Review: Fort (Leder Games)

NEDERLANDS

Herinner je nog hoe het was om met je vriendjes na schooltijd af te spreken? Eindjes fietsen, boomhutten bouwen, knutselen, nieuw speelgoed uitproberen en pizza eten? Wacht eens even… doen kinderen dat eigenlijk nog wel? Speel samen met je vriendjes Fort, een nostalgische deckbuilder van @LederGames. Let wel goed op met wie je speelt!

In Fort bouw je samen met je vrienden (jouw deck met speelkaarten) aan je fort en probeer je zoveel mogelijk punten te verzamelen. Iedere ronde speel je een kaart uit je hand. Vrijwel iedere kaart bevat een actie die alle spelers kunnen doen en een actie die alleen de actieve speler kan doen. Door acties kun je pizza of speelgoed verzamelen (om bijvoorbeeld vriendjes om te kopen), aan je fort bouwen, je boomhut verbeteren, punten verdienen of nieuwe vriendjes uitnodigen. Door kaarten met eenzelfde kleur as de gespeelde kaarten af te leggen, kun je vaak een actie verbeteren. Tegenstanders kunnen meespelen met de gezamenlijke actie door een kaart met dezelfde kleur af te leggen.

Na je acties kun je een nieuw vriendje uitnodigen en zo je stapel met kaarten verbeteren. Je kan een kaart pakken van de algemene stapel, uit het park of uit de tuin van andere spelers. Hoe komen er kaarten in een tuin? Nadat je een nieuwe kaart hebt gepakt, moet je alle ongespeelde kaarten uit je hand in je tuin leggen. Andere spelers kunnen zo deze vriendjes bij je kidnappen! Plan dus goed welke kaarten je gebruikt en weglegt. Kinderzieltjes zijn teer. Als je niet met je vriendjes speelt, zijn ze mogelijk snel weer weg!

Tijdens het spel kun je een “made up rule”-kaart verdienen met een extra manier om punten te verzamelen. “Ha ha! Mijn schild is onbreekbaar!” “Nee, mijn actie gaat door jouw onbreekbare schild heen!” 

Fort is net als andere games van Leder prachtig vormgegeven. De spelersbordjes hebben inkepingen waar je prachtig je pizza en speelgoed kwijt kunt en de kaarten zijn prachtig geïllustreerd door @kyleferrin. Ik vind het spel erg thematisch. Het feit dat andere spelers je kaarten kunnen stelen, geeft een verrassend en thematisch randje aan deze deckbuilder. Een nieuwe favoriet om mee te ravotten!

ENGLISH

Remember what it was like to meet up with your friends after school? Cycling, building tree houses, doing crafts, trying out new toys and eating pizza? Wait a minute, wait a minute… Do kids actually still do that? Play together with your friends in Fort, a nostalgic deckbuilder from @LederGames. Try to be a good friend or go home crying!

In Fort you and your friends (your deck of playing cards) build a fort and try to collect as many points as possible. Each round you play one card from your hand. Almost every card contains an public action all players can take and an action that only the active player can undertake. Through actions you can collect pizza or toys (e.g. to bribe friends), build your fort, improve your tree house, earn points or recruit new friends. By discarding cards of the same suit as the played card, you can often improve an action. Opponents can take part in the public action by playing a card of the same suit.

After your actions, you can invite a new friend and improve your deck of cards. You can take a card from the general pile, from the park or from the yard of other players. How are cards placed cards into a yard? After you have taken a new card, you must place all the unused cards from your hand in your garden. This way, other players can kidnap these friends! So plan carefully which cards you use and put away. Children’s souls are fragile. If you don’t play with your friends, they might make like a tree and leave!

During the game you can earn a “made up rule” card with an extra way to collect points. Try to play well with others or you might not get invited to a secret birthday party! 

Fort, like other Leder games, is beautifully designed. The player boards have notches where you can put your pizza and toys and the cards are beautifully illustrated by @d20plusmodifier. I find the game very thematic. The fact that other players can kidnap your cards gives a surprising and thematic edge to this deckbuilder. A new favorite to horse around with!