Review: Oriflamme (Geronimo Games)

NL: Laatst ben ik door Geronimo Games gekroond als koning van Geronimië. Het volk had gekozen en wilde mij als heerser hebben. Zeer begrijpelijk natuurlijk. Wie wil dat nou niet? Vorst worden in Oriflamme, van Geronimo Games, is wel een stukje lastiger. Je moet je zetten plannen, je tegenspelers lezen en om de tuin leiden en ook een goede dosis geluk, gegokt en gebluf is nodig. Wie wordt de vorst in Oriflamme en wiens hoofd landt op het hakblok? 

In Oriflamme krijgt elke speler 7 van 10 mogelijk kaarten. Met deze kaarten worden in totaal 6 rondes gespeeld. Elke ronde leggen spelers aan het begin of einde van de rij kaarten of op een van hun huidige kaarten in de rij een gedekte kaart. Vervolgens wordt in volgorde de rij met kaarten uitgespeeld. Gedekte kaarten mogen worden opengedraaid (om hun speciale kracht te activeren) of gedekt blijven voor een overwinningsfiche. Kaarten die al open liggen in de rij worden ook nogmaals geactiveerd. Door de speciale krachten van kaarten kunnen spelers kaarten verplaatsen, verwijderen of overwinningspunten verdienen of stelen. De rij kaarten verandert hierdoor constant. Na 6 rondes is het spel afgelopen en wint de speler met de meeste punten!

Oriflamme is een heerlijk chaotisch gok- en blufspelletje met behoorlijk wat tactiek voor een spelletje dat maar ongeveer 15 tot 20 minuten duurt. Nadat alle spelers de verschillende kaarten goed kennen, begrijpt men de nuances van de effecten en ontwikkel je verschillende geniepige tactieken. Hierdoor krijg je het spel snel op tafel en kun je het regelmatig als vlot spel tussendoor spelen. Wat mij betreft is het terecht dat dit spel is bekroond met de Franse spellenprijs! 

EN: Becoming a ruler in the game Oriflamme is a bit tricky. You have to plan your moves, read and fool your opponents and also a good dose of luck, guessing and bluffing is required. Who will be the prince in Oriflamme and who’s head will end up in the chopping block?

In Oriflamme, each player is dealt 7 of 10 possible cards. A total of 6 rounds are played with these cards. Each round, players place a face down card at the beginning or end of the row of cards or on one of their current cards in the row. Then the row of cards is played in order. Any face down cards may be turned face up (to activate their special power) or remain face down for a victory token. Cards already face up in the row are also activated again. The special powers of cards allow players to move cards, remove them or earn or steal victory points. The card row is constantly changing as a result. After 6 rounds the game is over and the player with the most points wins!

Oriflamme is a wonderfully chaotic gambling and bluffing game with quite a bit of tactics for a game that only takes about 15 to 20 minutes. After all players know the different cards well, you understand the nuances of the effects and develop several sneaky tactics. This gets the game set up on the table quickly and you can play it regularly as a fast pace filler game in between. As far as I am concerned, it is justified that this game has been awarded the French gaming award!