Review: Elixer Mixer (Jumbo Games)

NL Bibbidi-bobbidi-boo, abracadabra, hocus pocus, alakazam! Toveren met woorden kunnen wij als geen ander: woordgrappen vliegen je altijd om de oren als flitsende toverspreuken, maar weten wij net zo goed mixdrankjes te mengen als dat wij woorden kunnen brouwen? In Elixer Mixer van Jumbo Games gaan jij en je medetovenaars en -heksen een spannende race aan om de beste toverdrankjes te bereiden. Zet jullie toverketels maar klaar! 3, 2, 1, brouwen maar! Weet jij je tegenstanders te betoveren of vervloek je jezelf? 

Elixer Mixer is een vlot kaartspelletje waarbij spelers slim kaarten moeten bewaren en “kopen” om zo snel mogelijk mysterieuze elixers te mixen. Dat is niet niks. Naast elixers kunnen spelers ook bonussen behalen. Elke bonus en elk gebrouwd goedje is een punt waard. De speler die als eerste voldoende punten weet te mengen, wint het spel! 

Hoe maak je nou elixers zoals de beste betoverde barman? Net als een goede cocktail: met de juiste ingrediënten natuurlijk! Elke speler krijgt een aantal kaarten (ingrediënten) en open op tafel ligt tevens een markt met allerlei ingrediënten. Elke kaart heeft een bepaalde kleur (het soort ingrediënt) en een waarde (de hoeveelheid). Tijdens een beurt kan een speler een kaart van de ingrediëntenstapel trekken, een ingredient op de markt “kopen” óf ingrediënten ruilen. Indien een speler ruilt, legt hij een van zijn/haar kaarten in de markt en mag hij/zij (één of meerdere) ingrediënten pakken voor exact dezelfde waarde als de ingewisselde kaart. Een speler mag dan zijn/haar beschikbare ingrediënten gebruiken om een elixer te mixen. Om te mixen legt de speler exact de benodigde hoeveelheid van een bepaald ingrediënt af. Een speler mag meerdere mengsels mixen en door op een bepaalde manier te mengen, ontvang je mogelijk bonuskaarten. Let op: aan het einde van een beurt mag je nog maar 5 kaarten op hand houden en de rest gaat naar de markt. Bewaar je ingrediënten dus slim, want je voorraadkast heeft maar een beperkte ruimte… Gelukkig hebben de ingrediënten geen houdbaarheidsdatum en kun je deze later mogelijk nog terugwinnen van de markt, maar andere spelers azen ook op deze kostbare goedjes… 

Elixer Mixer is een leuke verrassing. Het is een vlot kaartspel dat mij een nieuwe en uitdagende combinatie aan spelmechanismes biedt. Het is een spannende race die tijden het spelen nog alle kanten uit kan gaan en waar geluk, in positieve zin, het spel kan beïnvloeden, waardoor iedereen een eerlijke kans heeft om deze race te winnen. Daarnaast bevat het spel artwork van ieders favoriet: The Mico! Dit spel lijkt haast gebrouwen tot magische perfectie!

EN: Bibbidi-bobbidi-boo, abracadabra, hocus pocus, alakazam! We can do magic with words like no other: word jokes are always flying around your ears like flashy spells, but are we as good at mixing potions as we are at brewing word play? In Elixer Mixer from Jumbo Games, you and your fellow wizards and witches will enter an exciting race to prepare the best magic potions. Get your magic cauldrons ready! 3, 2, 1, brew away! Will you be able to enchant your opponents or will you curse yourself?

Elixer Mixer is a quick card game in which players have to cleverly save and “buy” cards to mix mysterious elixirs as quickly as possible. In addition to elixirs, players can also obtain bonuses. Each bonus and each elixir is worth one point. The player who is the first to mix enough points wins the game!

So how do you make elixirs like the best enchanted bartender? Just like a good cocktail: with the right ingredients, of course! Each player receives a number of cards (ingredients) and open on the table is a market with all kinds of ingredients. Each card has a certain colour (the type of ingredient) and a value (the quantity). During a turn, a player can draw a card from the ingredient pile, “buy” an ingredient from the market or trade ingredients. If a player exchanges ingredients, he places one of his cards in the market and may take (one or more) ingredients for exactly the same value as the exchanged card. A player may then use his/her available ingredients to mix an elixir. To mix, the player discards exactly the required amount of a certain ingredient. A player may mix several mixtures and by mixing in a certain way, you may receive bonus cards. Note: at the end of a turn, you may only keep 5 cards in your hand and the rest go to the market. So store your ingredients wisely, because your pantry has limited space… Luckily, the ingredients have no expiry date and you may be able to get them back from the market later, but other players are also after these precious goods…

Elixir Mixer is a nice surprise. It is a fast paced card game that offers me a new and challenging combination of game mechanics. It is an exciting race that can go either way during the game and where luck can influence the game in a positive way, giving everyone a fair chance of winning. In addition, the game contains artwork of everyone’s favourite: The Mico! This game seems almost brewed to magical perfection!