Review: A War of Whispers (Starling Games)

Please find the English review below!

NL: In het holst van de nacht vlucht een tenger verdacht figuur weg uit een door kaarsen verlichte kamer en verdwijnt in het donker van de nacht. In de kamer heeft zich een bloederig tafereel afgespeeld. Een geopende envelop ligt op een ornate tafel gemaakt van ebbenhout in het midden van de imposante kamer. De inhoud van de envelop is veranderd van een delicate brief naar een bebloede prop perkament die stevig wordt vastgeklemd in de hand van een lichaam dat dood over het bureau is gedrapeerd. Het lichaam is van een rijke baron en gezel van van het rijk van de Leeuw. De geopende envelop bevat een verbroken wassen stempelafdruk waarop een indrukwekkende beer staat afgebeeld…

Het nieuws van de “onfortuinlijke” dood van de baron bereikt al gauw het genootschap van de Bleke Raaf, een geheimzinnige groep die in de schaduwen opereert als zowel de bron en vergaarder van informatie en geheimen. Vanuit de vijf rijken van het land zoeken verschillende partijen raad bij de volgelingen van de raaf. Maar ook het genootschap heeft dit keer geen antwoord. Wie wilde de baron dood hebben? De vogel lijkt gevlogen… Het is duidelijk dat een oorlog tussen de rijken van de Leeuw en de Beer de Sekte van de Rat, een pasgeboren religieuze groep van edellieden, zal bevoordelen. Een grootschalige oorlog zal de handel in wapens laten floreren, waar deze edellieden groot belang bij hebben. Wellicht waren de andere geheimzinnige organisaties juist wel aan zet? Een grootschalige oorlog zal namelijk meerdere partijen dienen. Eén ding is duidelijk: naast de dreiging van deze grootschalige oorlog tussen de rijken woedt er in de schaduwen een oorlog van bedrog, bedreiging, geheimen en informatie. A War of Whispers.

“In a war of whispers you either win or you die”

Het bovenstaande verhaaltje is het soort wereld waarin ik mij waan als ik A War of Whispers (uitgegeven door Starling Games) speel. Het spel is een ‘area control’ spel vol intrige, anticipatie, indirect conflict en bedrog. Spelers nemen niet de rol aan van de verschillende rijken die met elkaar in strijd verwikkeld zijn, maar nemen de rol aan van dubieuze spionagenetwerken, geheime organisaties en puppet masters. Iedere speler heeft zo zijn eigen belangen bij de uitkomst van de oorlog. Aan het begin van het spel wijst elke speler (willekeurig) loyaliteit toe aan de verschillende rijken. Aan het einde van het spel krijgt een speler punten voor elke stad die een rijk bezit naar rato van loyaliteit. Een speler kan hier ook minpunten mee verdienen. 

Voor het rijk waar jij de meeste loyaliteit aan toont, ontvang jij vier punten per stad. Voor de steden daarna ontvang jij drie, twee, één of nul punten per stad. Voor een rijk dat jij liever ten onder ziet gaan, krijg jij een minpunt voor elke stad. Let echter goed op, jouw loyaliteit en de loyaliteit van jouw tegenstanders is geheim. Let dus goed op het spelgedrag van jouw medespelers en vergeet niet dat loyaliteit zo veranderlijk is als een herfstdag in Nederland.

“The game behind the game of thrones”

Zoals gezegd nemen jullie de rol aan van partijen die in de schaduwen opereren en zo de acties van het rijk beïnvloeden. Het spel speelt in 4 rondes. Iedere ronde plaatsen spelers hun agenten op de rand van het bord om later acties te nemen. Nadat alle spelers agenten hebben geplaatst worden de acties in volgorde van de klok per rijk uitgevoerd. Is een actie niet gekozen? Mogelijk kan een van de spelers deze ongekozen actie alsnog claimen. De verschillende acties horen bij de verschillende rijken. Met de verschillende acties kunnen er legers op het bord worden geplaatst, kaarten worden gepakt (voor aanvullende of verbeterde acties) of kunnen legers van een rijk ten strijde trekken. 

Bij een aanval verliezen beide rijken net zoveel legers als het rijk met de minste legers. Val je een leger van twee aan met een leger van drie dan verliezen beide rijken dan twee legers. De uitkomst van een gevecht kan echter worden beïnvloed met verzamelde kaarten en de aanwezigheid van forten. Probeer je het strijdtoneel vrij te maken voor een bepaald rijk? Zorg er dan bijvoorbeeld voor dat bepaalde legers op een zogeheten zelfmoordmissie gaan. Het is jouw belang dat telt en niet die van de koninkrijken! 

Met de verschillende kaarten kun je acties tijdens het spel aanvullen, verbeteren en/of veranderen.  Op elke kaart staan drie verschillende effecten. Voor de betere effecten moet je betalen door kaarten af te leggen. Om in het thema van het spel te blijven, zou je de kaarten kunnen zien als verworven informatie die je tijdens het spel kan inzetten voor je eigen gewin. 

