Review: Cerberus (Origames)

NL: Terwijl jullie driftig vluchten voor een hellehond denk je terug aan de vele avonturen die jullie samen hebben beleefd. Een hele wereld aan bordspellen hebben jullie samen ontdekt, op zoek naar geluk en eeuwige rijkdommen. Samen hebben jullie Maracaibo leeggeplunderd onder het mom van handelen, ontstond er Hoogspanning toen jullie de winsten van de energiemarkt ontdekte, genazen jullie ziektes tijdens een globale Pandemic en koloniseerde jullie het eiland Catan. Vele bordspelavonturen gingen jullie huidige avontuur voor. Jullie laatste avontuur samen brengt jullie tot de poorten van de hel. Misschien hebben jullie te veel hooi op de vork genomen. De duistere krachten van de hel bleken jullie namelijk te machtig en nu proberen jullie samen te ontsnappen aan Cerberus van Origames. Jullie moeten samenwerken om te overleven, maar de boot waarin jullie kunnen ontsnappen is niet groot genoeg voor de hele groep. Daarnaast is het niet belangrijk dat je sneller weet te rennen dan Cerberus, maar dat de persoon achter jou langzamer rent…

Cerberus is een semi-coöperatief spel waar jij en de andere spelers proberen te vluchten voor het titulaire luizenbeest. De spelers proberen een plekje te bemachtigen op een bootje die ze over de rivier Styx naar de vrijheid zal varen. Elke beurt speel jij een van jouw beschikbare actiekaarten (elke speler begint met 4 dezelfde kaarten). Met deze kaarten kun jij jouw pion en/of de pion van een andere speler vooruit bewegen of overlevingskaarten verzamelen. Let wel op: elke actie komt met negatieve gevolgen waardoor de Cerberus dobbelsteen wordt verplaatst of in waarde wordt verhoogd. Eens in de zoveel tijd gaat Cerberus op jacht. Probeer dit zo lang mogelijk te voorkomen of probeer zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van de hellehond… Tijdens een beurt kun je tevens een van de overlevingskaarten spelen voor een additionele actie. 

Bereikt de Cerberus dobbelsteen het einde van het spoor, dan gaat het pluizige driekoppige beest op jacht. Cerberus verplaatst zich net zover als de waarde van de dobbelsteen en stopt zodra hij een of meer van de spelers te pakken heeft gekregen. Deze spelers worden verorberd en doen niet meer mee… Aan het ontsnappen dan, want vanaf nu zijn deze spelers dienaren van het kwaad en helpen zij Cerberus. Hun actiekaarten draaien zij om en vanaf nu nemen zij iedere beurt acties die Cerberus zullen helpen. De overlevende spelers winnen zodra zij veilig op de boot ontsnappen. Maar wacht: op elke boot is maar beperkt plek en hoe groot een boot is, moeten spelers tijdens het spel zien te ontdekken. Cerberus en de verorberde spelers winnen, zodra er geen overlevende spelers zijn. Leave no survivors!

Cerberus kan wel eens goed jullie laatste avontuur samen zijn. Het semi-coöperatieve karakter zorgt voor een zekere spanning tussen spelers. Kwaad bloed is daarom onvermijdelijk. “Jij hebt mij het vorige potje een hak gezet, waarom zou ik jou nu helpen?” Cerberus is een vermakelijk en simpel spel en bevat mooie onderdelen (Corgi meeple anyone?), maar verwacht niet al teveel diepgang. Het is leuk als tussendoortje, maar voor een semi-coöperatieve ervaring zou ik eerder Celestia uit de kast pakken.

EN: As you frantically flee from a hellhound, you think back to the many adventures you have had together. You have discovered a whole world of board games together, in search of happiness and eternal riches. Together you plundered Maracaibo in the guise of trading, created Power Grids when you discovered the profits of the energy market, cured diseases during a global Pandemic and colonised the island of Catan. Many board game adventures preceded your present one. Your last adventure together brings you to the gates of hell. Perhaps you have bitten off more than you can chew. The dark forces of hell proved too powerful for you and now you are trying to escape together from Cerberus, by Origames. You have to work together to survive, but the boat in which you can escape is not big enough for the whole group. In addition, it is not important that you run faster than Cerberus, but that the person behind you runs slower…

Cerberus is a semi-cooperative game where you and the other players try to escape from the titular louse creature. The players try to get a spot on a boat that will sail them over the river Styx to freedom. Each turn, you play one of your available action cards (each player starts with 4 identical cards). With these cards you can move your pawn and/or the pawn of another player forward or collect survival cards. Please note that each action comes with negative consequences that move the Cerberus die or increase its value. Once in a while Cerberus goes hunting. Try to avoid this for as long as possible or try to stay as far away from the hellhound as possible… During a turn, you can also play one of the survival cards for an additional action.

If the Cerberus die reaches the end of the track, the fluffy three-headed beast goes hunting. Cerberus moves as far as the value of the die and stops as soon as he has caught one or more of the players. These players are devoured and do not participate anymore… At least in the escape, because from now on these players are servants of evil and they help Cerberus. They turn over their action cards and from now on they take actions every turn that will help Cerberus. The surviving players win as soon as they escape safely onto the boat. But wait: each boat has limited space and many seats a boat has? Well, players have to discover that during the game. Cerberus and the devoured players win, as soon as there are no survivors. Leave no survivors!

Cerberus may well be your last adventure together. The semi-cooperative nature creates a certain tension between players. Bad blood is therefore inevitable. “You gave me a heel last game, why should I help you now?” Cerberus is an entertaining and simple game and contains nice components (Corgi meeple anyone?), but don’t expect too much depth. It’s fun as a snack, but for a semi-cooperative experience I’d rather pick up Celestia.