Review: Koala Kart

NL: De Koala wordt met uitsterven bedreigd. Virussen. Bosbranden. Jacht. Het beestje heeft het niet altijd makkelijk op deze aardkloot. Door de aanleg van nieuwe snelwegen en woonwijken wordt het leefgebied van de Kaola ook steeds kleiner. Tijd om het heft in eigen hand te nemen en de wegen terug te stelen voor je eigen gewin! Althans dat zou een alternatief achtergrondverhaal kunnen zijn voor Koala Kart waar een stel kenmerkende koala’s in een kart over een kartbaan crossen in de outback van Australië. Race na 3 laps als eerste over de finish! Beland jij in de grindbak of doe jij een ‘shoey’ als kartwinnaar?

Elke speler kiest een eigen koala om mee te racen. Elk personage wordt vertegenwoordig door prachtig vormgegeven en stevige figuurtjes en kleurrijke spelersbordjes. Mijn persoonlijk favoriet: de gepensioneerde eucalyptusfanaat Paw Paw en zijn stijlvolle snor. Paw Paw doet mij misschien een beetje denken aan een bejaarde versie van een een bekend Italiaans figuur met een snor en een voorliefde voor karts…

Nu is het tijd om te racen. Om de beurt werpen spelers de twee dobbelstenen om zich over de baan te verplaatsen. Er is een reguliere zeszijdige dobbelsteen en een zeszijdige dobbelstenen met vermenigvuldigingen en stoptekens. Spelers rekenen de waarde van de dobbelstenen uit om die hoeveelheid te verplaatsen (bijvoorbeeld 5 keer 2 om 10 vakjes vooruit te mogen). Als een speler echter een stopteken werpt, mag deze speler deze beurt niet rijden. 

Het zou geen kartspel met besnorde tekenfilmfiguurtjes zijn zonder speciale eigenschappen en voorwerpen. Indien spelers tijdens het racen op een vraagteken eindigen, krijgen ze een speciaal voorwerp. Hiermee kunnen ze andere spelers dwarsbomen of zich nog sneller over de baan manoeuvreren. Elke keer als een speler de finishlijn passeert, krijgt deze speler een finishkaart. De eerste speler die drie van deze kaarten heeft verzameld, is de winnaar van Koala Kart!

Koala Kart is een familiespel voor gezinnen met jongere kinderen. Het lijkt een beetje in Ganzenbord (spelers verplaatsen zich door te dobbelen), maar dan spannender door de speciale krachten en het feit dat de waardes van de dobbelworpen ver uiteenlopen. Spelers halen elkaar hierdoor constant in en door de hoge geluksfactor kan ook de kleinste koala nog winnen! Verwacht geen hoogstaand strategisch spel, maar een uitermate lollig spel geschikt voor ook de kleintjes in het gezin!

EN: The Koala is threatened with extinction. Viruses. Forest fires. Hunting. The critter doesn’t always have it easy on this earthly globe. With the construction of new highways and residential areas, the Kaola’s habitat is also getting smaller over time. Time to take matters into your own hands and steal back the roads for your own gain! At least that could be an alternative backstory for Koala Kart where a bunch of distinctive koalas race in a kart across a kart track in the outback of Australia. Be the first to cross the finish line after 3 laps! Will you end up in the gravel trap or will you do a ‘shoey’ as the kart winner?

Each player chooses their own koala to race with. Each character is represented by beautifully designed and sturdy figurines and colorful player boards. My personal favorite: retired eucalyptus fanatic Paw Paw and his stylish mustache. Paw Paw may remind me a little of an elderly version of a a famous Italian character with a mustache and a love of karts….

Now it’s time to race. Players take turns rolling the two dice to move around the track. There is a regular six-sided die and a six-sided die with multipliers and stop signs. Players calculate the value of the dice to move that amount (for example, 5 times 2 to advance 10 spaces). However, if a player rolls a stop sign, that player may not drive this turn.

It wouldn’t be a go-kart game with mustachioed cartoon characters without special features and items. If players end up on a question mark while racing, they get a special item. With this, they can thwart other players or maneuver themselves around the track even faster. Each time a player crosses the finish line, that player gets a finish card. The first player to collect three of these cards is the winner of Koala Kart!

Koala Kart is a family game for families with younger children. It’s a bit like Game of Goose of other classic roll-and-moves (players move by rolling dice), but more exciting because of the special powers and the fact that the values of the dice rolls vary widely. Players constantly overtake each other and because of the high luck factor even the smallest koala can win! Do not expect a high level strategic game, but a very fun game suitable for the little ones in the family!