Review: Overboss (Brotherwise Games)

NL: De jaren ’80 en ’90 waren de gouden eeuw voor videogames. Spellen waarin je grote avonturen kon beleven in de grootse wereld die verschillende delen van het spel zoals dorpjes, grotten en gevaren met elkaar verbond. De overworld. Denk bijvoorbeeld aan de Hyrule overworld in The Legend of Zelda, een van de beste videospelreeksen ooit. Tijd om de eindbaas van deze overworld te worden, de zogeheten Overboss in het gelijknamige bordspel van Brotherwise Games

In Overboss kiezen spelers uit verschillende tegels en fiches om hun wereld in elkaar te knutselen en te bevolken om zo de meeste punten te halen. Aan het begin van het spel worden er 5 soorten terreinen en monsters gekozen om het spel mee te spelen. De monsters (fiches) worden in de zak gedaan samen met fiches met edelstenen en portalen en de terreintegels tezamen met de kerkers vormen een trekstapel van de tegels. Hierna worden er vier terreintegels en 4 monstertegels uit de zak getrokken om 4 setjes te vormen op tafel. Iedere beurt kiest een speler een setje. Plaatst de tegel op zijn of haar speelbordje en plaatst het fiche, indien het monster of minibaas betreft, op de zojuist geplaatste tegel. Op zogeheten kerkertegels kun je echter geen monster plaatsen. Edelstenen kun verzamelen om meer punten te halen en met portalen kun je monsters op je bordje verplaatsen. Nadat een speler een setje heeft gepakt, wordt er een nieuw setje op tafel geplaatst door een tegel van de trekstapel te pakken en een fiche uit de zak.

Dat klinkt niet zo lastig toch? Het spelmechanisme is kinderlijk eenvoudig en makkelijk uit te leggen, maar Overboss is een echt puzzelspel met verzamelelementen. Met elke individuele tegel kun je punten scoren afhankelijk van de tegel. Zo kun je voor bossen punten krijgen afhankelijk van de hoeveelheid bossen op je speelbordje. Met grotten scoor je punten als je deze naast bergen plaatst. Voor kerkhoven krijg je punten als je de meeste bezit en ga zo maar door. Tegels plaatsen is niet de enige manier om punten te verdienen. Voor monsters krijg je punten voor elke rij of kolom met dezelfde monster afhankelijk van de hoeveelheid. Daarnaast krijg je ook punten voor monsters als ze op hun favoriete tegeltje zitten. Indien je bepaalde edelstenen bezit, kun je voor sommige terreintegels nog meer punten verdienen. 

Een van de makers van Overboss is Kevin Russ. Hij heeft een van mijn nieuwe favorieten bedacht: het spel Calico. Je merkt dat Kevin Russ goed weet hoe die spelers lekker kan laten puzzelen. Ook Overboss is een lekker simpel te leren puzzelspel met voldoende uitdaging en variatie door de verschillende soorten terreinen die je tijdens het spel kan gebruiken en de aanvullende, uitdagendere spelmodi waardoor je op nog meer verschillende manieren punten kan scoren. Elke beurt is eenvoudig, maar bevat soms flink veel keuzestress. Pak ik de tegel met de edelsteen om meer punten te verdienen of pak ik toch een portaal om mijn monster te verplaatsen om de rij langer te maken en op die manier hopelijk meer punten te verdienen? Een eindbaas in simpel puzzelen.

EN: The 80s and 90s were the golden age for video games. Games in which you could experience great adventures in the vast world that connected different parts of the game such as villages, caves and dangers. The overworld. Think of the Hyrule overworld in The Legend of Zelda, one of the best video game series ever. Time to become the final boss of this overworld, the so-called Overboss in the board game of the same name by Brotherwise Games.

In Overboss, players choose from a variety of tiles and tokens to build and populate their world in order to get the most points. At the beginning of the game, 5 types of terrain and monsters are chosen to play the game with. The monsters (tokens) are put in the bag together with tokens depicting gems and portals and the terrain tiles together with the dungeons form a terrain draw pile. After this, four terrain tiles and four monster tiles are drawn from the bag to form four sets on the table. Each turn, a player chooses a set. Places the tile on his or her game board and place the token, if it is monster or mini-boss, place the token on the tile just placed. However, you cannot place a monster on so-called dungeon tiles. Tokens with gems can be collected to get more points and portals can be used to move monsters on the board. After a player has taken a set, a new set is placed on the table by taking a tile from the draw pile and a token from the bag.

That doesn’t sound too difficult, does it? The game mechanism is childishly simple and easy to explain, but Overboss is a real puzzle game in which you have to take account of different elements. With each individual tile, you can score points depending on the tile. For example, forests score points depending on the amount of forests on your game board. Caves score points if you place them next to mountains. Graveyards score points if you have the most graveyards and so on. Placing tiles is not the only way to score points. For monsters, you earn points for each row or column with the same monster, depending on the amount contained in such rows or columns. You also get points for monsters if they are on their favourite tile. If you possess certain gems, you can earn even more points for some terrain tiles.

One of the creators of Overboss is Kevin Russ. He has authored one of my new favourites: the game Calico. You can tell that Kevin Russ knows how to get players to puzzle like a boss. Overboss is a nice and relaxing easy to learn puzzle game with enough challenge and variation due to the different types of terrain you can use during the game and the additional, more challenging game modes that allow you to score points in even more different ways. Each turn is simple, but sometimes contains a lot of choice stress. Do I take the gem tile to earn more points or do I take a portal to move my monster to make the queue longer and hopefully earn more points that way? A final boss in simple puzzling.

Big plus: the game contains a GameTrayz tray for easy organizing!