Review: Caper (Jumbo Games)

NL: Een “caper” is een illegale of bedenkelijke handeling of escapade, vaak op uitbundige, grillige, wispelturige en gekke wijze. Met een caper bedoelt men vaak een grootschalige roofoverval op bijvoorbeeld een bank of een museum. Denk aan klassieke films waarbij door een zeer complex plan een team een humoristische overval pleegt op een zwaarbewapende locatie. In het spel Caper, voor twee spelers, is dat precies wat de spelers gaan doen. Samen met een team aan excentrieke personages proberen ze op verschillende locaties zoveel mogelijk buit te maken. Ben jij geen vreemde van het ontvreemden of loopt Lupin met jouw buit ervandoor?

Aan het begin van het spel kiezen de spelers of ze plekken in London, Rome of Parijs gaan beroven (geen Nijmegen?!). Afhankelijk van de gekozen plaats worden er bepaalde kaarten wel of niet gebruikt in het spel. Nadat spelers een stad hebben gekozen, worden er drie stapels met kaarten gemaakt met locaties, dieven en uitrusting. Er komen drie locaties open op tafel en spelers zijn klaar om hun escapade te beginnen. In Caper gaan spelers deze drie locaties proberen te beroven in de stijl van The Italian Job, Ocean’s Eleven, A Fish Called Wanda of Bottle Rocket. Het spel voelt qua stijl en sfeer ook wel een beetje aan als een Wes Anderson film. Met de kleurrijke, excentrieke personages, de dieven, stellen spelers ieder een team samen en daarnaast proberen spelers hun team klaar te spelen voor de overval door ze uit te rusten met eigenzinnige gadgets. 

Spelers werken elkaar tegen en slechts één speler kan een locatie daadwerkelijk beroven. De speler met de meeste “capers” (door bepaalde voorwaarden van kaarten te halen) op een locatie wint deze locatie en de bijbehorende punten en/of bonus. De speler met de meeste punten wint het daadwerkelijke spel. Hoe krijgen spelers dan deze capers en punten? Door hun dieven en uitrusting te spelen uiteraard! Het spel wordt in zes rondes gespeeld en elke ronde krijgen de spelers een aantal kaarten op hand die ze vervolgens gaan spelen. In de oneven rondes worden er dievenkaarten gespeeld en in de even rondes worden deze dieven uitgerust. Een speler kan een dief bij een van de drie locaties spelen met een maximum van drie dieven per speler per locatie. Uitrustingskaarten kunnen op gespeelde dieven worden gespeeld (max drie per dief). Caper is een drafting spelletje; nadat spelers allebei een kaart hebben gespeeld, moeten zij daarom ook van hand wisselen. Hierdoor geef jij dus jouw overgebleven kaarten aan jouw tegenstander. Denk er dus goed over na welke kaarten je speelt en doorgeeft. Dit gaat net zo lang door totdat spelers tijdens een ronde nog maar 2 kaarten op hand hebben. Spelers spelen nog één kaart en de andere kaarten verdwijnen in de aflegstapels en een nieuwe ronde kan beginnen. 

Door kaarten te spelen, kunnen spelers capers, punten, bonussen (om nog meer punten te verdienen: denk bijvoorbeeld aan punten voor combinaties van bepaalde kaarten of gestolen goederen) of munten verdienen. Sommige kaarten kun je enkel spelen indien je een bepaald bedrag aan munten kunt afleggen. Naast dingen verdienen, kun je met bepaalde kaarten ook het leven van je rival in crime zuur maken. Zo zijn er kaarten waarmee je punten kan verdienen op basis van kaarten die je tegenstander heeft gespeeld en kun je ook kaarten spelen duurder maken voor je tegenstander. 

Caper is een zeer leuk drafting spel voor twee spelers waarbij spelers goed moeten uitvogelen met welke combinaties zij hun tegenstander kunnen aftroeven. Focus jij je teveel op het op het verkrijgen van capers om een locatie te winnen, dan kan het zomaar zijn dat je tegenstander de winst pakt, door meer punten te verdienen vanwege bonussen op kaarten. Kijk daarom goed uit voor je tegenstander en diens strategie. Gun je tegenstander bijvoorbeeld bepaalde kaarten niet of juist wel. Caper is een zeer interactieve breinbreker voor twee spelers met een erg vrolijke  vormgeving die goed past bij het thema. Mede door de heldere symboliek op de kaarten is het spel snel uitgelegd en intuïtief waardoor het spreekwoordelijke kwartje al snel valt tijdens het spelen van eerste potje. Klaar voor jullie volgende escapade, Dice’s Eleven?

EN: A “caper” is an illegal or questionable act or escapade, often in an exuberant, capricious and crazy manner. A caper is often used to refer to a large-scale robbery of, for example, a bank or a museum. Think of classic films in which a team commits a humorous heist at a heavily armed location by means of a very complex plan. In the game Caper, for two players, that is exactly what the players are going to do. Together with a team of eccentric characters, they try to get as much loot as possible at various locations. Are you no stranger to stealing or will Lupin run off with your loot?

At the beginning of the game, players choose whether they want to rob places in London, Rome or Paris (no Glasgow?!). Depending on the chosen city, certain cards will or will not be used in the game. After players have chosen a city, three stacks of cards are made with locations, thieves and equipment. Three locations are revealed on the table and players are ready to begin their escapade. In Caper, players try to rob these three locations in the style of The Italian Job, Ocean’s Eleven, A Fish Called Wanda or Bottle Rocket. In terms of style and atmosphere, the game does feel a bit like a Wes Anderson film. With the colourful, eccentric characters, the thieves, players each put together a team and try to get their team ready for the heist by equipping them with quirky gadgets.

Players work against each other and only one player can actually rob a location. The player with the most “capers” at a location wins this location and the corresponding points and/or bonus. The player with the most points wins the actual game. How do players get these capers and points? By playing their thieves and equipment, of course! The game is played in six rounds and each round players get a number of cards in their hand that they then play. In the odd rounds, thief cards are played and in the even rounds these thieves are equipped. A player can play a thief at any of the three locations with a maximum of three thieves per player per location. Equipment cards can be played on played thieves (max three per thief). Caper is a drafting game; after both players have played a card, they must switch hands. This means that you give your remaining cards to your opponent. So think carefully about which cards you play and pass on. This continues until, during a round, players only have 2 cards left in their hands. Players play one more card and the other cards disappear into the discard piles and a new round can begin.

By playing cards, players can get capers, points, bonuses (these bonuses earn even more points. For example: combinations of certain cards or stolen goods), or coins. Some cards can only be played if you can discard a certain amount of coins. In addition to earning things, certain cards can also make life difficult for your rival in crime. There are cards that allow you to earn points based on cards played by your opponent, and you can also play cards that make your opponent’s cards more expensive to play.

Caper is a very fun drafting game for two players where players have to figure out which combinations they can use to outwit their opponent. If you focus too much on obtaining capers to win a location, your opponent might just take the win by earning more points due to bonuses on cards. You should therefore be aware of your opponent’s strategy. For example, don’t give your opponent certain cards or give him certain cards. Caper is a very interactive brainteaser for two players with a very cheerful design that fits well with the theme. Partly due to the clear symbolism on the cards, the game is quickly explained and intuitive, so that the proverbial penny drops quickly while playing the first game. Ready for your next escape, Dice’s Eleven?