Review: Spexxx (Waterfall Games)

NL: Spexxx van uitgeverij Waterfall Games is een snel dobbelspelletje waarin dobbelsteencombinaties leiden tot plaatsing van blokjes op een speelveld. Combinaties van drie of meer steentjes vormen een zogenoemde Spexxx en leveren punten op. Degene met de meeste punten wanneer de blokjes op zijn, wint. 

Het speelveld waarop blokjes geplaatst kunnen worden bestaat uit gekleurde vakjes en is onderverdeeld in een horizontale en verticale ‘as’ waarop staat hoe vaak een combinatie van een bepaald aantal ogen gegooid moet worden. Deze combinaties zijn gemaakt van minimaal twee en maximaal zes dobbelstenen. In maximaal vier worpen probeer je een combinatie van stenen te gooien die overeenkomt met het aantal dobbelstenen op de horizontale en verticale as. Op het vakje dat overeenkomt met de verticale en horizontale dobbelsteen ogen, plaats je vervolgens je blokje. 

Omdat sommige combinaties van dobbelstenen een grotere kans hebben om gegooid te worden dan anderen, zijn niet alle posities op het speelbord evenveel punten waard. Zes verschillende kleuren geven de puntenwaarde aan. Een combinatie van twee dobbelstenen met verschillende waarden is bijvoorbeeld een punt per blokje waard, terwijl een combinatie van vier dezelfde aantal ogen en één dobbelsteen met een ander aantal ogen twaalf punten oplevert. Drie blokjes naast elkaar op het speelveld tezamen vormt een Spexxx. Is er een Spexxx gelegd, pas dan zijn de blokjes punten waard. Combinaties van 3 bij 3 of 5 op een rij leveren extra bonuspunten op. 

Spexxx is een snel spel waarbij geluk een grote rol speelt. Ideaal voor een half uurtje onbekommerd spelplezier. Het beetje spelinzicht doet denken aan Yathzee: het dobbellen an sich is louter toeval, maar om kansen te lezen en daarop een volgende worp aanpassen, is spelinzicht nodig. Een spel voor de dobbelaar. Het is ook ideaal voor de non-tacticus die in een groep met medespelers met groot tactisch inzicht ook eens een spelletje wil winnen: het toeval is dan je grootste vriend.

EN: Spexxx, designed and published by Waterfall Games, is a quick dice game in which dice combinations lead to the placement of cubes on a playing field. Combinations of three or more cubes form a so-called Spexxx and earn points. The one with the most points when the cubes are all used up wins the game.

The playing field on which the cubes can be placed consists of coloured squares and is divided into a horizontal and vertical ‘axis’ which indicates how often a combination of a certain number of eyes must be thrown. These combinations are made of a minimum of two and a maximum of six dice. In a maximum of four throws, you try to throw a combination of dice that corresponds to the number of dice on the horizontal and vertical axis. You then place your cube on the square corresponding to the vertical and horizontal dice pips.

As some dice combinations are more likely to be thrown than others, not all positions on the game board are worth the same amount of points. Six different colours indicate the point value. For example, a combination of two dice with different values is worth one point per block, while a combination of four of the same number of pips and one dice with a different number of pips scores 12 points. Three cubes next to each other on the playing field together form a Spexxx. Only when a Spexxx is placed, the cubes are worth points. Combinations of 3 by 3 or 5 in a row earn extra bonus points.

Spexxx is a fast game in which luck plays a major role. Ideal for half an hour of carefree gaming pleasure. The tactical gameplay perception is reminiscent of Yathzee: the dice rolls are purely coincidental, but to perceive the odds and adjust your next throw accordingly, game insight is needed. A game for the dice players among us. It is also ideal for the non-tactician who wants to win a game in a group of fellow players with better tactical insight: then chance is your best friend.