Review: Disney Codenames (White Goblin Games)

NL: Codenames is vaste prik op spellenavonden en feestjes. Het spel is speelbaar in grote groepen en zet twee teams aan spionnen lijnrecht tegenover elkaar. Daarnaast is het spel snel op te zetten, uit te leggen en te spelen. Ideaal! Net als elk populair spel kunnen variaties en themaversies dan ook niet ontbreken. Naast de klassieke spel is er een editie voor enkel volwassenen met minder kindervriendelijke onderwerpen, een coöperatieve versie voor twee spelers, een editie met afbeeldingen in plaats van woorden en XL-versies van voorgenoemde edities. Een Disney versie kan dan natuurlijk niet uitblijven… 

In Codenames ligt er een grid aan woorden en/of plaatsen open op tafel. De spelers worden verdeeld in twee teams (rood en blauw) en elk team wijst een team captain aan. De team captains krijgen een kaart waarop zichtbaar is welke kaarten hun medespelers moeten raden/uitkiezen. Elke beurt mag een team captain een hint geven (een woord) en een cijfer. Hiermee proberen zij ervoor te zorgen dat hun team de juiste kaarten als eerste probeert te vinden. Pas op, door per ongeluk kaarten van het andere team aan te wijzen, worden zij geholpen. Daarnaast zijn er ook neutrale kaarten (die voor beide spelers fouten opleveren) en is er ook een “zwarte” kaart die ervoor zorgt dat een team gelijk verliest indien zij deze kaart perongeluk aanwijzen. Het is dan ook de taak van de captains om goede hints te geven. 

De Disney editie geeft spelers een enorme stapel aan kaarten met Disney gerelateerde afbeeldingen, maar ook woorden. Spelers kunnen dus kiezen voor een spel met afbeeldingen of woorden of zelfs een combinatie daarvan. Dit zorgt uiteraard voor voldoende variatie, maar verder blijft het “gewoon” Codenames. Doordat het thema beperkt is, namelijk enkel Disney, voelt de opzet van Codenames ook beperkter dan het originele spel. Wel een must have voor Disney liefhebbers.

EN: Codenames is a regular feature of gaming evenings and parties. The game can be played in large groups and pits two teams of spies against each other. In addition, the game is quick to set up, explain and play. Ideal! Just like any popular game, variations and theme versions cannot be missed. Besides the classic game, there is an adult-only edition with less child-friendly topics, a cooperative version for two players, an edition with pictures instead of words and XL versions of the aforementioned editions. A Disney version is of course a must…

In Codenames, a grid of words and/or places is laid open on the table. The players are divided into two teams (red and blue) and each team appoints a team captain. The team captains receive a card which shows which cards their teammates must guess/pick. Each turn, a team captain may give a hint (a word) and a number. With this they try to ensure that their team finds the right cards first. Beware, by accidentally pointing out cards of the other team, they are helped. There are also neutral cards (which result in mistakes for both players) and there is a “black” card which causes a team to lose if they accidentally point to this card. It is therefore the task of the captains to give good hints.

The Disney edition gives players a huge pile of cards with Disney-related images, but also words. Players can therefore choose a game with images or words, or even a combination of both. This of course provides enough variation, but otherwise it remains “just” Codenames. A must have for Disney lovers.