Review: Tajuto (Geronimo Games)

NL: Als je genoeg mediteert, kun je onvoorstelbare spirituele hoogtes bereiken. Als je zelf die hoogte niet kunt bereiken, kun je altijd nog een pagode (een hoog boeddhistisch bouwwerk met meerdere verdiepingen en verschillende daken) laten bouwen in je tuin. In Tajuto, een spel van @geronimogames, nemen de spelers de rol aan van boeddhistische monniken die de tuin van een Japanse prins moeten aanleggen. Pagodes mogen niet ontbreken in deze tuin en spelers zullen dan ook tegelijk aan 8 verschillende kleuren pagodes bouwen. Haal de meeste punten met de bouw van pagodes. Dit is jouw namastairway to heaven!

In Tajuto, overigens van Reiner Knizia a.k.a. de keizer van spelontwikkeling, nemen spelers om de beurt acties om zo aan de tuin en pagodes te werken en te mediteren. Acties verrichten spelers op basis van hun beschikbare actietegels en beschikbare meditatiepunten. Meer acties verrichten, kost meestal meer punten. De acties die een speler kan doen zijn: 1. bouwen aan de pagodes, 2. offers brengen of 3. tegels kopen. 

Als een speler aan de pagodes gaat bouwen, grabbelt de speler in de stoffen zak met verdiepingen van de plastic pagodes. Alhoewel een speler het formaat van een verdieping kan voelen, kan die speler de kleur (vermoedelijk) niet voelen. Als de verdieping op het speelbord kan worden geplaatst, kan een speler dat op elk moment van zijn of haar beurt doen. Afhankelijk van de gebouwde verdieping ontvangt een speler mediatiepunten. Als een speler een offer brengt, plaatst die speler een offersteen (houten blokje) in de matchende kleur van de pagode. Ook hiervoor ontvangt een speler meditatiepunten afhankelijk van de verdieping van de pagode. Door tegels te kopen (met meditatiepunten), speelt een speler mogelijk meer acties of bonussen vrij of ontvangt de speler overwinningspunten. 

Tajuto is een race. Spelers bouwen tegelijk aan de pagodes, maar de hoogste verdiepingen of het afbouwen van de pagodes leveren het meest op. Mogelijkerwijs wil je daarom het liefste niet werken aan pagodes als je doorhebt dat het je tegenspeler mogelijk iets oplevert. Het spel voelt daardoor aan als een spannende race. Tevens moet je tactisch omgaan met je uitgaves. Meditatiepunten gebruiken, leveren meer acties op, maar mogelijk kun je in jouw volgende beurt niet meer die tegel kopen waar je op aasde. Het racen, omgaan met geluk en risico’s en inschatten wat je tegenspelers gaan doen, maken Tajuto een leuk eenvoudig en snel spel met een kleurrijk thema. De pagodes en het speelbord zien er prachtig uit of tafel. Met dit spel waan ik mij in nirvana!

EN: If you meditate enough, you can reach unimaginable spiritual heights. If you can’t reach those heights yourself, you can always have a pagoda (a tall Buddhist structure with several floors and several roofs) built in your garden. In Tajuto, a game from @geronimogames, players take on the role of Buddhist monks who have to build the garden for a Japanese prince. Pagodas are a must in this garden and players will build 8 different colours of pagodas at the same time. Get the most points by building pagodas. This is your namastairway to heaven!

In Tajuto, designed by Reiner Knizia a.k.a. the emperor of game development, players take turns taking actions to work on the garden and pagodas and to meditate. Players take actions according to their available action tiles and available meditation points. Taking more actions usually costs more points. The actions a player can take are 1. build on the pagodas, 2. make offerings or 3. buy tiles.

When a player starts building on the pagodas, he grabs from the plastic pagodas in the cloth bag with floors. Although a player can feel the size of a floor, that player cannot (presumably) feel its colour. If the floor can be placed on the game board, a player can do so at any time during his or her turn. Depending on the floor built, a player receives mediation points. If a player makes an offering, that player places an offering stone (wooden cube) in the matching colour of the pagoda. Also for this, a player receives mediation points depending on the floor of the pagoda. By buying tiles (with meditation points), a player may unlock more actions or bonuses, or receive victory points.

Tajuto is a race. Players build the pagodas simultaneously, but the highest floors or the completion of the pagodas bring in the most money. Therefore, you might prefer not to work on pagodas if you realise that your opponent might get something out of it. This makes the game feel like an exciting race. You also have to be tactical with your spending. Using meditation points provides more actions, but you may not be able to buy the tile you were after in your next turn. Racing, dealing with luck and risk and estimating what your opponents will do, make Tajuto a nice simple and fast game with a colourful theme. The pagodas and the game board look beautiful on the table. This game makes me think I am in nirvana!