Review: Jurassic Park Danger! (Ravensburger)

NL: God creates dinosaurs, god destroys dinosaurs, god creates man, man destroys god, man creates dinosaurs. Life… finds a way! Hit it, Johnny (Williams)! In Jurassic Park Danger!, een bordspel van Ravensburger, nemen de spelers de rol aan van de menselijk hoofdpersonages van de eerste Jurassic Park film terwijl 1 andere speler de rol aanneemt van de echte hoofdrolspelers: de dinosauriërs! Weten de mensen te ontsnappen of hebben de dino’s een heerlijk feestmaal? So, who’s hungry?

Welcome… To Jurassic Park!

Aan het begin van het spel wordt Isla Nublar (het fictieve eiland uit de films) neergelegd door de spelers. Het eiland bestaat uit verschillende hexagonale tegels waardoor ieder potje het eiland een andere lay-out heeft.  Een speler speelt als de dino’s en krijgt 3 houten dino meeples (erg gaaf) en bijbehorende spelersbordje en deck met kaarten. De andere spelers spelen nemen allemaal de rol aan van een van de “helden” uit de films. Helden tussen haakjes omdat spelers ook slechterik Dennis Nedry kunnen zijn en ik denk dat we het allemaal erover eens zijn dat John Hammond ook verre van een held is. Deze spelers krijgen ook allemaal een spelersbordje en wat kaarten. De meeples worden op het eiland geplaatst en de jacht/ontsnapping kan beginnen! Welcome… To Jurassic Park! (Danger!).

Clever girl

Elke ronde speelt de dinospeler een gesloten actiekaart en spelen de andere spelers daarna ook allemaal een gesloten actiekaart. De dino’s mogen als eerste hun acties uitvoeren en vervolgens de spelers. Acties van de dino’s lopen uiteen van rennen, klimmen en sluipen. Daarnaast heeft elke dino een speciale eigenschap die je beperkt kunt activeren. De menselijke spelers hebben naast dezelfde verplaatsingsacties ook mogelijkheden om dino’s af te leiden of andere bijzondere eigenschappen. Nadat de actiekaarten zijn gebruikt, worden deze afgelegd. Als de trekstapel van de dinospeler leeg is, worden diens kaarten opnieuw geschud. De menselijk spelers krijgen hun kaarten niet zo makkelijk terug op hand en moeten hiervoor eerst speciale acties uitvoeren of kaarten “verbranden”. Verbrandde kaarten krijgen spelers nooit terug. Veel van de menselijke acties zijn wat lastiger en daarom moeten spelers soms eerst een dobbelsteen werpen om te beoordelen of de actie succesvol was. Deze dobbelworp kunnen speler verbeteren door kaarten te verbanden. Zodra een speler geen kaarten meer kan spelen, is het praktisch einde oefening…

De mensen moeten drie locaties op het bord activeren om zo de helikopter te laten landen. Het doel: get to the choppa! (hey dat is een andere film!). Voordat speler hun personage naar de helikopter mogen laten rennen, moeten zij eerst het persoonlijke doel van dit personage vervullen. Ellie Sattler moet bijvoorbeeld de triceratops helpen en Alan Grant moet de T-Rex afleiden. Zodra een personage veilig is, krijgt deze speler een nieuw personage toebedeeld. Zodra de menselijke spelers gezamenlijk drie personages weten te redden, hebben zij het spel gewonnen. 

Jurassic Park Danger! zou niet zo heten als er geen gevaar voor de spelers was. Er zijn drie dinosauriërs aanwezig op het eiland die jagen op de personages. Als een speler een dinosaurus tegen het lijf loopt en zowel de dinosaurus en het personage zijn niet aan het sluipen, dan valt de dino aan en wordt er een van de kaarten van dit personage verbrandt. Zodra er drie mensen zij uitgeschakeld, heeft de dinospeler gewonnen. Clever girl….

Jurassic Park, pretpark

Jurassic Park Danger! is een grappig asymetrisch spel met een geweldige aanwezigheid op de speeltafel door Isla Nublar speelbord en prachtige meeples. Het spel zelf is een erg simpel en en vermakelijk familiespel waarvan de speelduur wellicht een tikkeltje aan de lange kant is voor de doelgroep. Doordat er zoveel verschillende personages zijn en het eiland iedere keer een tikkeltje anders is, verloopt geen enkel jacht hetzelfde. Een leuk kat-en-muisspel voor het hele gezin! Eerst lekker met z’n allen de eerste film kijken en daarna de film naspelen!

EN: God creates dinosaurs, god destroys dinosaurs, god creates man, man destroys god, man creates dinosaurs. Life… finds a way! Hit it, Johnny (Williams)! In Jurassic Park Danger, a board game from Ravensburger, players take on the roles of the human protagonists from the first Jurassic Park film while a sole player takes on the role of the real protagonists: the dinosaurs! Will the humans manage to escape or will the dinosaurs have a delicious feast? So, who’s hungry?

Welcome… To Jurassic Park!

At the beginning of the game, Isla Nublar (the fictional island from the films) is laid out by the players. The island consists of several hexagonal tiles, which gives the island a different layout each game. One player plays as the dinosaurs and receives 3 wooden dino meeples (very cool) and corresponding player board and deck of cards. The other players all take the role of one of the “heroes” from the films. Heroes is placed between brackets because players can also be villain Dennis Nedry and I think we can all agree that John Hammond is also far from a hero. These players also all get a player board and some cards. The meeples are placed on the island and the hunt/escape can begin! Welcome… To Jurassic Park! (Danger!).

Clever girl

Each round, the dino player plays a closed action card and the other players all play a closed action card afterwards. The dinosaurs may perform their actions first, followed by the players. Actions of the dinosaurs vary from running, climbing and sneaking. In addition, each dino has a special ability that can be activated in a limited way. In addition to the same movement actions, the human players also have the ability to distract dino’s or other special abilities. After the action cards have been used, they are discarded. When the draw pile of the dino player is empty, his cards are reshuffled. Human players do not get their cards back easily and must first perform special actions or “burn” cards. Burned cards never get back to players. Many of the human actions are more difficult and therefore players sometimes have to roll the dice to determine whether the action was successful. This dice roll can be improved by connecting cards. As soon as a player can no longer play any cards, it is practically game over… Game over man… Game over (hey that’s a different film!)

People have to activate three locations on the board in order to land the helicopter. The goal: get to the choppa! (again, that is another film!). Before players can let their character run to the helicopter, they must first fulfil this character’s personal objective. For example, Ellie Sattler must help the triceratops and Alan Grant must distract the T-Rex. Once a character is safe, this player is assigned a new character. Once the human players collectively manage to save three characters, they have won the game.

Jurassic Park Danger would not be called that if there was no danger for the players. There are three dinosaurs on the island that hunt the characters. If a player runs into a dinosaur and both the dinosaur and the character are not sneaking around, the dino attacks and one of this character’s cards is burned. Once three people have been eliminated, the dinosaur player has won. Clever girl….

Jurassic Park, Amusement park

Jurassic Park Danger is a amusing asymmetrical game with a great presence on the gaming table due to Isla Nublar game board and beautiful meeples. The game itself is a very simple and entertaining family game, which may be a tad on the long side for its target audience. Because there are so many different characters and the island is slightly different each time, no hunt is the same. A fun cat-and-mouse game for the whole family! First, enjoy watching the first film together and then re-enact the film!