te activeren. Manschappen, karakters en tactieken kun je in beginsel slechts een enkele keer tijdens je beurt activeren. Zo kun jij bijvoorbeeld artillerie kaarten gebruiken om de vijanden van een afstandje schade toe te dienen. Gebruik je een kaart, dan draai je de gebruikte kaart zijwaarts. Gebeurtenissen kun je slechts een enkele keer gebruiken.

3. Gevechtsfrontfase
Nadat beide spelers hebben gepast ga je kijken of een speler schade aan een van de drie gevechtsfronten kan toedelen. Deze fase wordt slechts gespeeld als minstens een van de spelers het Beleg van Malta als doel heeft. De speler met de meeste zeal in een bepaald front doet 1 schade aan dat front. De speler met de meeste might in een front doet het verschil in might tussen de spelers als schade aan het betreffende front. Let op: een speler kan alleen schade verrichten als die speler zelf bij het Beleg van Malta is aangekomen. Alleen kaarten die tijdens fase 2 niet zijn geactiveerd tellen mee voor het puntentotaal. 

4. Doelfase
De speler heeft een doel voor zich liggen. Aan het einde van een fase wordt gekeken of de speler zijn of haar doel heeft behaald. Op de doelkaart staat aangeven hoeveel een speler totaal aan schade moet verrichten met zijn of haar manschappen en karakters in zeal of might. Alleen kaarten die tijdens fase 2 niet zijn geactiveerd tellen mee voor het puntentotaal. Slaagt een speler dan wordt het effect van de doelkaart toegepast en gaat de speler naar het volgende doel. Indien een speler bij het laatste doel, het Beleg van Malta, is aangekomen, dan mag die speler meevechten in fase 3. 

De speler die minstens 2 fronten wint in fase 3 wint het spel. Indien een trekstapel van een speler tijdens het spel leeg is, verliest deze speler. Indien de leiderkaart van een speler tijdens het spel wordt uitgeschakeld, verliest deze speler ook. 

Conclusie
Ik vind 1565 een spannend asymmetrisch duel voor 2 spelers. De implementatie van de geschiedenis is top gedaan. Spelers spelen door hun doelen te behalen meerdere kernpunten uit het Beleg van Malta na. Een aanrader voor liefhebbers van strategische kaartspellen!

ENGLISH

1565. The Siege of Malta. Ottoman troops besieged the various forts and cities in Malta where the Christian hospital knights, led by the 70 year old warlord Jean Parisot de La Valette, settled after their loss on Rhodes and were hereafter known as the Order of Malta. Although the Order was able to hold back the much larger Ottoman force with only a small army, in the game 1565: St. Elmo’s Pay, from @hallornothinggames, you can play with history!

1565 is a 2-player card game made for fans of games like Magic: the Gathering and history. The beautifully illustrated cards are full of historic facts. The game itself is an exciting duel in which the best military genius will overcome the siege.

Game overview
The playing field consists of three battle fronts. Players have their own draw pile with playing cards and a pile with goals that players must achieve in order. In this game players try to complete their goals (events and strokes) as quickly as possible and win the Siege of Malta.

Each round consists of several phases:

  1. preparation phase;
  2. deployment phase;
  3. frontier phase; and
  4. objective phase.

1. Preparation phase
During the preparation, players replenish their hands and turn back tired cards.

2. Deployment phase
During the deployment phase, players take turns. Players can play a card during their turn, perform actions by activating a card, sacrifice their own cards or pass their turn. If a player passes, this player is the starting player in the next round. After passing, the opponent may continue his or her turn.

There are different types of cards:

  • units;
  • characters;
  • events;
  • tactics; and
  • attachment cards.

A unit or character card can be placed in one of the frontiers. These cards can also be used to achieve goals or to win the Siege of Malta. The cards indicate the value of the two battle attributes (zeal and might). An event or tactics card can be used for additional effects.

Cards can be played by paying the requisite costs (indicated by the red stamps). You do this by generating “resources” by activating your played cards with a green stamp or by discarding cards from your hand.

Many cards have actions that you can use by activating a card. Manpower, characters and tactics can in principle only be activated once during your turn. For example, you can use artillery cards to inflict damage on enemies from a distance. If you use a card, turn the used card sideways. Events can only be used once.

3. Frontier phase
After both players have passed, you will see if a player can inflict damage on one of the three frontiers. This phase is only played if at least one of the players has the Siege of Malta as their current objective. The player with the most zeal in a particular frontier will do 1 damage to that front. The player with the most might in a front does the difference in might between the players as damage to that front. Please note that a player can only do damage if that player has arrived at the Malta Siege. Only cards that have not been activated (e.g. cards that have not been tired and turned sideways) during phase 2 count towards the points total.

4. Objective phase
The player has an objective in front of them. At the end of a phase it is reviewed whether the player has achieved his or her objective. The objective card indicates how much total damage a player has to do with his or her men and characters in zeal of might. Only cards that have not been activated during phase 2 count towards the points total. If a player succeeds, the effect of the objective card is applied and the player moves on to the next objective. If a player has arrived at the last objective, the Siege of Malta, that player may fight in phase 3.

The player who wins at least 2 fronts in phase 3 wins the game. If a player’s deck is empty during the game, that player loses. If the leader card of a player is turned off during the game, this player also loses.

Conclusion
I think 1565 is an exciting asymmetric duel for 2 players. The implementation of the history is very well done. Players play by reaching their objectives that depict several key points of the Siege of Malta. Highly recommended for fans of strategic card games!