Review: The Vampires (Jumbo Games)

NL: Jullie reis door Transsylvanië eindigde bij een groot en imposant landgoed. Dit moest de juiste plek zijn volgens de uitnodiging, maar het landhuis leek verlaten. Met de ornate deurklopper, klopten jullie driemaal op de massieve deur. Na een moment zwiepte de deur open met een piepend geluid. Binnen de deuropening stonden vier bleke figuren met felgekleurd haar en bloedrode lippen. De leider was een kleine man, gladgeschoren en van top tot teen gehuld in een geel gewaad zonder dat er enig ander kleur te bekennen op zijn oranje zonnebril na. De man wenkte jullie met zijn rechterhand op een hoofse naar binnen en sprak perfect Engels met een zwaar Oost-Europeaans accent. “Welcome to my house! Enter freely and of your own free will!” “Graaf Dracula?” vroegen jullie vrijwel ondervragend terwijl de graaf jullie naar binnen bracht, nietsvermoedend dat jullie daar niet als zijn gast zouden zijn, maar als vampierjagers…

In The Vampires, van Jumbo Games, gaan de spelers jagen op vampiers om als beste vampierjager bekroond te worden. Hoewel jullie tezamen als doel hebben om deze dienaren van het kwaad te verjagen, werken jullie slechts deels samen. Het is jouw doel om met de eer te strijken en de genadeklap toe te dienen. Er worden een aantal vampieren open op tafel geplaatst. Elke soort vampier wordt op een eigen manier verslagen. Sommige vampiers moet worden verslagen met zonlicht en andere vampiers met wijwater. Spelers verslaan vampiers door aanvalskaarten in een kruis rondom deze vampiers te plaatsen. Elke aanvalskaart bevat verschillende soorten aanvallen en enkel het vlak met de matchende aanval (kleur) kan aan een vampier worden geplaatst. De laatste kaart die in het kruis moet worden geplaatst is het bijbehorende wapen. Tijdens een beurt kan een speler een aanvalskaart plaatsen, maar alleen de speler die de laatste kaart plaatst, kan met de eer strijken… Elke verslagen vampier levert punten op en de speler die als eerste 6 punten heeft verzameld, heeft gewonnen. 

The Vampires is een simpel kaartspel waarbij geluk een grote rol speelt, maar tevens voor de lol in het spel zorgt. Aangezien enkel de speler die de laatste kaart plaatst de punten van de bevochten vampier ontvangt, misgun jij andere spelers jouw aanvalskaarten. Door actiekaarten kun je spelers beurten laten overslaan of handen laten ruilen, maar geef je tegelijkertijd de andere spelers extra mogelijkheden om kaarten te spelen. Hierdoor is naast geluk ook wel een klein beetje tactisch inzicht nodig. Je gaat een bepaalde vampier niet aanvallen als je weet dat jij deze zelf in een latere beurt niet kan verslaan of als je weet/een vermoeden hebt dat een andere speler dat wel kan. The Vampires is een vlot kaartspelletje (slechts een speelduur van 15 minuten) en goed speelbaar voor jongere spelers. 

EN: Your journey through Transylvania came to a halt in front of an imposing manor. This was supposed to be the right place according to the invitation, but the manor seemed deserted. With the ornate door knocker, you knocked three times on the massive wooden door. After a moment, the door swung open with a squeaking sound. Within the doorway stood four pale figures with brightly coloured hair and blood-red lips. The leader was a small man, clean-shaven and dressed from head to toe in a yellow robe with no other colour except for his orange sunglasses. The man beckoned you in with his right hand in a courtly fashion and spoke perfect English with a heavy Eastern European accent. “Welcome to my house! Enter freely and of your own free will!” “Count Dracula?” you asked almost interrogatively as the count led you inside, unsuspecting that you would be there not as his guest, but as vampire hunters… The stakes are high.

In The Vampires, by Jumbo Games, players will hunt vampires to be crowned the best vampire hunter. Although your collective goal is to chase down these servants of evil, you are only partly working together. Your goal is to take the credit and deliver the final blow. A number of vampires are placed open on the table. Each type of vampire is defeated in its own way. Some vampires must be defeated with sunlight and others with holy water. Players defeat vampires by placing attack cards in a cross around these vampires. Each attack card contains different types of attacks and only the side of the card with the matching attack (colour) can be placed near a vampire. The last card to be placed in the cross is the corresponding weapon. During a turn, a player can place an attack card, but only the player who places the last card can take the credit… Each defeated vampire earns points and the player who collects 6 points first, has won.

The Vampires is a simple card game where luck plays a big part, but it also makes the game fun. Since only the player who places the last card receives the points of the fought vampire, you begrudge other players your attack cards. By using action cards, you can let players skip turns or exchange hands, but at the same time you give the other players extra possibilities to play cards. This requires not only luck, but also a little tactical insight. You don’t attack a certain vampire if you know you won’t be able to defeat it in a later turn, or if you know/assume that another player will be able to. The Vampires is a quick card game (only 15 minutes) and well playable for younger players.