Na vier rondes is het spel voorbij. Wie heeft de baron nou vermoord vraag jij je nu af. Die informatie is onbelangrijk. De vraag is echter hoe jij deze gebeurtenis in jouw voordeel gaat gebruiken. Weet jij het strijdtoneel te bespelen vanuit de schaduwen of bleek jij zelf een marionet?

Conclusie

A War of Whispers is een heerlijk thematisch spel vol bluf en intrige. Laat het thema je echter niet afschrikken. In tegenstelling tot spellen met vergelijkbare thema’s is A War of Whispers ene stuk minder complex. Het spel is een simpel en elegant spel dat relatief snel speelt. Door het inventieve spelsysteem worden acties in volgorde van het bord afgewikkeld en hierdoor moet je goed de volgorde van jouw zetten plannen, terwijl jouw tegenstanders uiteraard hetzelfde proberen. Wie heeft de baron vermoord? Geen idee, maar ik weet wel dat ik in een potje mijn tegenstanders zo wist te bespelen dat een volledig rijk in de as werd gelegd en mijn voorkeursrijk triomfantelijk met de overwinning er vandoor ging. Ik waande mij een ware Littlefinger. Het volgende potje? Wie weet wie ik dan vanuit de schaduwen zal bespelen…

EN: In the dead of night, a slender suspicious figure flees from a candlelit room and disappears into the dark of night. A bloody scene has taken place in the room. An opened envelope lies on an ornate table made of ebony standing in the middle of the imposing looking room. The contents of the envelope have transformed from a delicate letter to a bloody wad of parchment clutched tightly in the hand of a dead body draped over the desk. The body belongs to a rich baron and vassal of the Lion’s kingdom. The opened envelope contains a broken wax stamp depicting an impressive bear…

News of the baron’s “unfortunate” death soon reaches the society of the Pale Raven, a secretive group that operates in the shadows as both the source and gatherer of information and secrets. From the five realms of the country, various parties seek advice from the followers of the raven. But even the society has no answer this time. Who wanted the baron dead? The bird seems to have flown… It is clear that a war between the realms of the Lion and the Bear will favour the Cult of the Rat, a newborn religious group of noblemen. A large-scale war will allow the mars trade to flourish, in which these noblemen have a great interest. Perhaps it was the other secretive organisation’s move? After all, a large-scale war will serve several parties. One thing is clear: in addition to the threat of this large-scale war between the rich, a war of deception, threats, secrets and information is raging in the shadows. A War of Whispers.

“In a war of whispers you either win or you die”

The above narrative is the kind of world I find myself in when playing A War of Whispers (published by Starling Games). The game is an area control game full of intrigue, anticipation, indirect conflict and deception. Players do not take the role of the various empires that are in conflict with each other, but take the role of dubious spy networks, secret organisations and puppet masters. Each player has his own interests in the outcome of the war. At the beginning of the game, each player assigns loyalties to the different empires (at random). At the end of the game, a player receives points for each city that a kingdom owns in proportion to loyalty. A player can also earn minus points with this.

For the empire you show the most loyalty to, you receive four points per city. For the cities after that you will receive three, two, one or zero points per city. For an empire you would rather see fall, you will receive one minus point for each city. Be careful though, your loyalty and the loyalty of your opponents is secret. So pay close attention to the behaviour of your fellow players and remember that loyalty is as changeable as an autumn day in the Netherlands.

“The game behind the game of thrones”

As mentioned, you take on the role of parties that operate in the shadows and thus influence the actions of the empires. The game plays in 4 rounds. Each round players place their agents on the edge of the board to take actions later on. After all players have placed their agents, the actions are carried out per empire in clockwise order. Is an action not chosen? Possibly one of the players can still claim this unchosen action. The different actions belong to different kingdoms. With these actions, armies can be placed on the board, cards can be taken (for additional or improved actions) or armies of a kingdom can go to war.

In an attack, both empires lose as many armies as the one with the fewest. If an army of two is attacked by an army of three, both armies lose two armies. However, the outcome of a battle can be influenced by collected cards and the presence of fortresses. Are you trying to clear the battlefield for a particular empire? Then make sure that certain armies go on a so-called suicide mission. It is your interests that is at stake, not those of the kingdoms!

The different cards allow you to add to, improve and/or change actions during the game. Each card shows three different effects. For the better effects, you must pay by discarding (other) cards. To remain in the theme of the game, you could imagine these cards as acquired information that you can use during the game for your own benefit.

After four rounds the game is over. Who killed the baron? That information is not as important as it might seem. What is important is how you will use this event to your advantage. Will you be able to play the battlefield from the shadows or will you turn out to be a puppet yourself?

Conclusion

A War of Whispers is a wonderfully thematic game full of bluff and intrigue. However, don’t let the theme deter you. It is not as complex as it the theme might suggest. A War of Whisper is a simple and elegant game that plays within a relatively short timeframe. The inventive game system means that actions are sequenced on the board and this requires you to plan the order of your moves, while your opponents obviously try to do the same. Who killed the baron? No idea, but I do know that in one game I managed to play my opponents in such a way that an entire empire was reduced to ashes and my preferred empire triumphantly walked away with the victory. I thought I was a real Littlefinger. The next game? Who knows who I will influence from the shadows then…