Review: Clever tot de 3e macht (999 Games)

NL: Als Dobbel Zo Clever een arcadehal is, dan is Clever tot de 3e Macht een casino of gokhal. Net als in een arcadehal zijn er veel lichtjes, muziekjes en verslavende spelletjes, maar in een gokhal draait het net ietjes meer om geluk en risico. Durf jij een gokje te wagen? Ga jij voor de jackpot of een lege portemonnee? 

Net als in Clever 1 en Clever 2 moet je in Clever 3 tijdens een beurt driemaal toe gekleurde dobbelstenen werpen en kiezen om vervolgens kruisjes op je scorevel te zetten. Dobbelstenen die je tijdens jouw beurt niet gebruikt, zijn beschikbaar voor de andere spelers. Elk veld op jouw scorevel correspondeert met een van de gekleurde dobbelstenen en vertegenwoordigt een soort van minigame (of – om in mijn eigen verzonnen thema te blijven – een gokkast). In beginsel werkt dat dan ook als volgt: kies je de bruine dobbelsteen, dan kun jij daarmee een vakje zetten in het bruine veld. Hiermee dien je natuurlijk wel rekening te houden met de spelregels van dit gekleurde veld. 

Welke speelautomaten bevat deze gokhal precies? In de gele hal kun je inzetten op drie verschillende rijen die allen een waarde van 1 tot en met 6 bevatten. In welke rij je een kruisje mag zetten, hangt af van de nummer van de worp/gekozen dobbelsteen. Is de gele dobbelsteen de tweede dobbelsteen die je tijdens je beurt pakt, dan moet je een kruisje zetten op de tweede rij. Met de blauwgroene dobbelsteen kun je kruisjes zetten in een groot vak waar verschillende waardes meerdere keren voorkomen. Hoe kun je ooit zoveel kruisjes zetten? Indien je de blauwgroene dobbelsteen kiest, mag je kortgezegd andere dobbelstenen met de dezelfde waarde ook aankruisen. De blauwe dobbelsteen combineer je wederom met de waarde van de witte dobbelsteen. Te beginnen bij een waarde van 7 mag je vakjes aankruisen indien waardes exact 1 minder (aan de linkerkant) of 1 meer (aan de rechterkant) dan de vorige waarde zijn. Het bruine veld werkt een beetje zoals het bekende dobbelspel Qwixx. Van links naar rechts zijn er verschillende waardes afgebeeld. Je moet deze waardes in volgorde aankruisen, maar je mag vakjes overslaan. Overgeslagen vakjes mag je later niet meer invullen. Voor alle voorgaande hallen in deze goktent krijg je punten voor de hoeveelheid ingevulde vakjes. Naast deze hallen is er nog een laatste hal waar jij je geluk kan beproeven; de roze hal. Hier ben je vrij om elke waarde dan ook in te vullen op de vakjes als punten, maar sta je iedere keer voor een keuze: kies je de multiplier voor extra punten of halveer je jouw punten voor bonuseffecten? 

Net als in de andere Clevers kun je ook bonussen halen door specifieke vakjes aan te kruisen. Met deze bonussen kun je een worp overdoen, een extra dobbelsteen gebruiken of de waarde van een dobbelsteen veranderen. Tevens kun je bonussen verdienen waardoor je kruisjes of waardes mag plaatsen in een van de gekleurde vakken. 

Clever 3 is net als diens voorgangers een spannend en verslavend dobbelspel vol bonuspunten en extra rondes. In Clever 3 speelt geluk een wat grotere rol dan bij de voorgangers, maar dat drukt de pret zeker niet. Je moet soms een gokje wagen en risico durven te nemen. Soms loont dit en verdien je de jackpot. Weer een waardige opvolger in deze leuke reeks aan spellen!

EN: If Clever 2 is an arcade hall, then Clever 3 is a casino or gambling hall. Just like in an arcade there are lots of lights, music and addictive games, but in a gambling hall it’s more about luck and risk. Do you dare to take a chance? Will you hit the jackpot or empty your wallet?

Just like in Clever 1 and Clever 2, in Clever 3 you have to throw and choose coloured dice three times during a turn and then put crosses on your score sheet. Dice not used during your turn are available to other players. Each space on your score sheet corresponds to one of the coloured dice and represents a kind of mini-game (or – to stay with my own made-up theme – a slot machine). Basically, it works like this: if you choose the brown die, you can use it to place a cross in the brown space. Of course you have to take into account the rules of this coloured field.

What kind of slot machines does this gambling hall have? With the yellow slot machine you can place bets on three different rows, each with a value from 1 to 6. Which row you can place a cross in depends on the number of the throw/chosen die. If the yellow die is the second die thrown during your turn, you must place a cross on the second row. The blue-green die allows you to make crosses in a large space where different values occur more than once. How can you ever cross off so many spaces? If you choose the blue-green die, you can, in short, also tick off spaces with other dice with the same value. The blue die is again combined with the value of the white die. Starting with a value of 7, you may cross off spaces if values are exactly 1 less (on the left) or 1 more (on the right) than the previous value. The brown field works a bit like the well-known dice game Qwixx. From left to right different values are shown. You have to cross off these values in order, but you can skip spaces. Skipped spaces may not be filled in again later. For all the previous slot machines in this gambling house, you will receive points for the amount of boxes filled in. Besides these machines, there is one last machine where you can try your luck; the pink one. Here you are free to fill in any value on the squares as points, but each time you are faced with a choice: choose the multiplier for extra points or halve your points for bonus effects?

Just like in the other Clevers, you can also get bonuses by ticking specific boxes. These bonuses allow you to redo a roll, use an extra die or change the value of a die. You can also earn bonuses that allow you to place crosses or values in one of the coloured spaces.

Clever 3, like its predecessors, is an exciting and addictive dice game full of bonus points and extra rounds. In Clever 3, luck plays a bigger role than in its predecessors, but that certainly does not spoil the fun. Sometimes you have to take a gamble and dare to take risks. Sometimes this pays off and you earn the jackpot. Another worthy successor in this fun series of games!