Review: New York Zoo (White Goblin Games)

NL: In sommige dierentuinen kom de prachtigste en uniekste dieren tegen. Honderden vogelsoorten. Rode panda’s. Normale panda’s. Ga zo maar door. In de dierentuinen van New York zijn er maar een paar diersoorten. In New York Zoo, van White Goblin Games, kom je flamingo’s, pinguïns, kangoeroes, stokstaartjes en poolvossen tegen. Tevens is er een enkele olifant die over de hele dierentuin heen walst. Gelukkig is er genoeg fast food (voor de bezoekers) en zijn er zelfs attracties om het gebrek aan verschillende diersoorten te compenseren. Jij bent de parkbaas van deze beestenboel en probeert zo snel mogelijk de lege vlaktes van je park op te vullen. Ben je als eerste? Dan heb je de beste dierentuin van heel New York!

New York Zoo is een spel waarbij je Tetris-achtige tegels moet plaatsen. Het spel is van de hand van Uwe Rosenberg, Tetris-tegel aficionado. Uwe Rosenberg ken je misschien al van spellen als Patchwork en Feast for Odin. In New York Zoo ga je tegels en dieren in je park plaatsen om als eerste je spelersbordje te vullen. In het midden van de tafel plaatsen spelers een gezamenlijk speelbord. In de inkepingen worden meerdere tegels van verschillende formaten en groottes geplaatst. Tevens staan er verschillende dieren en paringsdansjes op het bordje afgebeeld. Op het bord plaatsen spelers tevens een lekkere lompe olifant. 

Iedere beurt mag de actieve speler de olifant verplaatsen over dit bord en de bijbehorende actie verrichten (tegeltjes of diertjes pakken). Indien een speler de afgebeelde diertjes pakt plaatst deze speler de dieren in de stallen of op de verblijven die al op het spelersbordje liggen. De tegels vertegenwoordigen deze verblijven. Als een speler een verblijf pakt, moet de speler hier wel een dier op kunnen plaatsen. In elk verblijf kan maar een enkele diersoort voorkomen. Zodra de olifant langs een paringsdansje op het bord walst, wordt er nieuw kroost geboren. Elke speler die twee of meer dieren van dezelfde soort in een verblijf heeft, ontvangt 1 of 2 baby’s. Als een verblijf vol is, neemt de speler alle aanwezige dieren (of ze naar de slacht gaan is nog onduidelijk…) en mag als beloning een van de attractietegels pakken. Zo ontstaat er langzaam maar zeker een soort dierentuin/pretpark-hybride. Voor ieder wat wils!

New York Zoo is een erg leuk en kleurrijk puzzelspel. Het voelt echt als een luchtiger spel van Uwe Rosenburg zoals Patchwork en Nova Luna met een mooie vormgeving en een leuk thema. De houten dieren zijn prachtig en spatten van de spelersbordjes af. Verder voelt het spel echt aan als een spannende race. Je probeert als eerste jouw bordje vol te krijgen. Hierdoor is de interactie tussen spelers hoog, ondanks dat ze zelfstandig aan het puzzelen zijn. Als je ziet dat je tegenstander een bepaald dier op tegel nodig heeft, zorg je ervoor dat jij, door de olifant juist te verplaatsen, dat je tegenstander deze mogelijkheid verliest. Een heerlijk dagje naar de dierentuin voor wat apenstreken!

EN: In some zoos, you can gaze at the most beautiful and unique animals. Hundreds of bird species. Red pandas. Giant pandas. You name it. In New York zoos, there are only a few species. In New York Zoo, published in the Netherlands by White Goblin Games, you encounter flamingos, penguins, kangaroos, meerkats and arctic foxes. There is also a single elephant that roams the entire zoo. Fortunately, there is plenty of food (for visitors) and there are even rides to compensate for the lack of different animal species. You are the keeper of this beastly mess and try to fill the empty spaces of your park as quickly as possible. Are you first? Then you probably have the best zoo in all of New York!

New York Zoo is a game where you have to place Tetris-like tiles. The game is created by Uwe Rosenberg, a Tetris-tile aficionado. You may already know Uwe Rosenberg from games such as Patchwork and Feast for Odin. In New York Zoo, you place tiles and animals in your park to be the first to fill your player board. In the centre of the table, players place a central game board. Several tiles of different sizes are placed in the notches of this board. Various animals and mating rituals are also depicted on the board. On the board, players also place a nice clumsy elephant.

Each turn, the active player may move the elephant over this board and perform the corresponding action (take tiles or animals). If a player takes the depicted animals, this player places the animals in the stables or enclosures already on the player board. The tiles represent these enclosures. If a player takes an enclosure, he or she must be able to place an animal on it. Only one kind of animal species can be placed in each enclosure. As soon as the elephant passes a mating space on the board, new offspring is born. Each player who has two or more animals of the same kind in an enclosure, receives one or two babies. When an enclosure is full, the player takes all present animals (whether they will be slaughtered is still unclear…) and may take one of the attraction tiles as a reward. This way, slowly but surely a kind of zoo/amusement park hybrid develops. Something for everyone!

New York Zoo is a very fun and colourful puzzle game. It really feels like a lighter game by Uwe Rosenburg like Patchwork and Nova Luna with a nice design and theme. The wooden animals are beautiful and splash off the player boards. Furthermore, the game really feels like an exciting race. You try to be the first to fill up your plate. Because of this, the interaction between players is high, even though they are puzzling independently. If you see that your opponent needs a certain animal on a tile, you make sure that you, by moving the elephant correctly, that your opponent loses this opportunity. A great day out at the zoo for some monkey business!