Review: Root (Leder Games)

Nederlands

Als hondenmens wist ik altijd al dat katten kwaadaardig waren. Zo ook in Root van @ledergames. Marquis de Kat misbruikt namelijk het bos voor haar eigen gewin. Haar katschappen vellen alle bomen voor hout om te bouwen en zaaien schrik en vrees bij de lieve bosbewoners. Tegelijkertijd zien de vogels van de Eyrie Dynasties hun kans om hun vleugels te spreiden en hun rijk uit te breiden. Maar ook bij deze kakelende kraaien is er sprake van een heus kippenhok… De Woodland Alliance is het misbruik van de bossen zat en hun rebellen bereiden in het geniep een opstand voor. Of rennen ze piepend weg zodra ze de katten en vogels zien? De eenzame Vagebond ziet het conflict als toeschouwer toe en profiteert door te sjacheren en vruchten te plukken van de onrust. Oorlogsprofiteur… Welke rol neem jij aan in Root? 

Root is een asymmetrisch oorlogsspel waarbij spelers ieder de rol aannemen van een deel van het dierenrijk zoals hierboven al omschreven. Elke factie in het spel speelt op een eigen eigenwijze wijze. Praktisch gezien speelt iedereen zijn of haar eigen spel en verdient op eigen manier punten. Waarbij de katten een meer traditionele area control game spelen, proberen de vogels hun wetgevingsdecreet (hun kaarten met acties) zo efficient mogelijk in te richten als een soort van engine builder game. De Woodland Alliance speelt erg agressief en doordacht en probeert zoveel mogelijk andere spelers te dwarsbomen in het dierenbos. De Vagebond is een oude sjaggeraar en probeert opdrachten te vervullen voor andere spelers om zo objecten te verzamelen om nog meer acties te doen.

Root uitleggen in een korte Instagram-review is nogal lastig. Ik heb daarom ook vooral de sfeer uiteen proberen te zetten. Ik vind Root geweldig. Met gebrek aan genoeg spelers heb ik vooral de app de afgelopen tijd grijs gespeeld. Het spel is prachtig vormgegeven, intuïtief (ondanks de complexiteit vatten spelers het spel snel), origineel en spannend. Omdat elke speler en elke factie anders speelt, is de uitkomst van het spel steeds verrassend. Ik ben erg benieuwd naar de uitbreidingen en ik hoop snel die patriottische poezen weer een pak slaag te geven!

English

As a dog person I always knew cats were evil. Case in point: in Root by @ledergames, Marquis the Cat abuses the forest for her own gain. Her cats cut down all the trees for wood and sow terror and fear among the dear forest dwellers. At the same time, the birds of the Eyrie Dynasties see their chance to spread their wings and expand their empire. The Woodland Alliance is fed up with the abuse of the forest and their rebels are secretly preparing a rebellion. The lonely Vagabond watches the conflict as a spectator and benefits by hunting and reaping the rewards of the unrest. War profiteer… What role do you take in Root? 

Root is an asymmetric war game in which players each take the role of a part of the animal kingdom as described above. Each faction in the game plays in its own way. Practically everyone plays his or her own game and earns points in his or her own way. Where the cats play a more traditional area control game, the birds try to set up their legislative decree (their cards with actions) as efficiently as possible as a kind of engine builder game. The Woodland Alliance plays very aggressive and well thought out and tries to thwart as many other players as possible in the animal forest. The Vagabond is playing and tries to fulfill bounties for other players in order to collect objects to perform even more actions.

Explaining Root in a short Instagram review is quite tricky. That’s why I mainly tried to explain the feeling of the game. I think Root is great. With a lack of enough players, I’ve mainly been playing the lately. The game is beautifully designed, intuitive (despite the complexity, players quickly grasp the gameplay), original and exciting. Because each player and each faction plays differently, the outcome of the game is always surprising. I am very curious about the expansions and I hope to give those catastrophic cats another smackdown soon!