Review: Under Falling Skies (Czech Games Edition)

NL: Weet jij nog waar jij was toen de aliens de aarde binnenvielen? Ik was waarschijnlijk een bordspel aan het spelen. Misschien wel eentje met een sci-fi thema. Een spel waarbij je de aarde moet beschermen tegen binnendringende groene mannetjes. Misschien wel een spel zoals Under Falling Skies, een solospel van Czech Games Edition waarbij je dobbelstenen moet gebruiken om tijdens een heuse War of the Worlds Space Invaders neer te schieten uit de lucht. Take back the sky! Lukt het jou om op tijd te ontdekken hoe jij E.T. terug naar huis laat bellen en laat roepen om zijn marsmama of eindig jijzelf geprobed in Area 51? 

In Under Falling Skies waan jij jezelf een echte Will Smith in de film Independence Day. Aliens vallen een grote stad binnen en het is aan jou om gewapend met verschillende dobbelstenen en andere hulpmiddelen de aliens lang genoeg tegen houden en te ontdekken hoe de mensheid deze aliens moet verslaan. Iedere ronde werp jij de beschikbare dobbelstenen. De verschillende dobbelstenen kun je vervolgens op de verschillende vakken van het bord plaatsen. Alle vakjes komen overeen met verschillende acties. Je kan energie verzamelen (om acties te kunnen betalen), aliens uit de lucht schieten of de aliens onderzoeken. Hou er wel rekening mee dat voor het plaatsen van dobbelstenen verschillende voorwaarden gelden. In elke kolom mag maar één enkele dobbelsteen worden geplaatst. Zodra je een dobbelsteen plaatst in een kolom, verplaatsen alle ruimteschepen van de aliens in dezelfde kolom net zoveel vakjes naar beneden als de waarde van de dobbelsteen. Daarnaast zijn niet alle vakjes beschikbaar aan het begin of tijdens het spel. Deze vakjes moeten eerst worden vrijgespeeld door te “mijnen” met een onderzoekswagentje. Nadat alle dobbelstenen zijn geplaatst, voert de speler de bijbehorende acties uit. 

Please note the incorrect use of the blue robot worker die 🙂

De vliegende schotels van de buitenaardse wezens verplaatsen zich dus langzaam tijdens het plaatsen van de dobbelstenen. Als aliens na het verplaatsen eindigen op bepaalde vakjes, vindt er een gebeurtenis plaats waardoor de aliens mogelijk sterker worden. Indien een UFO de stad bereikt, loopt de stad schade op. Teveel schade en het is einde oefening en de aarde heeft verloren van de nieuwe overlord. In space nobody can hear you scream, maar op een platgebrande aarde galmt het lekker. Je kan de aliens gelukkig tegenhouden door de UFO’s uit de lucht te knallen. De aliens moeten hiervoor wel op de juiste vakjes staan en je moet dobbelstenen kunnen afleggen met waardes die voldoende zijn. Het is dus puzzelen geblazen om die buitenaardse boosdoeners weg te vagen. Kun jij Master Chief evenaarden?

Nadat de speler de acties heeft uitgevoerd is een ronde teneinde en komt het moederschip van de aliens een stapje dichterbij de aarde. One small step for man, one giant leap for mankind. Elke keer als het moederschip dichterbij komt, voeren de aliens acties uit die jouw leven moeilijker maken en keren verslagen aliens weer terug op het bord. Bereikt het moederschip de aarde? De aliens hebben ook dan gewonnen. Game over man, game over! Om te winnen moet je het onderzoeksspoor op het bord volledig uitspelen. Always trust in science. 

Under Falling Skies is een heerlijke thematische puzzel voor in je uppie. Elke keuze is belangrijk en hierdoor voelt het spel enorm spannend aan. Doordat de aliens “langzaam” dichterbij komen, voel jij als speler echt de druk. Het spel bevat meer dan genoeg variatie door de verschillende steden, modules en spelvariaties die je kan toevoegen. Naast het “basisspel” bevat de doos ook meerdere scenarios waarin je in verschillende potjes een verhaallijn kunt spelen. De verschillende spelonderdelen die je vrijspeelt tijdens het verhaal kun je vervolgens weer als modules in een van je spelsessies introduceren. Een heerlijk veelzijdig solospel met meer dan genoeg inhoud voor een zeer zacht prijsje (al zeg ik het zelf). Deze encounter van the third kind moet je echt van dichtbij meemaken!

EN: Do you remember where you were when the aliens invaded Earth? I was probably playing a board game. Maybe one with a sci-fi theme. A game where you have to protect the earth from invading green men. Perhaps a game like Under Falling Skies, a solo game by Czech Games Edition where you have to use dice to shoot down Space Invaders from the sky during a real War of the Worlds. Take back the sky! Will you be able to discover in time how you can make E.T. phone home and call for his martian mommy or do you end up probed in Area 51?

In Under Falling Skies you imagine yourself a real Will Smith in the movie Independence Day. Aliens are invading a large city and it is up to you, armed with various dice and other tools, to stop the aliens long enough and discover how humanity has to defeat these aliens. Every round you roll the available dice. You can then place the different dice on the different spaces of the board. All boxes correspond to different actions. You can collect energy (to pay for actions), shoot aliens from the sky or investigate the aliens. Keep in mind that different conditions apply to the placement of dice. Only one die may be placed in each column. As soon as you place a die in a column, all alien spaceships in the same column move down as many spaces as the die’s value. In addition, not all squares are available at the start or during the game. These spaces must first be unlocked by “mining” with a research cart. After all the dice have been placed, the player performs the corresponding actions.

The flying saucers of the aliens thus move slowly while placing the dice. If aliens land on certain spaces after moving, an event will occur that may make the aliens stronger. If a UFO reaches the city, the city is damaged. Too much damage and it’s end of the line and Earth has lost to the new outer space overlord. In space nobody can hear you scream, but on a scorned earth your screams echo nicely. Fortunately, you can stop the aliens by shooting down the UFOs. The aliens must be on the correct spaces for this and you must be able to discard dice with values ​​that are sufficient. So it is quite a puzzle to wipe out those alien evildoers. Can you compare to Master Chief?

After the player has completed the actions, a round ends and the alien mothership comes one step closer to Earth. One small step for man, one giant leap for mankind. Each time the mothership approaches, the aliens perform actions that make your life more difficult and defeated aliens return to the board. Does the mothership reach Earth? The aliens have won even then. Game over man, game over! To win, you must complete the research track on the board. Always trust in science.

Under Falling Skies is a wonderful thematic puzzle for on your own. Every choice is important and this makes the game feel very exciting. Because the aliens come “slowly” closer, you as a player really feel the pressure. The game contains more than enough variety due to the different cities, modules and game variations you can add. In addition to the “basic game”, the box also contains several scenarios in which you can play a storyline in different games. You can then introduce the various game parts that you unlock during the story as modules in one of your game sessions. A wonderfully versatile solo game with more than enough content for a very affordable price (if I say so myself). You really have to experience this encounter of the third kind up close!