Review: Blood of the Northmen (Czacha Games)

English follows below!

NL: Met name door hun wereldwijde ontdekkingsreizen en plundertochten waren de Vikingen wereldwijd befaamd. Ook in Blood of the Northmen, van Czacha Games, gaan jij en de andere spelers een wereld ontdekken, want Noords bloed kruipt namelijk waar het niet kan gaan. Uiteraard zal er langzaam een nieuwe wereld voor jullie openen en kan het bloedvergieten beginnen, want ook een potje matten kan niet ontbreken. Zet jij kwaadbloed bij jouw tegenstanders of vormt jouw nederlaag een aderlating? 

Speldoel en -opzet

Blood of the Northmen is een spel vol tegeltjes leggen en landjepik. De speler die als eerste 6 punten weet te scoren, wint! Elke speler krijgt een handjevol hexagonale tegels. Daarnaast heeft elke speler een kartonnen spelersbordje, een legertje aan plastic noormannen en -vrouwen, een speciale eigenschap en een overizchtskaartje met alle beschikbare acties. In handbereik van de spelers ligt een trekstapel met extra tegels en een voorraadje plastic Vikingburchten/nederzettingen. Spelers zijn nu klaar om te plunderen en bloed te laten vloeien! 

Tegeltje legje 

Elke beurt speelt een speler een van de tegels uit zijn/haar hand en plaatst deze aan een van de andere tegels om zo de wereld te vormen. Vanaf de derde tegel moet elke aan te leggen tegel aan minstens twee andere tegels grenzen. Op de (zijdes van de) tegels staan mogelijk weides, dorpen, bossen, wateren, wegen en/of bergen afgebeeld. De zijdes van aan te leggen tegels moeten overeenkomen met de zijdes van de tegels die al op tafel liggen. Bergen mag je echter aan elke zijde behalve wegen plaatsen. 

De zijdes van de tegels zijn niet alleen van belang om de wereld van het spel te scheppen, maar geven ook de acties aan die een speler mag verrichten. Voor elke zijde van een tegel mag een speler een actie ondernemen. De volgende acties zijn beschikbaar: (1) dankzij bossen mag een speler legers plaatsen, (2) met water kan een speler een naar een aangrenzend vakje of zover als mogelijk over water bewegen, (3) Met een weg kan een speler over alle vrije wegen verplaatsen en (4) door bergen te plaatsen mag een speler een vechtpartij uitlokken. De hoeveelheid acties hangt ook af van deze hoeveelheid zijdes. Indien een tegel 3 boszijdes heeft, mag je in principe ook driemaal de bijbehorende actie uitvoeren. Naast de vier beschikbare acties, mag je ook een van de beschikbare acties vervangen. In plaats van de actie mag je dan een aantal tegels pakken van de trekstapel.

Naast verschillende “terreinen” bevatten sommige tegels ook dorpen. In de geavanceerde variant van het spel kun je dankzij deze dorpen tijdens je beurt extra acties verrichten om zo mogelijk nog sneller punten te verzamelen. Naast het leggen van tegels en het verrichten van acties, kunnen spelers ook burchten/nederzettingen plaatsen om wederom sneller punten te verzamelen (en om het spel een imposante aanwezigheid op tafel te geven). 

Vechten voor roem

Hoe verdienen spelers primair punten? Door te vechten uiteraard! Indien je een bergje legt, mag je een potje knokken. Ook vechten doen spelers met tegels. Een speler zet 1 of meer tegels in en de speler met de meeste bergzijdes op de afgelegde tegels wint het gevecht. Een speler mag een hoeveelheid tegels inzetten afhankelijk de hoeveelheid vikingen die hij/zij tijdens het gevecht inzet. Indien een speler een gevecht wint, krijgt hij/zij een punt. De speler die als eerste 6 punten weet te behalen, wint het spel. Indien een speler tijdens het spel genoeg verschillende soorten dorpen onder controle en verbonden heeft (alleen zijn/haar Vikingen zijn aanwezig en bergen blokkeren het pad niet), heeft deze speler direct gewonnen. 

Mijn mening

Blood of the Northmen zou ik omschrijven als complex ogende variant van Carcassonne. Laat die omschrijving je vooral niet afschrikken, aangezien fans van Carcassonne vaak de eenvoud van dat spel waarderen en gevorderde spelers soms uitgekeken zijn op tegellegspellen. Het gecompliceerde regelboekje van Blood of the Northmen laat het spel ook complexer lijken dan het daadwerkelijk is en dat is onnodig, want eigenlijk is Blood of the Northmen een vrij vlot tegellegsel met een unieke twist. Ik vind het spelmechanisme waarbij spelers moeten kiezen welke tegel zij plaatsen en dus welke consequenties ondervinden (namelijk de te nemen acties en een eventuele pad naar de overwinning) origineel en uitdagend. Zeker met de geavanceerde regels zijn er verschillende wegen naar de overwinning. 

