Review: Graphic Novel Adventures Your Town & Captive (Van Ryder Games)

NL: De Graphic Novel Adventures (GNA) is een reeks van choose-your-own-adventure achtige stripboeken/graphic novels, uitgegeven door Van Ryder Games. In elk van deze spellen word je middenin een verhaal gestort en verloopt het verhaal op basis van jouw keuzes. Er zijn verschillende avonturen waar je uit kan kiezen, waarbij ieder avontuur een eigen thema heeft. Je kan misdaden oplossen, een bezoekje brengen aan een pretpark, een superheld zijn of undercover gaan. In Your Town kun je het wilde westen ervaren en in Captive (Gevangen!) kun je lekker griezelen! Voor ieder wat speels!

Elke Graphic Novel Adventure heeft zijn eigen regels en manier van spelen, maar in de basis verloopt iedere Graphic Novel Adventure op dezelfde wijze. Je leest een paar striptekeningen en eens in de zoveel kom je voor een keuze te staan. Deze keuzes lopen uiteen van “welke deur maak ik open of welk pad sla ik in?”  tot meer context gedreven beslissingen zoals “sla ik deze boef voor zijn harses of ren ik weg?”. Op basis van je keuze, instrueert het spel jou om naar een bepaalde tekening met een bepaald nummer te bladeren. Vanaf die tekening vervolg jij jouw verhaal en maak je een hele hoop vervolgkeuzes en op een gegeven moment eindigt jouw verhaal (soms vroegtijdig)… De verdere unieke regels verschillen per spel. Vaak moet je op een apart vel bijhouden welke middelen en attributen je tijdens het verhaal hebt verzameld. Soms kan dit ook een vergaande invloed hebben op de keuzes die je kan maken.

Your Town

In Your Town ben je de zelfbenoemde burgemeester van een gehucht in het wilde westen. Je probeert het dorpje op te bouwen tot een heuse stad door gebouwen te bouwen, bewoners aan te trekken en tevreden te houden en op avontuur te gaan. Uiteraard is geld belangrijk en ook daar probeer je zoveel mogelijk van bij elkaar te sprokkelen. Je hebt 12 maanden de tijd om aan het dorp te bouwen en aan het einde volgt jouw evaluatie. Ben je de meest geliefde volksvertegenwoordiger ooit of sturen ze je met pek en veren de stad uit?

Naast dat je in Your Town keuzes moet maken, voer jij ook de administratie van jouw dorp. Dit doe je in jouw “ledger” (een grootboek). Op een aantal aparte vellen hou je onder meer bij hoe geliefd je bent onder de bewoners, jouw vlottende activa, populatie en welke middelen jij tot je beschikking hebt. Daarnaast heb je ook een landkaart. Iedere keer dat er een gebouw geplaatst wordt, moet jij deze op de landkaart bijtekenen. Ook is er genoeg te verkennen in deze wereld. Het spel speelt zich daarom ook voor een groot deel af in het papierwerk voor je. Door gebouwen te bouwen trek je nieuwe bewoners en beroepen aan en wordt er vaak ook meer geld verdiend. Plan je stad overigens wel goed. Sommige gebouwen en keuzes sluiten namelijk beter op elkaar aan.

Gevangen!

In Gevangen! (die in het Nederlands door 999 Games wordt uitgegeven) probeer jij jouw dochter terug te krijgen van de krankzinnige klojo’s die haar hebben gekidnapt. Je komt aan bij een griezelig landhuis en nadat je de deuren hebt geopend, sta je voor het ene horrordilemma na het andere. Weet jij te overleven en jouw dochter te bevrijden uit de grip van het kwaad? 

