Review: Clash of the Ardennes

NL: De Slag om de Ardennen (ook wel “Battle of the Bulge”, vanwege de vorm van de frontlinie) was een van de laatste grote grondoffensieven tijdens het naderende einde van de Tweede Wereldoorlog. Het was een zware slag. Erbarmelijke weersomstandigheden. Onbegaanbare wegen. Het gebruik van zware wapens en pantservoertuigen. Zowel bij de geallieerden als bij de Duitsers vielen er ongeveer 80.000 doden en gewonden. Dit epische strijdtoneel is tevens de setting voor Clash of the Ardennes, een bordspel van @elwinklappe, dat binnenkort op Kickstarter zal verschijnen. De maker is zo vriendelijke geweest om mij te voorzien van een prototype van zijn spel. Het daadwerkelijke eindproduct kan verschillen van de versie die ik heb gespeeld. 

Clash is een spel voor twee spelers dat bestaat uit een houten kader waarbinnen spelers hun strijd uitvechten. De strijd aanvoeren doen spelers met hun tropen (de houten speelstukken). Iedere beurt heeft tijdens een speler vier actiepunten. Met deze actiepunten kan een speler troepen plaatsen, verplaatsen of terugtrekken. De troepen zijn houten speelstukken in verschillende lengtes die spelers in stroken op het veld plaatsen. Zodra de speelstukken lijnrecht tegenover elkaar en tegen elkaar aanliggen kan er worden gevochten, waarbij het sterkste stuk wint. Welk stuk het sterkste is, hangt af van welke stukken tegenover elkaar liggen. Zo verslaat een tank infanterie, een bom verlaat de tank en de infanterie verslaan een bom. De hogere rang van een bepaalde kaart verslaat uiteraard een lagere rang. Zodra een speler met een strook de kant van de andere speler bereikt, heeft deze speler een front gewonnen. 

De manier om dit spel te winnen (of the verliezen) is vrij uniek. Spelers krijgen een zogeheten Objective Card waarop hun win en verliescondities staan omschreven. Hierdoor heeft het spel een grote spelvariatie waardoor ieder potje anders kan aanvoelen. Je moet de acties van je tegenstander daarom ook goed in de gaten houden. Voor het weet, heb je de slag verloren. De fog of war was nog nooit zo mistig. Clash voelt aan als een gestroomlijnde wedstrijdje militaristisch touwtje trekken met een dikke laag tactiek en bluf. Vrijwel alle componenten in het prototype zijn gemaakt van hout en de artwork is gebaseerd op illustraties uit Duitse tankinstructies. Hierdoor voelt ook de vormgeving van het spel uniek aan. Binnenkort op Kickstarter!

EN: The Battle of the Bulge was one of the last major ground offensives during the approaching end of World War II. It was a tough battle. Terrible weather conditions. Impassable roads. The use of heavy weapons and armoured vehicles. The Allies and Germans both suffered around 80,000 dead and wounded. This epic battlefield is also the setting for Clash of the Ardennes, a board game by @elwinklappe, which will soon appear on Kickstarter. The creator has been kind enough to provide me with a prototype of his game. The actual final product may differ from the version I played.

Clash is a two-player game that consists of a wooden framework within which players fight their battles. Players lead the battle with their troops (the wooden playing pieces). Each turn, a player has four action points. With these action points, a player can place, move or withdraw troops. The troops are wooden pieces of different lengths, which players place in strips on the field. As soon as the pieces are lined up, a battle can begin and the strongest piece wins. Which piece is the strongest, depends on which pieces are opposite each other. For example, a tank defeats infantry, a bomb defeats tank and infantry defeats a bomb. The higher rank of a given card obviously defeats a lower rank. As soon as a player reaches the other player’s side with a piece, this player has won a front.

The way to win (or lose) this game is quite unique. Players are given a so-called Objective Card on which their win and loss conditions are described. This gives the game a great deal of variation, so that every game can feel different. You must therefore keep a close eye on the actions of your opponent. Before you know it, you have lost the battle. The fog of war has never been so foggy. Clash feels like a streamlined game of militaristic tug-of-war with a thick layer of tactics and bluff. Almost all components in the prototype are made of wood and the artwork is based on illustrations from German tank instructions. This also makes the game’s design feel unique. Coming soon to Kickstarter!