Review: Marvel Villainous (Ravensburger)

NL: “Villains Assemble! We zullen die helden eens een koekje van eigen deeg geven!” Als de Sinister Six (een bijeengeraapte kloot aan superschurken van Spider-Man) mij iets leert, is dat schurken totaal niet kunnen samenwerken. Schurken (in het echte leven of in de Marvel stripboeken of films) werken namelijk enkel in hun eigen belang en vaak heeft dat weinig overlap met belangen van anderen. Vandaar dat het vaak ook schurken zijn. In Marvel Villainous vecht je wellicht allemaal tegen dezelfde club, de Avengers of andere bekende en minder bekende superhelden, maar je hebt ook jouw eigen agenda en vaak vecht je ook tegen elkaar. Verslag jij jouw tegenstanders net zoals Thanos de halve bevolking van het universum decimeerde of wordt jij verslagen door C-list superheld Wonder Man? 

Spelopzet

In Marvel Villainous neemt elke speler de rol aan van een bekende superschurk uit het Marvel universum. Speel met Thanos, Taskmaster, Warmonger, Ultron of Hela en versla superhelden en probeer als eerste jouw doel/missie te vervullen. Elke speler kiest een van deze schurken, het bijbehorende spelersbordje, een deck kaarten en een pion. Op tafel worden de fiches en het fate deck vol helden en heldhaftige gebeurtenissen klaargelegd. De spelers zijn nu klaar om te spelen. 

Spelverloop

Elke slechterik heeft een eigen doel. Zo moet je met Thanos de infinity stones lokaliseren (deze verschijnen in werelden van andere schurken) en te verzamelen om zijn kostbare steenverzameling en Infinity Gauntlet te completeren. They’re not rocks, they’re minerals, Gamorah! Taskmaster heeft een simpelere taak. Zijn task is namelijk om verschillende hulpjes, huurmoordenaars en c-list slechteriken te trainen. Dat is weer eens wat anders dan een personal trainer die tegen je loopt te schreeuwen in het park, omdat je gluten hebt gegeten. Bootcampen was nog nooit zo bloeddorstig!

Hoe vervullen spelers deze doelen? Elke speler heeft een persoonlijk deck aan kaarten en een spelersbordje waar acties op staan afgebeeld. Elke beurt verplaatst een speler zijn/haar pion naar een andere locatie op het speelbord en mag de bijbehorende acties uitvoeren. Vaak kun je hierdoor kaarten spelen of effecten van kaarten gebruiken. Er zijn verschillende soorten kaarten. Zo zijn er onder meer allies (bondgenoten), die je kan spelen voor hun effecten en om goeierikken te verslaan, en voorwerpen, om allies of effecten te verbeteren. Door om de beurt verschillende acties uit te voeren en kaarten te spelen, kruip je langzaam richting je doel. De speler die als eerste zijn/haar doel vervult, heeft gewonnen. 

Natuurlijk kun je elkaar in Villainous dwarsbomen. In Marvel Villainous is de interactie groter dan in de Disney-variant. In Marvel Villainous delen spelers gezamenlijk een fate deck. Indien een speler een fate actie doet, mag hij/zij een kaart van deze stapel pakken en vaak ten nadele van zijn/haar tegenspelers gebruiken. Zo kun je Iron Man afsturen op Warmonger als je ziet dat deze speler wel erg snel zijn doel aan het vervullen is. Daarnaast kun je in de Marvel-variant ook in bijzondere gevallen jouw handlangers/bondgenoten naar het spelersbordje van een tegenstander sturen. Door kaarten bij jouw tegenspeler te plaatsen, blokkeer je vaak de beschikbare acties van de tegenspeler en zorg je er soms zelfs voor dat een tegenspeler zijn/haar doel niet kan vervullen tot ze een superheld hebben verslagen of een gebeurtenis hebben afgewikkeld. Alles om maar de snelste te zijn. “What did it cost?” “Everything.”

