Review: Kingdom of 12 (Lucky Duck Games)

NL: Kingdom of 12 van Lucky Duck Games is een spel vol intrige, bedrog en bluf. Een beetje vergelijkbaar met het huidige politieke speelveld dus. Erg actueel! In het echte leven erf je meestal de titel van koning of koningin. Voor velen klinkt dat achterhaald en onlogisch. In de fantasiewereld is troonopvolging vaak een staak logischer, want het Koninkrijk van 12 wordt je heerser door de kracht van jouw magische bol (een doorzichtige d12 dobbelsteen) te gebruiken en je tegenstanders om de tuin te leiden. Dat is pas troonopvolging! Bluf je tegenstanders het veld uit in Kingdom of 12? Of wordt het toch jouw The Purge: Election Year?

Kingdom of 12 bevat meerdere kaarten met speciale eigenschappen voor tijdens het spel. Iedere speler kiest 7 kaarten uit om mee te spelen. Spelers werpen allemaal hun dobbelsteen en leggen die voor zich neer. Vervolgens spelen de spelers in een ronde iedere beurt tegelijk een gesloten kaart uit hun handen. Indien spelers dezelfde kaarten spelen, heffen deze kaarten elkaar op en van de overgebleven kaarten worden de speciale effecten afgewikkeld. De meeste speciale effecten van de kaarten hebben een invloed op de waarde van de dobbelsteen of de uitkomst van een spelbeurt. De speler met de hoogste unieke waarde dobbelsteen wint de beurt (afhankelijk van de effecten van kaarten) en verdient hiermee punten. De gebruikte kaarten worden afgelegd voor de rest van de ronde en spelers beginnen aan een nieuwe beurt. 

Een spelronde is afgelopen zodra een van de spelers nog maar 1 kaart op hand heeft. De speler die aan het einde van de ronde de meeste punten heeft verzameld wint de ronde en moet een van de gebruikte kaarten apart leggen. Deze kaart kan in de volgende rondes niet meer gebruikt worden. Een overwinnaarshandicap. Spelers werpen hun dobbelstenen, nemen de overige kaarten terug en beginnen aan een nieuwe ronde. Zodra een speler twee rondes wint, is het spel afgelopen en wordt deze speler bekroond als de nieuwe vorst! 

Kingdom of 12 is een simpel en kort blufspelletje vol intrige met wat elementen van steen, papier en schaar. Kaarten die worden gespeeld kunnen elkaar opheffen en de uitkomst van het spel beïnvloeden. Na een paar beurten kun je inschatten welke kaarten je tegenstander nog op hand heeft en kun je tactische inschattingen gaan maken welke kaarten jij moet gaan spelen om het spel letterlijk naar jouw hand (van kaarten) te zetten. Speel je kaarten bewust en op de juiste momenten om de winst te pakken en je tegenstanders naar de kroon te steken! Hulde, uwe majesteit!

EN: Kingdom of 12 by Lucky Duck Games is a game full of intrigue, deceit and bluff. A bit comparable to the current political playing field. Very topical! In real life, you usually inherit the title of king or queen. To many, that sounds outdated and illogical. In the fantasy world, succession to the throne often makes more sense. You can become ruler of the Kingdom of 12 by using the power of your magic sphere (a transparent d12 die) and fooling your opponents. Now that’s an exciting way to inherit the throne! Will you bluff your opponents out of the Kingdom of 12? Or will it be your The Purge: Election Year?

Kingdom of 12 contains several cards with special effects and actions . Each player selects 7 cards to play with. Players all roll their dice and place them in front of them. Then, in a round, all players simultaneously play a closed card from their hands. If players play the same cards, these cards cancel each other out and the special effects are taken from the remaining cards. Most special effects of the cards affect the value of the die or the outcome of a turn. The player with the highest unique die value wins the turn (depending on the effects of cards) and scores points. The used cards are discarded for the rest of the round and players start a new turn.

A round ends when one of the players has only one card in their hand. The player with the most points at the end of the round wins the round and must discard one of the used cards. This card cannot be used again in the following rounds. A Victory Hand. Players roll their dice, take back the remaining cards and start a new round. Once a player wins two rounds, the game is over and that player is crowned the new monarch!

Kingdom of 12 is a simple and short bluff game full of intrigue with some elements of rock, paper and scissors. Cards played can cancel each other out and influence the outcome of the game. After a few turns, you’ll be able to estimate which cards your opponent has left in their hand and make tactical judgements about which cards you should play to literally turn the game to your advantage (of cards). Play your cards deliberately and at the right moments to take the win and to outshine your opponents! Long live the king (or queen)!