Review: Baron Voodoo (Lucky Duck Games)

NEDERLANDS

Loa’s zijn de godheden uit de Haïtiaanse Voodoo die ook in de cultuur van Louisiana (VS) zijn doordrongen. De bekendste godheid is uiteraard Baron Samedi – de Baron van de Voodoo. In het gelijknamige abstracte strategiespel, nu in het Engels uitgegeven door @luckyduckgames , nemen spelers de rol aan van een van de vier beschikbare Loa’s uit de Haïtiaanse Voodoo om een potje te puzzelen met dobbelstenen als schaakstukken. 

Spelers nemen de rol aan de van Loa’s Papa Legba (de poortwachter tussen de mensheid en de godheden), Mami Wata (Loa van water en vruchtbaarheid), Gran Bwa (Loa van de natuur) en Erzulie (Loa van vrouwelijkheid). Tijdens het spel kunnen sommige spelers ook de rol aannemen van Baron Samedi, Loa van leven en dood. Elke Loa heeft speciale krachten die spelers tijdens hun beurt kunnen toepassen. De speciale kracht toepassen van je eigen Loa is gratis, maar elke andere speciale kracht kost een spirit token. Als je als Baron Samedi speelt, is het spel van speciale krachten altijd gratis.

Eerst worden alle dobbelsteen geworpen en op het centrale speelbord geplaatst. Iedere beurt moeten spelers met een van hun kleur dobbelstenen (stukken) een ander stuk slaan. Je mag dobbelstenen van elke kleur of met elk icoon slaan indien mogelijk. Geslagen stukken worden bovenaan de spelersbordjes bewaard. Na het slaan van een stuk kun je vervolgens naar keuze acties verrichten. Zo kun je het effect van het geslagen stuk toepassen (elk icoontje op de dobbelstenen correspondeert met een effect). Tevens kun je verzamelde dobbelstenen verplaatsen naar de onderkant van een spelersbordje (de spirit world). Door setjes van icoontjes of kleuren te maken, kun je punten verdienen tijdens het spel. De speler met de meeste witte dobbelstenen krijgt de rol van Baron Samedi. De speler met de meeste punten wint. 

Baron Voodoo is prachtig en kleurrijk vormgegeven. Tijdens een beurt is een speler vrij om bepaalde acties wel of niet te ondernemen, daardoor vergeten spelers wel af en toe een actie te verrichten en levert dit mogelijk keuzestress op. Het spel is verder een vlot abstract spelletje met veel variatie!

ENGLISH

Loa’s are deities from Haitian Voodoo that are also part of the culture of Louisiana (USA). The most famous deity is of course Baron Samedi – the Baron of Voodoo. In the abstract strategy game of the same name, now published in English by Lucky Duck Games, players take on the role of one of the four available Loa’s to puzzle with dice as chess pieces. 

Players take on the role of Loa’s Papa Legba (the gatekeeper between humanity and deities), Mami Wata (Loa of water and fertility), Gran Bwa (Loa of nature) and Erzulie (Loa of femininity). During the game, some players can also take on the role of Baron Samedi, Loa of life and death. Each Loa has special powers that players can apply during their turn. Performing the special power of your own Loa is free, but any other special power costs a spirit token. If you play as Baron Samedi, the game of special powers is always free to perform.

First, all dice are rolled and placed on the central game board. Each turn, players must take another die with one of their color dice (pieces). You may capture dice of any color or any icon if possible. Captured pieces are stored at the top of the player board. After hitting a piece, you can take any action you like. So you can apply the effect of the captured piece (each icon on the dice corresponds to an effect). You can also move the collected dice to the bottom of a player board (the spirit world). By creating sets of icons or colors, you can earn points during the game. The player with the most white dice gets the Baron Samedi token. The player with the most points wins. 

Baron Voodoo is beautiful and colorful. During a turn a player is free to perform certain actions or not, so players may forget to perform an action once in a while and this may result in analysis paralysis. The game is a smooth abstract game with lots of variation!