Conclusie

Marvel Villainous is een bijzonder, asymmetrisch spel voor veel spelers en tevens een opstapje voor casual spelers die op zoek zijn naar een complexer spel of complexere uitdaging. Doordat elke slechterik een eigen doel en manier van spelen heeft, voelt het alsof iedere speler aan tafel een andere spel speelt. Tegelijkertijd zijn de slechteriken aan elkaar gewaagt en is ieder potje spannend. Daarnaast voelt het ook anders genoeg ten opzichte van Disney Villainous dat beide spellen een plekje verdienen in mijn spelletjeskast. 

Welke slechterik wil jij graag in de uitbreiding zien? Aangezien mijn favoriete superschurk, Taskmaster, al in dit spel zit, hoop ik op Venom of Green Goblin!

EN: “Villains Assemble! Let’s give those heroes a taste of their own medicine!” If the Sinister Six (a hodgepodge of supervillains from Spider-Man) teaches me anything, it’s that villains can’t work together at all. Villains (in real life or in the Marvel comics or films) only work for their own interests, which often have little overlap with the interests of others. That is why they are often villains. In Marvel Villainous you may all be fighting the same group, the Avengers or other well-known and lesser-known superheroes, but you also have your own agenda and often fight each other as well. Will you defeat your opponents like Thanos decimated half the population of the universe or will you be defeated by C-list superhero Wonder Man?

Gameplay

In Marvel Villainous, each player takes on the role of a well-known supervillain from the Marvel universe. Play with Thanos, Taskmaster, Warmonger, Ultron or Hela and defeat superheroes and try to be the first to fulfil your goal/mission. Each player chooses one of these villains, takes the corresponding player board, a deck of cards and the pawn. On the table, the tokens and the fate deck full of heroes and heroic events are placed nearby. The players are now ready to play.

How to play

Each bad guy has his or her own goal. For example, with Thanos you must locate and collect the Infinity Stones (these appear in the worlds of other villains) to complete his precious stone collection and Infinity Gauntlet. They’re not rocks, they’re minerals, Gamorah! Taskmaster has a simpler task. His task is to train various sidekicks, assassins and c-list bad guys. That’s something different than a personal trainer who yells at you in the park because you ate carbs. Boot camp has never been so bloodthirsty!

How do players accomplish these goals? Each player has a personal deck of cards and a player board that depicts actions. Each turn, a player moves his/her pawn to another location on the game board and may perform the corresponding actions. Often, this allows you to play cards or use card effects. There are different types of cards. Among them are allies, which you can play for their effects and to defeat good guys, and items, to improve allies or effects. By taking turns performing different actions and playing cards, you slowly creep towards your goal. The player who completes his or her objective first wins.

Of course, you can thwart each other in Villainous. In Marvel Villainous, the interaction is greater than in the Disney version. In Marvel Villainous, players share a fate deck. If a player performs a fate action, he/she may take a card from this deck and often use it to the disadvantage of his/her opponents. For instance, you can send Iron Man to Warmonger if you see that this player is fulfilling his goal very quickly. In the Marvel variant, you can also send your henchmen/allies to an opponent’s board in special cases. By placing cards on your opponent’s board, you often block the available actions of the opponent and sometimes even make sure that an opponent cannot fulfil his/her goal until they have defeated a superhero or completed an event. Anything to be the fastest. “What did it cost?” “Everything.”

Conclusion

Marvel Villainous is a special, asymmetrical game for many players and also a stepping stone for casual players looking for a more complex game or challenge. Because each bad guy has his own goal and way of playing, it feels like every player at the table is playing a different game. At the same time, the baddies are competing with each other and every game is exciting. In addition, it also feels different enough compared to Disney Villainous that both games deserve a place in my game cabinet.

Which villain would you like to see in the expansion? Since my favourite super villain, Taskmaster, is already in this game, I’m hoping for Venom or Green Goblin!