Review: Arnak (White Goblin Games)

NL: Rond 1925 verdween de Britse ontdekkingsreiziger Percy Fawcett in het Amazonegebied in Zuid-Amerika. Samen met zijn zoon Jack was Fawcett op zoek naar de klassieke en verloren beschaving/ruïnes van de stad “Z” (The Lost City of Z). Fawcett was er heilig van overtuigd dat de jungles van Brazilië verloren beschaving huisveste en thuis was voor schatten van onschatbare waarde. Gedreven door vergelijkbare legendes zoals El Dorado (een stad, beeld of beschaving van goud) die eeuwenlang de gemoederen van ontdekkingsreizigers bezighield, zou Fawcett koste wat kost de verloren stad vinden. Of Fawcett de stad ooit heeft gevonden, zullen we helaas nooit weten. Het verhaal van zijn ontdekkingsreizen vormde de inspiratie voor het verhaal The Lost World van Sir Arthur Conan Doyle (de schrijver van Sherlock Holmes) en het verhaal van Fawcett werd tevens een aantal jaar geleden verfilmd.

Ook de fictieve ruïnes van Arnak zijn verloren gegaan in tropische jungles. Treed in de voetsporen van fictieve en minder fictieve ontdekkingsreizigers zoals Indiana Jones, Lara Croft, Nathan Drake, Francisco Vázquez de Coronado, Sir Walter Raleigh en Percy Fawcett en probeer de Verdwenen Ruïnes van Arnak, van White Goblin Games, te ontdekken voor jouw tegenspelers. Ontdek jij het grote goud of raak je verstrikt in lianen en boa’s?

Spelopzet en doel

Zet het spelbord klaar, leg de grondstoffen, artefactkaarten, voorwerpkaarten en tegels klaar op het bord. Geef elke speler een bordje, beginkaarten, 2 archeologen en wat middelen om de expeditie mee te beginnen. De Verloren Ruïnes van Arnak is een combinatie tussen een worker placement-spel en ene deckbuilder. Door archeologen op het bord te plaatsen, kunnen spelers grondstoffen en andere middelen verzamelen. Met deze grondstoffen en middelen kunnen spelers ontdekkingstochten organiseren, artefacten en voorwerpen verzamelen en kopen en onderzoek verrichten. Maar pas op: de jungle verbergt gevaren en wellicht zelfs monsters…

De ontdekkingstocht

Door artefacten en voorwerpen te verzamelen, proberen spelers hun persoonlijk trekstapel te verbeteren. Met deze kaarten kunnen spelers additionele acties uitvoeren, meer grondstoffen/middelen verzamelen en reiskosten betalen om acties met hun archeologen te ondernemen. Archeologen functioneren als “traditionele” werkers. Door een archeoloog te plaatsen op het speelbord (hiervoor dien je wel de vereiste reiskosten te betalen) krijg je de afgebeelde grondstoffen/middelen of mag je de afgebeelde actie verrichten.

Archeologen gebruik je ook om meer locaties op het speelbord te ontdekken. Trek hiervoor uit de stapel een locatietegel en het speelbord krijgt langzaam meer locaties en dus mogelijkheden. Als een locatie voor het eerste wordt ontdekt, verschijnt er ook een beschermer van de jungle (een monster) die spelers kunnen verslaan. Op het speelbord is ook een onderzoeksspoor afgebeeld. Spelers kunnen vooruit op dit spoor door de benodigde grondstoffen/middelen af te leggen.

Na vijf rondes wint de speler die tijdens het spel de meeste punten heeft verzameld tijdens zijn/haar ontdekkingstocht!

Conclusie

Arnak is een fantastisch sfeervol spel. De mix tussen worker placement en deckbuilding werkt feilloos en zelfs elegant. Het spel is simpel genoeg qua opzet, maar bevat voldoende diepgang door de variatie aan keuzes, kaarten en verschillende locaties. Door deze variatie verloopt ieder potje ook anders. De artwork is prachtig en de spelonderdelen hebben een hoge kwaliteit.

Het spel bevat tevens eenuitdagende solo-modus en zelfs een campagne die iedere solo-speler zal bevallen.

EN: Around 1925, the British explorer Percy Fawcett disappeared in the Amazon region of South America. Together with his son Jack, Fawcett was looking for the classic and lost civilisation/ruins of the city “Z” (The Lost City of Z). Fawcett was firmly convinced that the jungles of Brazil were home to a lost civilisation and priceless treasures. Driven by similar legends such as El Dorado (a city, statue or civilisation made of gold), which occupied the minds of explorers for centuries, Fawcett was to find the lost city no matter the costs. Whether Fawcett ever found the city or not, we will never know. The story of his explorations inspired the novelThe Lost World written by Sir Arthur Conan Doyle (the author of Sherlock Holmes) and Fawcett’s story was also adapted to the big screen a couple of years ago.

The fictional ruins of Arnak are also lost in tropical jungles. Follow in the footsteps of fictional and less fictional explorers such as Indiana Jones, Lara Croft, Nathan Drake, Francisco Vázquez de Coronado, Sir Walter Raleigh and Percy Fawcett and try to discover the Lost Ruins of Arnak, by Czech Edition Games, before your opponents do. Will you discover the big gold or will you get tangled up in vines and snakes?

Set-up and goal

Prepare the game board, place the resources, artefact cards, object cards and tiles on the board. Give each player a board, starting cards, 2 archaeologists and some resources to start the expedition with. The Lost Ruins of Arnak is a combination between a worker placement game and a deckbuilder. By placing archaeologists on the board, players can collect resources. With these resources, players can organise expeditions, collect and buy artefacts and objects and conduct research. But beware: the jungle hides dangers and maybe even monsters.

The journey

By collecting artefacts and items, players try to improve their personal draw pile. With these cards, players can perform additional actions, collect more resources and pay travel costs to perform actions with their archaeologists. Archaeologists function as ’traditional’ workers. By placing an archaeologist on the board (for which you have to pay the required travel expenses) you receive the resources shown or you may perform the action depicted.

Archaeologists can also be used to discover more locations on the board. Draw a location tile from the stack and the board will slowly have more locations to choose from in future turns and therefore more possibilities. When a location is discovered for the first time, a guardian (a monster) appears for players to challenge and defeat. The game board also depicts a research track. Players can advance on this track by completing the required resources.

After five rounds, the player who has collected the most points during the game onhis/her exploration wins!

Conclusion

Arnak is a fantastic and atmospheric game. The mix between worker placement and deck building works flawlessly and even elegantly. The game is simple enough, but has enough depth due to the variety of choices, cards and locations. Because of this variation, every game is different. The artwork is beautiful and the game components are of high quality.

The game also contains a challenging solo mode and even a campaign that will please every solo player.