Review: Dobbel Zo Clever (999 Games)

NL: In mijn recensie van Clever noemde ik dat spel een dobbelspel aan de doping. Clever is back baby, maar zonder naar de afkickkliniek te gaan! Dobbel Zo Clever blijft een dobbelspel vol keuzes, spanning en bonuspunten, maar wel net iets anders dan diens voorganger. Nu is Clever niet alleen aan de doping, maar ook aan in overdrive! Dobbel Zo Clever voelt nu dobbel zo veel aan als een flitsende arcadehal. Insert coin to continue. 

In Dobbel Zo Clever (Clever 2 voor het gemak) werpen spelers tijdens hun beurt wederom driemaal gekleurde dobbelstenen om iedere worp een dobbelsteen apart te legen om aan te kruizen op hun scorevel. De overgebleven dobbelstenen worden beschikbaar gesteld aan de andere spelers. Iedere dobbelsteen heeft een andere kleur en correspondeert met een eigen “minigame” op het scorevel. Dit spel beginnen voelt aan alsof je een arcadehal binnenstapt vol neonlichten, veel felle kleuren en harde dreunende muziek. Een beetje zoals die scene in mijn favoriete slechte film, Robocop 2, maar dan met minder facisme en een hoop minder bloed. 

Welke minigames kunnen spelers spelen in dit spannende spel? Met de grijze dobbelsteen kan een speler kruisjes zetten in het grijze vak die verschillende gekleurde rijen bevat met verschillende getallen. Als een speler dobbelstenen apart legt om de grijze dobbelsteen te bemachtigen, mogen ook deze dobbelstenen in het vak worden aangekruist. Met de gele dobbelsteen kan de speler in het gele vak cirkels zetten of cirkels aankruisen. Net als in deel 1 moet je de waarde van de blauwe dobbelsteen combineren met de witte dobbelsteen. Probeer een aflopende reeks aan te kruizen voor zoveel mogelijk punten. Voor de voorgaande drie vakken geldt: des te meer vakjes aangekruist des te meer punten. C-c-c-combo breaker! Er zijn nog twee vakjes over. Met de groene dobbelstenen haal je punten door aftreksommen te maken en met de roze dobbelsteen haal je punten door dobbelwaardes op te schrijven. Let wel op dat je in het roze vak bepaalde waardes moet behalen.

Door specifieke vakjes aan te kruizen, kun je ook nog eens bonuspunten of bonuseffecten behalen. Met deze bonuseffecten kun je in andere vakjes kruizen zetten, dobbelstenen opnieuw werpen en dobbelstenen opnieuw gebruiken. In tegenstelling tot deel 1 kun je in deel 2 zelfs dobbelstenen die je voor de andere spelers apart hebt gelegd met speciale effecten terughalen. Finish him! 

Zoals ik hierboven al omschreef voelt Clever 2 aan als een arcadehal vol spelkasten. Ram op de knopjes om te winnen en probeer fouten te voorkomen zodat je niet game over gaat. Clever 2 is wederom een topspel en ik dobbel graag de highscorelijst vol!

EN: In my review of Ganz Schön Clever, I called that game a dice game on steroids. Clever is back baby, but without going to rehab! Clever 2 is still a dice game full of choices, excitement and bonus points, but slightly different from its predecessor. Now Clever is not only on drugs, but also in overdrive! Clever 2 feels very much like a flashy arcade. Insert coin to continue.

In Clever 2, players again roll three coloured dice during their turn to cross off spaces on their score sheet. The remaining dice are made available to other players. Each die has a different colour and corresponds to its own “minigame” on the score sheet. Starting this game feels like entering an arcade full of neon lights, lots of bright colours and loud thumping music. A bit like that scene in my favourite bad movie, Robocop 2, but with less facism and a lot less blood.

What minigames can players play in this exciting game? With the grey dice, a player can cross out spaces in the grey box which contains different coloured rows with different numbers. If a player sets aside dice to get the grey die, these dice can also be used to cross off spaces in the box. With the yellow die, the player can place circles in the yellow box or tick off circles. As in Part 1, you must combine the value of the blue die with the white die. Try to get as many points as possible by crossing off descending series. For the previous three boxes, the more boxes ticked, the more points. C-c-c-combo breaker! There are two colour left. With the green dice you can score points by doing subtractions and with the pink dice you can score points by writing down dice values. Please note that you have to get certain values in the pink area.

By ticking specific boxes, you can also gain bonus points or bonus effects. These bonus effects allow you to cross off certain spaces, re-roll dice and re-use dice. In contrast to Part 1, in Part 2 you can even retrieve dice that you have set aside for other players with special effects. Finish him!

As I described above, Clever 2 feels like an arcade full of game cabinets. Hit the buttons to win and try to avoid mistakes so you don’t go over. Clever 2 is once again a top game and I’m happy to roll the dice and fill the high score list!