Review: Nidavellir (White Goblin Games)

Nidavellir en de draak Fafnir

De Germaanse en Noorse mythologie vind ik echt heel interessant. Vooral verhalen rondom Nidavellir (ook wel bekend als Myrkheim), de wereld van de dwergen, fascineert mij mateloos. Het gelijknamige spel, uitgegeven door White Goblin Games, trok dan ook gelijk mijn aandacht en geeft mij een excuus om mijn passie met jullie te delen. Bijvoorbeeld de mythe rondom de draak Fafnir, zijn broer Regin en Sigurd (in het Germaans Siegfried), de held die de draak uiteindelijk zal slachten, die zijn oorsprong vindt in de Germaanse en Noorse mythologie. 

Fafnir begint zijn leven als de zoon van een rijke dwergenkoning. Samen met zijn broer Regin besluit hij om zijn vader te doden om zo diens schatten, inclusief de magische doch vervloekte gouden ring van de dwerg Andvari, voor zichzelf buit te maken. Fafnir wilt de vergaarde rijkdommen echter voor zichzelf houden en niet met zijn broer delen. Door hebzucht gedreven, verandert Fafnir in een draak. Regin laat het hier niet bij zitten en zijn verlangen naar de rijkdom maakt van hem een jaloerse dwerg. Door sluwe listen weet Regin zijn stiefzoon, de tragische held Sigurd, voor zijn karretje te spannen en geeft hem de aanwijzingen om de draak te slachten. De dwerg smeedt een zwaard voor Sigurd uit de overblijfselen van het zwaard van Sigmund, de biologische vader van Sigurd. Nadat Sigurd Fafnir heeft verslagen met zijn legendarische zwaar leert hij echter dat Regin ook hem wilt doden. Sigurd handelt proactief en vermoord zijn stiefvader. 

De saga van Fafnir en Sigurd was een grote bron van inspiratie voor de epische operareeks “Der Ring des Nibelungen” (De Ring van de Neveling, bestaande uit de vier delen: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried en Götterdämmerung) de magnum opus van componist Richard Wagner. Deze legende was ook een grote inspiratiebron voor de werken van J.R.R. Tolkien, de schrijver van In de Ban van de Ring en de Hobbit. Denk bijvoorbeeld aan de Ring, de draak Smaug en het zwaard van Aragorn. Naast fantasieschrijver was J.R.R. Tolkien ook een taalwetenschapper en schreef hij vertalingen en hervertellingen van klassieke middeleeuwse Engelse en Germaanse verhalen en poëzie. Zo verscheen van de hand van J.R.R. Tolkien ook een hervertelling van hiervoor genoemde legende onder de naam “The Legend of Sigurd and Gudrún”. Een aanrader. 

Spelomschrijving
In het spel Nidavellir gaan de spelers jagen op de met goud en rijkdommen omgeven draak Fafnir. Struin de verschillende taveernen in het dwergenrijk Nidavellir af om zoveel mogelijk dwergen voor je te rekruteren om zo het beste leger samen te stellen en de meeste punten te scoren. Verzamel jij de beste dwergschappen of blijft het avontuur voor jou een veredelde kroegentocht?

Nidavellir wordt gespeeld in twee tijdperken. In beide tijdperken proberen spelers in de drie taveernes (De Lachende Goblin, de Dansende Draak en het Glimmende Paard) dwergen(kaarten) te verzamelen door met munten op deze kaarten te bieden. Op tafel leggen spelers de koninklijke schat (een driedimensionaal podium met allemaal munten), drie tegels die de drie taveernen vertegenwoordigen, drie kaartenhouders met helden en anderen schatten, twee stapels met dwergenkaarten (voor ieder tijdperk één) en een spelersbordje per speler. Iedere speler krijgt tevens (willekeurig) een edelsteen met een waarde om als tiebreaker te dienen. 

