Review: Goetia: Nine Kings of Solomon (Demonic Games)

NL: The Lesser Key of Solomon (Salomo), is een anoniem geschreven grimoire over demonologie. Een van de boeken is de Ars Goetia, waarschijnlijk een van de bekendste werken binnen de occult. Een vrij zwaar, controversieel, maar ook uniek onderwerp voor een bordspel. Er zijn veel spellen gebaseerd op fictieve occult (denk bijvoorbeeld aan spellen gebaseerd op de Cthulhu mythos), maar in het spel Goetia: Nine Kings of Solomon gaan jij en jouw medespelers volgelingen inzetten om demomen uit de “echte” wereld op te roepen. Dan heb ik het niet over jouw grenzeloze uitstelgedrag en verlangen naar paprika chippies…

Goetia is een unieke variatie op het worker placement genre. In de basis volgt het gewoon de gevestigde principes. Je plaatst een van je “werkers” (je volgelingen) op een van de vakjes op het speelveld om hiervoor grondstoffen of andere leuke hebbedingetjes zoals demonische aandacht te verwerven. Goetia werkt echter niet met een traditioneel speelbord waar de acties die werkers kunnen uitvoeren op staand afgebeeld. In Goetia verandert de wereld, die bestaat uit verschillende kaarten doorlopend tijdens het spel. Met verworven grondstoffen en demoniche aandacht kunnen spelers nieuwe volgelingen rekruteren (heeft hekserij een eigen HR afdeling? Hoe zit het daar met onkosten?), demonen oproepen en pakten sluiten. Dat laatste is eigenlijk het hart spel het spel. Nadat demonen zijn opgeroepen kunnen spelers proberen een pact te sluiten. Het oproepen van demomen en het sluiten van pacten leveren punten op. Zijn er genoeg pacten gesloten, dan eindigt het spel. Weet jij een lekkere combinatie aan verschillende demomen te bedwingen of moet jij jouw ziel verkopen om te winnen? 

Goetia is een unieke spin op een inmiddels klassiek genre. Het thema zal – een beetje onterecht – mensen afschrikken. Kun jij hier doorheen prikken, dan tref je een spel aan met nieuwe gameplay ideeën, maar dat soms wel wat langer kan duren. Het spel kan veel tijd in beslag nemen, doordat het sluiten van pacten soms wat langer op zich laat wachten. Die demonen zijn namelijk niet voor een gat te vangen. Bereid de spelers dus voor op een langer spel… maar tja, het vagevuur is uiteindelijk ook niet oneindig.

EN: The Lesser Key of Solomon, is an anonymously written grimoire on demonology. One of the books is the Ars Goetia, probably one of the best known works in the occult. A rather heavy, controversial, but also unique subject for a board game. There are many games based on fictional occult (think for example of games based on the Cthulhu mythos), but in the game Goetia: Nine Kings of Solomon, you and your fellow players are going to use minions to summon demons from the “real” world. I’m not talking about your boundless procrastination and desire for paprika chips…

Goetia is a unique variation on the worker placement genre. Basically, it just follows established principles. You place one of your “workers” (your minions) on one of the squares of the game board in order to acquire resources or other fun gadgets such as demonic attention. Goetia, however, does not work with a traditional game board on which the actions that workers can perform are depicted. In Goetia, the world, which consists of different cards, changes continuously during the game. With acquired resources and demonic attention, players can recruit new followers (does witchcraft have its own HR department? What about corporate expenses?), summon demons and close pacts. The latter is actually the heart of the game. After demons are summoned, players can try to make a pact. Summoning demons and making a pact score points. When enough pacts have been made, the game ends. Will you be able to conquer a tasty combination of different demons or will you have to sell your soul to win?

Goetia is a unique spin on a now classic genre. The theme will – somewhat wrongly – scare people off. If you can get past this, you will find a game with new gameplay ideas, but which can sometimes take a bit longer. The game can take a lot of time, as the closing of pacts sometimes takes a bit longer. These demons are not to be trifled with. So prepare the players for a longer game… But then again, purgatory is not infinite either.