Review: Bellum Magica (Blue Orange Games)

NL: Oh man, niet alweer! In spellen moet ik altijd een barmhartige en heldhaftige goedzak zijn. Soms wil ik gewoon de slechterik spelen! Gelukkig kun je in videospellen als Mass Effect of Dragon Age vaak een sarcastische klootzak spelen, maar echt een verwerpelijke schurk? Niet heel vaak. In Bellum Magica, van Blue Orange Games, nemen spelers de rol aan van een kwaadaardige heerser en worden zij heer en meester van een horde aan monsters en schepsels die hun rijkdom en macht verschaffen. Val dorpen aan en verzamel het meest goud om deze magische oorlog te winnen! Dungeon Keeper is er niks bij!

In Bellum Magica wordt iedere ronde een dobbelsteen geworpen door de kapitein van de ronde. De andere spelers kunnen de worp beïnvloeden door “een rondje” te kopen voor de kapitein. Door een houten vat af te leggen, kunnen spelers de kapitein verplichten om opnieuw met de dobbelsteen te werpen. De kapitein kan met verworven magie ook opnieuw dobbelen. Zodra het resultaat vast staat, verwerven spelers grondstoffen en strijdkracht op basis van de worp. Hoeveel grondstoffen of strijdkracht zij ontvangen hangt af van de kaarten die spelers tijdens het spel verzamelen. De speler die na het werpen van de dobbelsteen de meeste schatkaarten heeft, krijgt een schatkist. Elke schatkist heeft een geheime puntenwaarde.  

Vervolgens kunnen spelers elkaar of de wereld van de onschuldige mensheid aanvallen. Of spelers succesvol kunnen aanvallen hangt van de geworpen strijdkracht af. Indien een speler succesvol kan aanvallen, kan deze speler grondstoffen, houten vaten of zelfs schatkisten stelen. Nadat alle spelers hebben aangevallen, kunnen spelers nieuwe monster kopen. Er zijn kwaadaardige monsters… en zéér kwaadaardige monsters! De monsters zijn te koop met vlees en duivelse tekens. Deze kaarten zorgen ervoor dat jij je macht (een dobbelworp) kunt verbeteren. Op elke kaart staan namelijk aan de linkerzijde grondstoffen afgebeeld en op de rechterkant strijdkracht. De gekochte kaart schuif je ander jouw spelersbordje zodat nu de linkerkant of rechterkant zichtbaar is. De volgende dobbelworpen maak je nu kans op zoveel ‘unlimited power’ dat Emperor Palpatine jaloers wordt!

Het spel is afgelopen zodra een speler 10 schatkisten heeft verzameld. De rijkste speler (die met de meeste punten) wint Bellum Magica! Bellum Magica is een erg vlot spel dat zeer intuïtief speelt. Het allerleukste aan het spel is dat jij je elke ronde sterker voelt door het aankopen van nieuwe wezens. Het spel geeft hierdoor veel voldoening. Wat mij betreft een echte aanrader voor ieder die eens zijn of haar kwaadaardige macht wilt beproeven! Muhahaha!

EN: Oh man, not again! In games, I always have to be a merciful and heroic good guy. Sometimes I just want to play the bad guy! Fortunately, in video games like Mass Effect or Dragon Age, you can often play a sarcastic asshole, but a truly despicable villain? Not very often. In Bellum Magica, by Blue Orange Games, players take on the role of an evil ruler and become lords of a horde of monsters and creatures that provide them with wealth and power. Attack villages and collect the most gold to win this magical war! Dungeon Keeper is nothing like it!

In Bellum Magica, a die is thrown each round by the captain of the round. The other players can influence the throw by buying “a round” for the captain. By discarding a wooden barrel, players can force the captain to throw the die again. The captain can also use acquired magic to roll the die again. Once the result is determined, players acquire resources and military power according to the roll. How much resources or power they receive depends on the cards that players collect during the game. The player with the most treasure maps after the die roll gets a treasure chest. Each treasure chest has a secret point value.

Next, players can attack each other or the world of innocence. Whether players can attack successfully depends on the force they have thrown. If a player can attack successfully, this player can steal resources, wooden barrels or even treasure chests. After all players have attacked, players can buy new monsters. There are evil monsters… and very evil monsters! The monsters can be bought with meat and devilish signs. These cards allow you to improve your power (a die roll). Each card shows resources and treasure maps on the left-hand side and power (swords) on the right-hand side. The purchased card is moved to the other side of your player board so that the left or right side is now visible. The next time you roll the die, you get a chance to get so much ‘unlimited power’ that even Emperor Palpatine will become jealous!

The game ends once a player has collected 10 treasure chests. The richest player (the one with the most points) wins Bellum Magica! Bellum Magica is a very fast paced game that plays very intuitively. The best thing about the game is that each round you feel stronger by buying new monsters. This makes the game very satisfying. I would recommend the game to anyone who wants to try their hand at evil! Muhahaha!