Review: Dunaïa (Blam! Edition)

NL: Ontdek samen met jouw tegenspelers de geheimen achter oeroude beschavingen en vergeten technologieën, ontcijfer de voorspellingen van de oude wijzen en bouw het efficiënts naar de winst in Dunaïa van Blam! Weet jij deze oude gebruiken het beste te exploiteren of is jouw speltechniek verdoemd om weer in vergetelheid te geraken?

In Dunaïa nemen de spelers de rol aan van dorpelingen die stokoude robots (de Dunaïa) hebben ontdekt. Elke speler leidt zijn eigen dorp en probeert de pas herontdekte technologieën voor de winst van het eigen dorp te benutten. Met deze technologieën bouwen spelers aan hun dorp, spelen zij acties vrij en kunnen zij zo nog sneller grondstoffen verzamelen en oude relikwieën van de vorige beschaving ontdekken om zo de geheimzinnige voorspelling uit te laten komen en uiteraard de meeste punten te behalen.

Het bovenstaande bevat een hoop flavor voor een vrij simpel drafting en engine building spelletje. Elke ronde kiest de actieve speler uit de beschikbare dobbelstenen. Met de dobbelsteen activeert een speler de robot met het corresponderende nummer en hierdoor kan de speler de acties doen van de twee velden of gebouwen gelegen naast deze robot. Hierdoor kan de speler grondstoffen verzamelen (in de vorm van metalen bloemen), geheugenchips activeren, gebouwen bouwen of robots verplaatsen over zijn of haar spelersbordje. Nadat dat een robot geactiveerd is, moet de speler de dobbelsteen inzetten voor een additionele actie. Met afgebouwde gebouwen kunnen er meerdere acties worden vrijgespeeld waarvoor deze dobbelstenen kunnen worden ingezet. 

Metalen bloemen kun je gebruiken om gebouwen te kopen. Geactiveerde geheugenchips kun je gebruiken om oude relikwieën te verzamelen. Met gebouwen kunnen spelers acties vrijspelen of verbeteren en tevens (bonus)punten verzamelen. Aan het einde van het spel verdien je punten voor afgebouwde gebouwen, verzamelde relikwieën, bonuspunten en ok metalen bloemen die je aan het einde van het spel nog over hebt. 

Net is in de wereld van Dunaïa proberen spelers in het gelijknamige spel met de beschikbare technologie hun dorpje (spelersbordje) te verbeteren en zo efficient mogelijk in te richten. Door slim gebouwen te bouwen en je robots te verplaatsen kun je acties efficient gebruiken en de meeste punten verdienen. Dunaïa bevat een innovatief systeem om dobbelstenen te gebruiken. De beschikbare dobbelstenen worden geworpen en naast het centrale bord geplaatst waarna alle spelers hier om de beurt uit kunnen kiezen (een soort drafting). Er zijn algemene dobbelstenen waar elke speler uit mag kiezen, maar van elke dobbelsteen is er ook voor elke speler een in zijn of haar spelerskleur. Hoewel geluk van de worp uiteraard een rol speelt, ligt de tactiek besloten in de juiste dobbelsteen kiezen en ook volgorde van dobbelstenen in combinatie met het bouwen en activeren van acties en bonussen op je bordje. Aangezien alle spelers uit de dezelfde selectie kiezen, wil je natuurlijk ook de andere spelers een hak zetten door een bepaalde dobbelsteen weg te kapen. Zodra de dobbelstenen op zijn, worden alle dobbelstenen opnieuw geworpen.

Het thema van Dunaïa voelt aan als een standaard science-fiction-wereld met een verloren beschaving. Denk bijvoorbeeld aan Horizon: Zero Dawn. Echter legt het spel heel erg de nadruk op het thema, waardoor veel termen in het spel en in de spelregels soms onduidelijk kunnen aanvoelen. Dat hoeft de pret echter niet te drukken, want verder is Dunaïa een simpele en sfeervolle engine builder met origineel gebruik van de dobbelstenen. Mocht oude technologie je niet gezind zijn? Blaas dan gewoon eens in de cartridge voor een hard reset!

EN: Together with your opponents, discover the secrets behind ancient civilisations and forgotten technologies, decipher the prophecies of the ancient elders and build your way to victory in Dunaïa published by Blam! Will you find a way to exploit these ancient customs, or is your playing technique doomed to fade into oblivion?

In Dunaïa, players take on the role of villagers who have discovered ancient robots called the Dunaïa. Each player leads his or her own village and tries to use the newly rediscovered technologies for the profit of his own village. With these technologies, players build their village, unlock actions, and can collect resources and discover ancient relics from the previous civilisation even faster in order to fulfil the mysterious prophecy and, of course, score the most points.

The above contains a lot of flavour for a fairly simple drafting and engine building game. Each round, the active player chooses from the available dice. With the dice, a player activates his or her robot with the corresponding number and this allows the player to do the actions of the two fields or buildings located next to this robot. This allows the player to collect resources (in the form of metal flowers), activate memory chips, build buildings or move robots around his or her player board. After activating a robot, the player must roll the dice for an additional action. Completed buildings can unlock multiple actions for which these dice can be used.

Metal flowers can be used to buy buildings. Activated memory chips can be used to collect ancient relics. With buildings, players can unlock or improve actions and also collect (bonus) points. At the end of the game, you earn points for completed buildings, collected relics, bonus points and also metal flowers that you have left at the end of the game.

Just like in the world of Dunaïa, players try to improve their village (player’s board) with the available technology and to organise it as efficiently as possible. By cleverly constructing buildings and moving your robots, you can use actions efficiently and earn the most points. Dunaïa contains an innovative system to use dice. The available dice are rolled and placed next to the central board after which all players can choose from them in turn (a kind of drafting). There are general dice from which each player may choose, but there is also one for each player in his or her colour. Although luck of the roll obviously plays a role, the tactic lies in choosing the right die and also the order of the dice in combination with building and activating actions and bonuses on your board. Since all players choose from the same selection, you will naturally want to give the other players a hard time by stealing a particular die. Once the dice run out, all dice are rolled again.

The theme of Dunaïa feels like a standard science fiction world with a lost civilisation. Think, for example, of Horizon: Zero Dawn. However, the game puts a lot of emphasis on the theme, so many terms in the game and in the rules can sometimes feel unclear. That doesn’t have to spoil the fun though, because otherwise Dunaïa is a simple and atmospheric engine builder with original use of the dice. Does old technology not work to your advantage? Try a hard reset by blowing into the cartridge!