Tijdens een ronde worden er in iedere taveerne net zoveel dwergenkaarten van het tijdperk opengelegd als dat er spelers zijn (let op: de variant voor twee spelers wordt iets anders gespeeld). Spelers gaan vervolgens tegelijkertijd bieden per taveerne. Spelers brengen hun bod uit door gesloten munten uit hun voorraad op hun spelersbordje te plaatsen. Aan het begin van het spel krijgen spelers allemaal 5 munten met de waardes 0, 2, 3, 4 en 5. Per locatie plaatsen spelers 1 munt (dus in totaal 3) en de 2 munten die ze niet gebruiken, plaatsen ze onderaan hun spelersbordje. Spelers draaien tegelijkertijd hun munten voor een locatie open. De speler die het hoogste heeft geboden , mag als eerste een kaart pakken uit deze taveerne. Hebben spelers even hoog geboden, dan mag de spelers met de edelsteen met de hoogste waarde als eerste kiezen. Daarna wisselen deze spelers hun edelstenen om. Heeft een speler een “0” geboden, dan mag hij ook een munt pakken gelijk aan de som van de twee ongebruikte munten en deze nieuwe munt omruilen met de ongebruikte munt met de hoogste waarde. Zo kunnen spelers steeds hoger gaan bieden tijdens het spel. 

Gekochte kaarten leggen spelers naast hun spelersbordje gesorteerd per kaartsoort. Spelers leggen de kaarten zo neer dat de banieren op de kaarten zichtbaar zijn. Met de verschillende kleuren dwergkaarten kunnen spelers aan het einde van het spel op verschillende manieren punten verdienen. Weet een speler tijdens het rijen te maken waarin alle verschillende kleuren kaarten voorkomen, dan mag deze speler een van de heldenkaarten rekruteren en toevoegen aan de rest van zijn of haar kaarten om zo nog meer punten te verzamelen. 

Aan het einde van het eerste tijdperk krijgt de speler met de meerderheid van een een bepaalde kleur dwerg nog een extra bonus. Aan het einde van het tweede tijdperk volgt de puntentelling. De speler met de meeste punten wint Nidavellir en mag persoonlijk de ring van Andvari van het lijk van Fafnir onttrekken. Dat is pas een prijs!

Oordeel
Nidavellir is een heerlijk spel! En dat komt niet alleen door het geweldige thema! Het is een vlot spel waarbij spelers allemaal tegelijk bieden en spelen, waardoor er geen enkele downtime tijdens het spelen is. Spelers hoeven namelijk niet elkaars beurt af te wachten. Spelers kunnen op veel verschillende manieren punten verdienen en het spel voelt daardoor extreem strategisch en tactisch aan, zonder al te veel complexiteit. Door slim munten om te wisselen tijdens het spel kun je op lange termijn makkelijk je tegenstanders overbieden om zo de de beste dwergen voor jou te winnen. Het spel ziet er ook nog eens prachtig uit door het muntenpodium, de verschillende spelersbordjes en kaartenhouders. Een spel van mythische proporties! Skål!

White Goblin Games is zo vriendelijk geweest om mij een recensie-exemplaar te verstrekken om een objectieve recensie te schrijven. Indien jij interesse hebt gekregen in dit spel kun je het hier kopen.

ENGLISH

Nidavellir and the dragon Fafnir
Germanic and Norse mythology is a passion of mine. Especially stories surrounding Nidavellir (also known as Myrkheim), the world of dwarves, fascinate me immensely. The game of the same name, published by White Goblin Games, therefore immediately drew my attention and gives me an excuse to share my passion (and a little bit of knowledge about the subject) with you. For example, the myth surrounding the dragon Fafnir, his brother Regin and Sigurd (in Germanic Siegfried), the hero who will eventually slay the dragon, which originated in Germanic and Norse mythology.

