Review: Sanctum (Czech Games Edition)

NL: We strijden allemaal soms tegen onze innerlijke demonen, maar kun je ze verkroppen om uiteindelijk jouw opperdemoon te verslaan? Ik denk dat iedere psycholoog een ander advies zou geven, maar dat is precies wat jij en jouw medespelers gaan doen in Sanctum, van Czech Games Edition. In dit bordspel geïnspireerd op klassieke action RPG computerspellen, zoals Diablo, proberen spelers demonen te verzamelen en te bestrijden om zo leveren en de beste wapens, uitrusting en vaardigheden bij elkaar te sprokkelen om zo de demonische eindbaas te kunnen verslaan. Sta jij klaar om je innerlijke demonen te lijf te gaan? 

De kerkers klaarzetten

In Sanctum leggen spelers hun spelerstableau en de verschillende centrale spelborden klaar. Het spelbord geeft het pad aan dat spelers tijdens het spel gaan bewandelen. Aan het begin plaatsen spelers twee paden die tijdens het spel worden vervangen. Naast de twee paden ligt er een kleiner bordje met demonen (kaarten) en een bordje met achievements (erkenningen) die spelers tijdens het spel kunnen behalen. 

Naast de centrale spelborden heeft elke speler ook een eigen (immens) spelersbord. Op dit “bordje” tref je de volgende vlakken aan:
– Jouw verworven vaardigheden;
– Te verdienen vaardigheden. Door het spel heen zul je door verschillende monsters te verslaan level up gaan. Levelen doe je door edelstenen te verplaatsen over je vaardighedentableau. Door een level 1 monster te verslaan mag je een enkele edelsteen naar boven verplaatsen en door deze helemaal van het vaardighedentableau te verplaatsen, speel je deze edelsteen vrij. Indien een vaardigheid geen edelstenen meer heeft, heb je deze vaardigheid geleerd en mag je deze naar de verworven vaardigheden verplaatsen. De vaardigheden van de vier personages zijn uniek;
– Jouw personage en de bijbehorende gaven. Hier kun je tevens jouw wapens en uitrusting plaatsen die je wint door monsters te verslaan. Jouw gaven worden hierdoor beter of anders;
– Ruimte om monsters te plaatsen en verworven wapens en voorwerpen waar jij jezelf nog niet mee hebt uitgerust.

Tevens krijgt elke speler een aantal dobbelstenen, een speelfiguurtje (in dit geval beschilderd door ondergetekende) en een woede-fiche. Nu je hele tafel vol ligt (het spel is letterlijk tafelvullend) zijn jullie klaar om de demonen te trotseren. En ondanks het spel en soortgelijke spellen anders doen vermoeden, is Sanctum geen coöperatief spel. Jij probeert zelf het opperbeest te verslaan en het is ieder voor zich. 

Flight, fight or rest

Iedere beurt kan een speler uit drie acties kiezen: 1. lopen, 2. vechten en 3. uitrusten. 

Lopen
Door te lopen verplaatst een speler zijn spelfiguur naar de voorste lege plek op het speelbord. De speler moet de aangeven hoeveelheid (setjes) aan demoonkaarten op het bord plaatsen. Vervolgens kiest deze speler een van de (setjes aan) openliggende demoonkaarten. Deze plaatst de speler op zijn of haar spelersbord. Deze demonen kan de speler in een van de volgende speelbeurten bevechten. 

Vechten
Indien je demonen gaat bevechten moet je alle dobbelstenen die je hebt vrijgespeeld in de hoop om de demonen te verslaan. Op elke demobonkaart staat aangeven wel getal of getallen je moet werpen om deze demoon te verslaan. Er zijn drie levels aan demonen. Afhankelijk van het level (I, II, of III) moet je 1, 2 of 3 dobbelstenen gebruiken om de demoon te verslaan. Hoewel dobbelen geluk betekent, kun jij jouw worp beïnvloeden met jouw uitrusting, vaardigheden en gaven. Je gaven zet in je door mana en stamina te verplaatsen op de verschillende vaardigheden. Op die manier kun je de waardes van dobbelworpen aanpassen of verdedigen tegen schade. Door je woedefiche te gebruiken (om te draaien), kun je een waarde naar keuze aan een dobbelsteen toewijzen. 