De vormgeving van de tegels en de illustraties van de Vikingen spreken mij ook erg aan. Het spel ziet er erg mooi uit op tafel. De miniaturen van de verschillende Vikingen zijn erg klein (niet perse iets negatiefs), maar waren ook allemaal grijs, dus lastig van elkaar te onderscheiden. Ik heb de figuurtjes daarom een likje verf gegeven. De burchten daarentegen zijn groot en massief en ook zeker leuk om te schilderen. Ik heb me vermaakt met het spel, maar ik kan mij goed voorstellen dat zowel het thema als de variatie op tegel leggen niet iedereen aanspreekt. Wie op zoek is naar een bloeddorstig tegelspel zit hier goed! 

NB vanaf vandaag staat een nieuwe Kickstarter campagne voor dit spel en de uitbreiding online. Check het hier!

EN: What made the Vikings (in)famous? Well, they were well known for their worldwide discovery voyages and plunder. In Blood of the Northmen, by Czacha Games, you and the other players will also discover a world. Of course, a new world will slowly open up for you and the bloodshed can begin, because Vikings wouldn’t be Vikings without a fight. Will you spill the blood of your opponents or will your defeat be a blood-letting?

Gameplay

Blood of the Northmen is a game of tile laying and land capturing. The player who scores 6 points first, wins! Each player receives a handful of hexagonal tiles. In addition, each player has a cardboard player board, an army of plastic northerners, a special ability and an overview card with all available actions to its disposal. Within reach of the players a draw pile is placed with extra hexagonal tiles and a supply of plastic Viking castles/settlements. Players are now ready to plunder and spill blood!

Each turn, a player plays one of the tiles from his/her hand and places it on one of the other tiles to form the world. From the third tile onwards, each tile to be placed must be adjacent to at least two other tiles. The (sides of the) tiles may depict meadows, villages, forests, water, roads and/or mountains. The sides of the tiles to be placed must match the sides of the tiles already on the table. However, mountains may be placed on any side except roads.

The sides of the tiles are not only important to create the world of the game, but also indicate the actions a player may perform. For each side of a tile a player may take an action. The following actions are available: (1) Forests allow a player to place armies, (2) Water allows a player to move to an adjacent space or as far as possible over water, (3) Roads allow a player to move over all accessible roads, and (4) Mountains allow a player to provoke a brawl. The amount of actions also depends on the amount of sides on a given tile. If a tile has 3 forest sides, you may perform the corresponding action 3 times. In addition to the available actions, you may also replace one of the available actions. Instead of that action, you may then take a number of tiles from the draw pile.

In addition to different “terrains”, some tiles also contain villages. In the advanced version of the game, these villages allow you to perform additional actions during your turn to collect points even faster. In addition to placing tiles and performing actions, players can also place fortresses/settlements to again collect points faster (and to give the game an impressive presence on the table).

Fighting for glory

How do players primarily earn points? By fighting, of course! If you place a mountain, you may initiate a fight. Players also fight with tiles. A player places 1 or more tiles and the player with the most mountain sides on the tiles laid wins said fight. A player may place an amount of tiles depending on the amount of vikings he/she deploys during the fight. If a player wins a battle, he/she receives one point. The player who scores 6 points first wins the game. If a player has enough different types of villages under control and connected during the game (only his/her Vikings are present and mountains do not block the path), this player has won immediately.

My Opinion

I would describe Blood of the Northmen as a complex variant of tile laying games such as Carcassonne. Don’t let that description put you off (as fans of Carcassonne often appreciate the simplicity of that game and advanced players sometimes get bored of tile laying games). The complicated rulebook of Blood of the Northmen makes the game seem more complex than it actually is, which is unnecessary, because Blood of the Northmen is a fairly fast-paced and simple tile game with a unique twist. I find the game mechanism where players have to choose which tile they place and thus which consequences they face (namely the actions to take and a possible path to victory) original and challenging. Especially with the advanced rules, there are several (literal) paths to victory.

The design of the tiles and the illustrations of the Vikings also appeal to me. The game has a very nice table presence. I love building out the world progressively. The miniatures of the different Vikings are very small (not necessarily a negative thing), but they were also all grey, so difficult to distinguish from each other. I therefore gave the figures a smudging of paint. The castles, on the other hand, are large and massive and also very fun to paint. I enjoyed the game, but I can imagine that both the theme and the variation on tile laying will not appeal to everyone. If you are looking for a bloodthirsty tile laying game, this is the one for you!

NB As of today, a new Kickstarter campaign for this game and the expansion is online. Check it out here!