Review: Dominations – Road to Civilization (Holy Grail Games)

In Dominations: Road to Civilization bouwen jij en je medespelers een weg naar een beschaafde wereld vol met kennis. Sticht de cultuur, overheid, religie en kunst van jouw beschaving en verrijs imposante bouwwerken en monumenten die vele generaties zullen bestaan. Wordt jouw beschaving toonaangevend, of resteert alleen een dode taal?

Doel

In Dominations werken spelers in drie tijdperken van elk vijf rondes aan hun eigen beschavingen. Hoewel spelers niet met elkaar zullen strijden op een slagveld, strijden zij wel om de meeste invloed. Invloed leidt namelijk tot overwinningspunten. Daarnaast speelt iedere speler met een bepaalde historische samenleving. Elke samenleving heeft vijf doelen die de spelers proberen te behalen. Hoe meer doelen een spelers volbrengt, des te meer overwinningspunten. De speler met de meeste overwinningspunten aan het einde van het derde tijdperk overheerst het spel. 

Spelverloop

Iedere ronde krijgt elke speler een beurt die uit verschillende fases bestaat. Als eerste verzamelt de actieve speler kennis (de grondstoffen van dit spel). Vervolgens kan deze speler bouwen aan steden of monumenten en de vaardigheden van zijn/haar volk verbeteren om zo een eeuwigdurende nalatenschap te creëren. 

Aan het begin van een beurt verzamelt een speler kennis. Dit doet de speler door een van de driehoekige tegels uit zijn/haar hand te spelen. Tegels worden aan de gezamenlijke wereld geplaatst. Welke kennis een speler vergaart, hangt af van de gekozen tegel en de gekozen locatie. Elke tegel bevat een centrale kleur en drie gekleurde bollen in de hoeken. Al deze kleuren komen overeen met de verschillende soorten kennis die de mens heeft. denk aan cultuur, kunst, nijverheid, enzovoorts. De speler ontvangt kennis op basis van de centrale kleur van de tegel en de gekleurde bollen in de aangrenzende vlakken van de tegels die hij/zij aan de wereld plaatst. Matchen geplaatste bollen, dan ontvangt deze speler nog meer kennis en indien een cirkel aan driehoekige tegels wordt geplaatst ontvangt een speler een hele hoop kennis. 

Met deze vergaarde kennis kan een speler steden bouwen. Door kennis in te leveren kan een speler een stad op een lege tegel plaatsen die overeenkomt met de betaalde kennis of steden uitbouwen. Gebouwde steden leveren invloed op, maar ook additionele kennis in latere rondes. Naast gebouwen kan een speler ook aan monumenten bouwen. Door aan een momument te bouwen, ontvangt een speler een kaart die hij/zij in diens vaardighedenveld kan plaatsen (hierover later meer). De eerste speler die aan een momument bouwt, mag tevens het moment in de wereld plaatsen. De locatie van het monument kan spelers bonussen opleveren. 

Vervolgens kan een speler met kennis ook aan vaardigheden werken. Met kennis kan een speler namelijk mastery kaarten kopen die overeenkomen met vaardigheden, structuren en eigenschappen van een beschaafde samenleving. Deze kaarten plaatst een speler voor hem/haar neer. Hierbij moeten de kleuren aan de zijkanten van kaarten overeenkomen. Deze kaarten leveren bonussen en acties op om meer kennis te vergaren of meer overwinningspunten aan het einde van het spel. 

Conclusie

Dominations is een interessant engine builder met een leuke, innovatieve manier om grondstoffen (kennis) te verzamelen. Laat het kleurrijke en speelse uiterlijk je echter niet misleiden. Dominations is een complex spel met veel mogelijkheden. Hoewel alle spelmachines zelf eenvoudig en intuïtief zijn, zijn er veel spelelementen waar je rekening mee moet houden. Hierdoor zul tijdens de eerste potjes zeker af en toe “per ongeluk” een actie of bonus vergeten of overslaan. De eerste paar potjes zul je vooral bezig met uitzoeken van de verschillende mastery kaarten, ontdekken van de verschillende strategieën en keuzemogelijkheden. Hierdoor smaakt het spel ook na de eerste potjes naar meer. Op naar naar world domination! 

EN: In Dominations: Road to Civilization you and your fellow players build a road to a civilised world filled with knowledge. Define the culture, government, religion and art of your civilisation and erect imposing structures and monuments that will last for generations. Will your civilisation be a world dominator, or will only a dead language remain?

Goal

In Dominations, players work on their own civilisations in three eras of five rounds each. Although players do not fight each other on the battlefield, they do battle for the most influence. Influence leads to victory points. In addition, each player plays with a certain historical civilisation. Each civilisation has five objectives that players try to achieve. The more goals a player achieves, the more victory points he scores. The player with the most victory points at the end of the third era dominates the game.

How to play

Each round, each player takes a turn consisting of several phases. First, the active player collects knowledge (the resources of this game). Then this player can build cities or monuments and improve the skills of his/her people to create an everlasting legacy.

At the beginning of a turn, a player collects knowledge. The player does this by playing one of the triangular tiles from his/her hand. Tiles are placed in the common world. Which knowledge a player collects depends on the tile and the location chosen. Each tile contains a central colour and three coloured spheres in the corners. All these colours correspond to the different types of knowledge that people have, such as culture, art, industry and so on. The player receives knowledge on the basis of the central colour of the tile and the coloured spheres in the adjacent areas of the tiles he places on the world. If placed spheres match, this player receives even more knowledge, and if a circle of triangular tiles is placed, a player receives a whole lot of knowledge.

With this accumulated knowledge, a player can build cities. By turning in knowledge, a player can place a city on an empty tile corresponding to the paid knowledge, or build cities. Built cities give influence, but also additional knowledge in later rounds. Besides buildings, a player can also build monuments. By building a monument, a player receives a card that he can place in his skill space (more on this later). The first player to build a monument may also place the moment in the world. The location of the monument can give players bonuses.

Next, a player with knowledge can also work on skills. With knowledge, a player can buy mastery cards that correspond to skills, structures and characteristics of a civilised society. A player places these cards in front of him/her. The colours on the sides of the cards must match. With these mastery cards the players will build their own tech trees. This tech tree and cards provide bonuses and actions to gain more knowledge or more victory points at the end of the game.

Conclusion

Dominations is an interesting engine builder with a fun, innovative way to collect resources (knowledge). However, do not let the colourful and playful appearance mislead you. Dominations is a complex game with many possibilities. Although all game mechanics themselves are simple and intuitive, there are many game elements to take into account. Therefore, during the first few games you will certainly “accidentally” forget or skip an action or bonus. The first few games you will be busy figuring out the different mastery cards, discovering the different strategies and choices. This will make you longing for more even after the first few games. On to world domination!