Review: Fiesta de los Muertos (Geronimo Games)

NEDERLANDS

Spooktober is nog niet afgelopen! Opdat wij de doden niet vergeten, vieren ze in Mexico de Dag van de Doden; Día de los Muertos! Maar de dood is niet perse iets negatiefs. Het is niet het einde, maar slechts een nieuw avontuur. Het eren van de doden gaat samen met een groot feest: Fiesta de los Muertos! Maar onze herinneringen aan de doden zijn niet altijd helemaal juist. Kun jij de juiste verbanden tussen de herinneringen en de doden leggen in dit nieuwe coöperatieve partyspel van @geronimogames? ☠️

Iedere speler krijgt een tweetal schrijfbordjes, een uitwisbare stift een een geheime kaart met daarop een overleden persoon (fictie en non-fictie). Op hun schedelbordje schrijven zij vervolgens hun geheime personage. Dit ingenieuze bordje wordt vervolgens dichtgevouwen om de opgeschreven persoon te verhullen. De spelers schrijven nu op hetzelfde bordje een woord dat wordt geassocieerd met de overleden persoon en vinken een van de tanden van de schedel aan. Vervolgens geven zij het bordje door aan de volgende speler en die speler schrijft een woord op dat iets te maken heeft met het vorige woord zonder de persoon de bekijken en vinkt een tand af. Dit gaat net zo lang door tot alle tanden op de schedels zijn afgevinkt. 

Alle bordjes worden nu neergelegd naast genummerde kaarten en alle personagekaarten worden opengelegd. Spelers moeten nu op hun tweede schrijfbordje aangeven welke personage bij welk schedelbordje hoort. Spelers winnen gezamenlijk als zij voldoende juiste antwoorden geven. 

Fiesta de los Muertos is een grappig partyspel voor een groep van 5 tot 8 personen en heeft iets weg van het telefoon/gefluister spel dat ik als jong kind speelde op de basisschool. Informatie wordt verdraaid en je moet goed opletten/onthouden welke verbanden worden gelegd om te ontdekken welke personages bij welk bordje horen. ¡Ay, dios mio! 

Vriendelijk ter beschikking gesteld door @geronimogames!

ENGLISH

Spooktober is not over yet! To remember the dead the people of Mexico celebrate the Day of the Dead; Día de los Muertos! But death is not necessarily something negative. It is not the end, but only a new adventure. Honoring the dead goes hand in hand with a big party: Fiesta de los Muertos! But our memories of the dead are not always quite right. Can you make the right connections between the memories and the dead in this new cooperative party game from @geronimogames? ☠️

Each player receives two boards to write on, an erasable marker and a secret card with a deceased person on it (fiction and non-fiction). On their skull board players then write their secret character. This ingenious board is then folded to conceal the written down person. The players now write down a word associated with the deceased person and tick off one of the teeth of the skull. Then they pass the skull board to the next player and that player writes down a word that has something to do with the previous word without the person looking at it and ticks off one of the teeth. This continues until all the teeth on the skull are ticked off. 

All signs are now placed next to numbered cards and all character cards are revealed. Players now have to indicate on their second writing board which character belongs to which skull board. Players win together if they give enough correct answers. 

Fiesta de los Muertos is a funny party game for a group of 5 to 8 people and resembles the phone/Chinese whispers game I played as a young child in elementary school. Information is twisted and you have to pay attention/remember which connections are made to discover which characters belong to which skull. ¡Ay, dios mio!