In Gevangen! heb je een beperkt aantal levens en daarnaast verdeel je aan het begin an het spel punten over een aantal verdigheden om zo een onderscheid te maken in mogelijke sterkere en zwakkere vaardigheden. Hecht jij meer waarde aan brute kracht, behendigheid of intelligentie? Tijdens het spel verzamel je verschillende voorwerpen en wapens. Ben je niet voorbereid of vaardig genoeg voor bepaalde situaties, dan kun je zo maar eens gewond raken of erger… Niet alleen jouw eigen leven ben is niet zeker, maar ook die van jouw dochter loopt gevaar. De klok tikt en als je te laat bent…

Conclusie

De Graphic Novel Adventures zijn een erg leuke manier om een aantal (lange) avonden jezelf te verliezen in een verhaal. Elk spel heeft extreem veel verschillende keuzes, subverhalen en uitkomsten, dus ieder spel kan op een andere wijze verlopen. Your Town heeft een hele hoop variatie door verschillende missies/doelen die jij jezelf aan het begin van het spel kan opleggen. Gevangen! is een spannend spel waardoor jouw hart sneller gaat kloppen. Was jij vroeger ook helemaal verzot op de choose-your-own-adventure boeken? Probeer dan zeker deze spellen een keer!

EN: The Graphic Novel Adventures is a series of choose-your-own-adventure type comic books/graphic novels published by Van Ryder Games. In each of these games, you are plunged into the middle of a story and the story unfolds based on your choices. There are several adventures to choose from, each with its own theme. You can solve crimes, visit an amusement park, be a superhero or go undercover. In Your Town you can experience the wild west and in Captive you can have a good scare! Something for everyone!

Each Graphic Novel Adventure has its own rules and ways of playing, but basically every Graphic Novel Adventure proceeds in the same way. You read a few cartoons and once in a while you are confronted with a choice. These choices range from “which door do I open or which path do I take?” to more context-driven decisions like “do I bash this villain’s head in or do I run?”. Based on your choice, the game instructs you to scroll to a certain drawing with a certain number. From that drawing, you continue your story and make a lot of follow-up choices, and at some point your story ends (sometimes prematurely)… The other unique rules differ per game. Often you have to keep track, on a separate sheet, of the resources and attributes you have collected during the story. Sometimes this can have a far-reaching influence on the choices you can make.

Your Town

In Your Town you are the self-appointed mayor of a hamlet in the Wild West. You try to build up the village into a real city by constructing buildings, attracting and keeping residents happy and by going on adventures. Of course, money is important and you try to get as much of it as possible. You have 12 months to build the village and at the end there is your evaluation. Are you the most popular representative ever or will they send you out of town in flames?

Besides making choices in Your Town, you also manage the administration of your village. You do this in your “ledger”. On a number of separate sheets you keep track of how popular you are among the residents, your current assets, population and the resources you have at your disposal. You also have a map. Every time a building is placed, you have to mark it on the map. There is also plenty to explore in this world. Therefore, the game plays out for a large part in the paperwork in front of you. By constructing buildings, you attract new residents and professions, and often more money is earned. Plan your city well, though. Some buildings and choices are better suited to each other.

Captive

In Captive you try to get your daughter back from the crazy bastards who kidnapped her. You arrive at a creepy mansion and after opening the doors, you are faced with one horror dilemma after another. Can you survive and free your daughter from the grip of evil?

Prisoners has a limited number of lives and at the beginning of the game you divide the points between a number of skills to differentiate between stronger and weaker abilities. Do you value brute strength, dexterity or intelligence more? During the game you collect various items and weapons. If you are not prepared or skilful enough for certain situations, you could be injured or worse… Not only your own life is at risk, but also that of your daughter. The clock is ticking and if you are too late…

Conclusion

The Graphic Novel Adventures are a very nice way to spend some (long) evenings losing yourself in a story. Each game has extremely different choices, sub-stories and outcomes, so each game can go a different way. Your Town has a lot of variation because of the different missions/goals you can set yourself at the start of the game. Captive is an exciting game that will make your heart beat faster. Did you used to love the choose-your-own-adventure books? Then definitely try these games!