Review: It’s A Wonderful World

NEDERLANDS

Brave New World, 1984, A Clockwork Orange en vele andere boeken beschrijven akelige toekomsten met een facistische heilstaat als ideaal. Een dystopie. Een onderwerp dat zich uitstekend leent voor spannende settings. Zo ook in dit kaartspel van @geronimogames. Bouw jij een utopie, of ga je net te ver met je idealisme en wordt het een dystopie? Ach, wat is jouw wereld toch geweldig in It’s A Wonderful World.

Het spel kent drie fases. De spelers krijgen aan het begin van een spelronde (fase 1) allemaal een set kaarten op hand. Ze kiezen een kaart uit en de rest wordt doorgeven naar de andere spelers. Dit gaat net zo lang door totdat iedere speler een hand van 7 kaarten heeft. Hou goed in de gaten welke kaarten zich nog in het spel bevinden om ervoor te zorgen dat jouw plan of strategie utopisch zal uitpakken. 

Wat kun je met de kaarten doen in fase 2? Elke kaart bevat een bouwwerk of project die spelers kunnen bouwen/neerleggen. Ook kan een kaart worden afgelegd om als grondstof gebruikt te worden. Grondstoffen gebruik je om gespeelde projecten of bouwwerken af te kunnen bouwen. In fase 3 wordt geproduceerd. Het rijk van de speler en de gebouwde projecten en bouwwerken, gaan nu grondstoffen produceren. De productie gaat op volgorde van de verschillende grondstoffen. Zo kan het zijn dat je tijdens de productiefase nog voldoende grondstoffen produceert om een project of bouwwerk af te maken die later in het productieproces ook nog produceert. Produceer jij van een bepaalde grondstof in een ronde de meeste? Dan heb jij natuurlijk meer macht en ontvang je een bonus.

Bouw jouw samenleving als een geoliede machine in deze “card drafting engine builder”. Het is een heerlijk spel. Eenvoudig te leren, maar uitdagend om te beheersen. Je goed plannen. Welke kaarten pak ik? Welke kaarten bouw ik en welke leg ik af? En in welke volgorde? De artwork van het spel is prachtig en thematisch. De kaarten zijn overzichtelijk en de symboliek is erg duidelijk, waardoor iedere speler makkelijk het spel leert. Een stevige aanrader van mijn kant. Zoals Louis Armstrong zong: what a wonderful world!

ENGLISH

Brave New World, 1984, A Clockwork Orange and many other books describe grim futures with a facist salvation state as an ideal. A dystopia. A subject that lends itself perfectly to exciting settings. Are you building a utopia, or are you going too far with your idealism and will it become a dystopia? Well, It’s A Wonderful World.

The game has three phases. At the beginning of a round (phase 1) all players receive a set of cards in their hands. They choose one card and the rest is passed on to the other players. This continues until each player has a hand of 7 cards. Keep a close eye on which cards are still in the game to ensure that your plan or strategy is utopian. 

What can you do with the cards in phase 2? Each card contains a structure or project that players can build or lay down. A card can also be discarded to be used as a resource. Raw materials can be used to finish projects or buildings that have been played. In phase 3, raw materials are produced. The empire of the player and the built projects and buildings, will now produce raw materials. The production goes in order of the different raw materials. During the production phase, for example, you may produce enough raw materials to complete a project or structure that will also be produced later in the production process. Do you produce the most of a certain raw material in one round? Then of course you have more power and you will receive a bonus.

Build your society like a well-oiled machine in this card drafting engine builder. It’s a great game. Easy to learn, but challenging to master. You plan well. Which cards do I take? Which cards do I build and which cards do I discard? And in what order? The artwork of the game is beautiful and thematic. The cards are clear and the symbolism is very clear, making it easy for every player to learn the game. Highly recommended for my part. As Louis Armstrong sang: what a wonderful world!