Review: Red Rising (Stonemaier Games)

NL: Red Rising is een boekenserie over een kastensysteem in een science-fiction wereld. Je geboorte en afkomst bepalen jouw succes in de maatschappij die in kleurrijke kasten is ingedeeld. De allerlaagste laag van deze buitenaardse beschaving zijn de roden, waaronder het hoofdpersoon Darrow. Red Rising is ook een kaartspel van Stonemaier Games, geïnspireerd op deze boekenreeks. De kleurrijke kasten hebben plaats gemaakt voor kleurrijke kaarten vol met punten, speciale eigenschappen en voorwaarden. Weet jij zonder zwaartekracht de top van de astronomische apenrots te beklimmen of loop jij rood aan van schaamte vanwege je verlies? 

Red Rising is voor een groot deel geïnspireerd op een van mijn favoriete korte kaartspelletjes; Fantasy Realms. Net als in het voornoemde spel, moeten spelers zoveel mogelijk punten zien te verzamelen door verschillende handkaarten te sparen en te ruilen. Aan het einde van het spel krijgt een speler punten die op de kaarten staan afgebeeld, maar bijna elke kaart bevat ook effecten voor extra bonuspunten of minpunten afhankelijk van de andere kaarten in jouw hand. Zo kun jij bijvoorbeeld punten verdienen als je bepaalde combinaties aan kaarten maakt. Daarnaast kunnen spelers punten verdienen door hun posities op het speelbord of verzamelde helium. 

In Red Rising beginnen alle spelers met een hand aan kaarten en een speciale eigenschap. Elke ronde mogen zij een kaart uit de hand spelen op een van de vier locaties op het spelbord. Deze kaarten bevatten mogelijk speciale effecten indien zij gespeeld worden. Daarna neemt de speler een kaart van een van de andere locaties en voert het bijbehorende effect uit of neemt een kaart van de blinde trekstapel en rolt de dobbelsteen voor een speciaal effect. Met speciale effecten van kaarten en locaties, kunnen spelers andere kaarten verzamelen, punten verdienen en het spelverloop beïnvloeden. Het spel is afgelopen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De spelers met de meeste punten wint!

Red Rising is net als Fantasy Realms in principe een erg simpel kaartspel, met veel keuzestress en erg veel mogelijkheden. Voor onervaren spelers zal de eerste paar potjes daarom erg zoekende zijn naar goede combinaties. Het spel speelt erg snel en soepel en het is erg interessant om te ontdekken met welke combinaties en strategieën jij de meeste punten kan verdienen. Daarnaast is de deluxe editie prachtig en zijn de kaarten prachtig geïllustreerd. Is al die poespas nodig voor een “simpel” kaartspel? Misschien niet, maar ik ben blij dat ik de deluxe versie heb aangeschaft.

EN: Red Rising is a book series about a caste system in a science fiction world. Your birth and origin determine your success in the society that is divided into colourful castes. The lowest stratum of this alien civilisation are the Reds, including the main character Darrow. Red Rising is also a card game by Stonemaier Games, inspired by this book series. The colourful castes have made way for colourful cards full of points, special properties and conditions. Can you climb to the top of the astronomical monkey rock without gravity weighing you down, or will you turn red with shame because of your loss (and not of oxygen)?

Red Rising is largely inspired by one of my favourite short card games, Fantasy Realms. Just like in the aforementioned game, players have to collect as many points as possible by collecting and exchanging different hand cards. At the end of the game, a player receives points depicted on the cards, but almost every card also contains effects for extra bonus points or minus points depending on the other cards in your hand. For example, you can earn points if you make certain combinations of cards. In addition, players can earn points through their positions on the board or collected helium.

In Red Rising, all players start with a hand of cards and a special ability. Each round, they may play a card from their hand at one of the four locations on the game board. These cards may contain special effects if played. Then the active player takes a card from one of the other locations and performs the corresponding effect or takes a card from the blind draw pile and rolls the die for a special effect. With special effects (cards and/or locations), players can collect other cards, earn points and influence the course of the game. The game ends when a number of conditions are met. The player with the most points wins!

Like Fantasy Realms, Red Rising is basically a very simple card game, with a lot of choice and a lot of possibilities. For inexperienced players the first few games will therefore be very searching for good combinations. The game plays very fast and smooth and it is very interesting to discover which combinations and strategies you can use to earn the most points. In addition, the deluxe edition is beautiful and the cards are beautifully illustrated. Is all this fuss necessary for a “simple” card game? Maybe not, but I am glad I bought the deluxe version.