Demonen versla je door de benodigde dobbelstenen en -waardes aan de demoon toe te wijzen die op de kaart staan aangegeven. Indien je een demoon niet verslagen krijgt tijdens je beurt, loop je schade op, tenzij je kunt verdedigen. Indien je een demoon verslagen hebt, mag je edelstenen in dezelfde kleur als de demoon verplaatsen op je vaardigentableau. Tevens mag je de demobonkaart omdraaien. Op de achterzijde van demoonkaarten staan voorwerpen afgebeeld waarmee jij jezelf kunt uitrusten. 

Uitrusten
Tijdens jouw beurt kun je ook uitrusten. Je krijgt alle gebruikte mana en stamina terug en je kunt nu jezelf uitrusten met wapens en andere hulpmiddelen en voorwerpen verkopen om helende drankjes te kopen. Wapens rust je uit met vrijgespeelde edelstenen. Op de voorwerpkaart staat afgebeeld hoeveel edelstenen je op deze kaart moet plaatsen om jezelf met het voorwerp uit te rusten. Met helende drankjes kun je voorafgaand aan een gevecht mana of stamina herstellen. 

Eindbaas

Na een aantal paden te hebben doorlopen en demonen te hebben verslagen komen spelers aan in de stad Sanctum waar de opperdemoon heerschappij heeft genomen. Spelers krijgen nu een laatste kans om resterende demonen te verslaan en een laatste beurt uit te rusten om zichzelf klaar te maken voor de eindbaas. 

Iedere speler krijgt nu een aantal kaarten voor zich die de opperdemon en diens rode vertegenwoordigen. Spelers nemen nu steeds een vechtactie om zo de demoon aan te vallen. Kaarten moeten in volgorde worden verslagen. Elke keer als spelers voor het eerst een nieuwe woede kaart tegen het lijf lopen, wordt een (negatief) effect geactiveerd. als elke speler een gevechtsactie heeft voltooid worden er ook nog effecten toegepast die alle spelers beïnvloeden. De speler(s) die de opper demoon weten te verslaan, hebben het spel gewonnen. Die speler die het meeste levenspunten heeft weten te behouden aan het einde van het spel is de uiteindelijke winnaar!

Conclusie

Sanctum is een gaaf vormgegeven en thematisch spel. Het idee dat je uitrusten moet verzamelen om uiteindelijk een eindbaas te verslaan is erg leuk gedaan. Je voelt tijdens het spel echt de drang om sterker te worden en betere voorwerpen te verzamelen om zo de opperdemoon te verslaan. Het voelt echt alsof in je een dungeon crawler of action RPG computerspel zit. Minder is het gebrek aan interactie tussen spelers. Naast dat spelers een pad delen waarover ze zich bewegen en dat ze uit dezelfde beschikbare demoonkaarten moeten kiezen, is er eigenlijk geen interactie tussen spelers. Het laatste gevecht kan daardoor wellicht anticlimactisch aanvoelen. Het spel zou zich erg goed lenen voor een coöperatieve variant waarin spelers tezamen de eindbaas te lijf gaan. Erg sfeervol en hopelijk komt er een uitbreiding met coöperatieve variant en nog meer personages om uit te kiezen! 

EN: We all have to battle our lesser inner demons from time to time, but can you ignore them to finally defeat your ultimate inner demon? I think every psychologist would give a different advice, but that is exactly what you and your fellow players are going to do in Sanctum, by Czech Games Edition. In this board game inspired by classic action RPG computer games, such as Diablo, players try to collect and fight demons in order to obtain the best weapons, equipment and skills to defeat the demonic boss. Are you ready to face your inner demons?