Fafnir begins his life as the son of a rich dwarf king. Together with his brother Regin, he decides to kill his father in order to take his treasures, including the cursed golden ring of the dwarf Andvari, for himself. Fafnir, however, wants to keep the accumulated wealth for himself and not share it with his brother. Driven by greed, Fafnir turns into a dragon. Regin does not leave it at that and his desire for the riches turns him into a jealous dwarf. Regin uses cunning tricks to get his stepson, the tragic hero Sigurd, to give him the instructions to slay the dragon. The dwarf forges a sword for Sigurd from the remains of the sword of Sigmund, Sigurd’s biological father. After Sigurd defeats Fafnir with his legendary sword, however, he learns that Regin also wants to kill him. Sigurd acts proactively and kills his stepfather.

The saga of Fafnir and Sigurd was a great source of inspiration for the epic opera series “Der Ring des Nibelungen” (The Ring of the Nigger), consisting of the four parts: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried and Götterdämmerung) the magnum opus of composer Richard Wagner. This legend was also a great source of inspiration for the works of J.R.R. Tolkien, the author of The Lord of the Rings and The Hobbit. Think of the Ring, the dragon Smaug and the sword of Aragorn. Besides being a fantasy writer, J.R.R. Tolkien was also a linguist and wrote translations and retellings of classical medieval English and Germanic stories and poetry. J.R.R. Tolkien also wrote a retelling of the above mentioned legend called “The Legend of Sigurd and Gudrún” which was later edited and commentated by his son. Highly recommended.

Game description
In the game Nidavellir, the players hunt the gold- and riches-laden dragon Fafnir. Scour the taverns in the dwarven kingdom of Nidavellir to recruit as many dwarves as possible to form the best army and score the most points. Will you collect the best dwarves or will the adventure remain a glorified pub crawl?

Nidavellir is played in two eras. In both eras, players try to collect dwarven cards in the three taverns (The Laughing Goblin, the Dancing Dragon and the Glimmering Horse) by bidding with coins on these cards. On the table, players place the royal treasure (a three-dimensional stage with all coins), three tiles representing the three taverns, three card holders with heroes and other treasures, two piles of dwarf cards (one for each era) and a player board per player. Each player also receives (at random) a gem with a value to serve as a tiebreaker.

During a round, as many dwarf cards of the era as there are players are placed face-up in each tavern (note: the two-player variant is played slightly differently). Players then start bidding simultaneously per tavern. Players bid by placing closed coins from their supply on their player board. At the beginning of the game, players each receive 5 coins with the values 0, 2, 3, 4 and 5. Players place 1 coin per location (so 3 in total) and the 2 coins they do not use, they place at the bottom of their player board. Players simultaneously flip their coins for a location. The player with the highest bid may take the first card from this tavern. If the bids are the same, the player with the highest value may choose first. Then these players swap their gems. If a player has bid “0”, he may also take a coin equal to the sum of the two unused coins and exchange this new coin with the one with the highest value. In this way, players can bid higher and higher during the game.

Players place their purchased cards next to their player board, sorted by card type. Players place the cards so that the banners on the cards are visible. With the different colours of dwarf cards, players can earn points in various ways at the end of the game. If a player manages to create rows with all the different coloured cards, this player may recruit one of the hero cards and add it to the rest of his or her cards to collect even more points.

At the end of the first era, the player with the majority of one colour dwarf gets an additional bonus. At the end of the second era, the points are scored. The player with the most points wins Nidavellir and may personally remove Andvari’s ring from Fafnir’s corpse. Now that’s a prize!

Verdict
Nidavellir is a great game! And that’s not just because of the great theme! It is a smooth game where players all bid and play at the same time, so there is no downtime at all during play. Players do not have to wait each other’s turn. Players can earn points in many different ways and the game therefore feels extremely strategic and tactical without being overly complex. By cleverly exchanging coins during the game, you can easily outbid your opponents in the long run and win the best dwarfs for you. The game also looks beautiful because of the coin stage, the different player boards and card holders. A game of mythical proportions! Skål!