Prepare the dungeons

In Sanctum, players lay out their player board and the various central game boards. The game board indicates the path that players will take during the game. At the beginning, players place two paths that will be replaced during the game. In addition to the two paths, there is a smaller board with demons (cards) and a board with achievements that players can achieve during the game.

In addition to the central game boards, each player also has their own (immense) player board. On this “board” you will find the following areas:

  • Your acquired skills;
  • Skills to be earned. Throughout the game, you will level up by defeating various monsters. You level up by moving gems across your skill board. By defeating a level 1 monster, you may move a single gem up the skill table, and by moving it all the way up the skill table, you unlock this gem. If a skill has no more gems, you have learned this skill and may move it to the acquired skills. The skills of the four characters are unique;
  • Your character and the corresponding abilities. Here you can also place your weapons and equipment that you gain by defeating monsters. Your abilities become better or different as a result; and
  • Space to place monsters and acquired weapons and items that you have not yet equipped yourself with.

Each player also receives a number of dice, a miniature (in this case painted by yours truly) and an rage token. Now that the space of your whole gaming table has given way (the game is literally table-filling), you are ready to face the demons. And despite what the game and similar games suggest, Sanctum is not a cooperative game. You try to defeat the supreme demon on your own and it’s every man or woman for him or herself.

Flight, fight or rest

Each turn, a player can choose from three actions: 1. move, 2. fight and 3. rest.

Move
By moving, a player moves his character to the first empty spot on the game board. The player must place the indicated amount (sets) of demon cards on the board. Then the player chooses one of the (sets of) face-up demon cards. The player places these on his or her player board. The player can fight these demons in one of the following turns.

Fighting
When fighting demons, you must use all the dice you have unlocked in the hope of defeating the demons. Each demon card shows the number or numbers you must roll to defeat this demon. There are three levels of demons. Depending on the level (I, II, or III) you must use 1, 2 or 3 dice to defeat the demon. Although dice often mean luck, you can influence and mitigate your dice roll with your equipment, skills and abilities. Your abilities are activated by moving mana and stamina on the various abilities. In this way you can adjust the values of dice rolls or defend against damage. By using your rage token (turning it over), you can assign a value of your choice to a die.

Demons are defeated by assigning the required dice and values to the demon shown on the card. If you do not defeat a demon during your turn, you take damage unless you can defend. If you defeat a demon, you may move gems in the same colour as the demon on your skill table. You may also turn over the demon card. The back of the demon cards show items that you can use to equip yourself.

Rest
During your turn you can also rest. You regain all of your used mana and stamina and can now equip yourself with weapons and other tools and sell items to buy healing potions. Weapons are equipped with unlocked gems. The item card shows how many gems you need to place on it to equip yourself with the item. With healing potions, you can restore mana (focus) or stamina before a battle.

Final boss

After traversing a number of paths and defeating demons, players arrive at the city of Sanctum where the supreme demon has taken over. Players now have one last chance to defeat remaining demons and take a final turn to prepare themselves for the final boss.

Each player now receives a number of cards in front of them representing the chief demon and its fury. Players now take a fighting action to attack the demon. Cards must be defeated in order. Each time players encounter a new fury card for the first time, a (negative) effect is activated. when each player has completed a combat action, effects are applied that affect all players. The player(s) who manages to defeat the final demon win(s) the game. The player who has retained the most life points at the end of the game is the final winner!

Conclusion

Sanctum is a well designed and very thematic game. The idea that you have to collect equipment to eventually defeat an end boss is very nicely done. During the game you really feel the urge to become stronger and collect better items in order to defeat the final demon. It really feels like you are in a dungeon crawler or action RPG computer game. Less satisfying is the lack of interaction between players. Aside from players sharing a path over which they move and having to choose from the same available demon cards, there is really no interaction between players. The final battle may therefore feel anticlimactic. The game would lend itself very well to a cooperative variant in which players fight the final boss together. Very atmospheric and hopefully there will be an expansion with a cooperative variant and even more characters to choose from!