Review: Destinies (Lucky Duck Games)

English below! Het dorp schrikt wakker van een kwaadaardig gehuil van een hongerige weerwolf. Probeer het dorp te beschermen en het mysterie achter het monsterlijke gedaante te achterhalen. Dit is het begin van een van de verhalen in het spel Destinies van Lucky Duck Games. In dit spel zijn jullie de hoofdrolspelers in verschillende verhalen. Jullie lot is verbonden aan een verhaal, het avontuur, het gevaar en ook het mysterie. Dit alles grijpt jullie stevig vast en laat jullie niet meer los. Je voelt dat de paden die je bewandelt je naar jouw bestemming, jouw lot, zullen leiden. Weet jij als eerste jouw lot te vervullen?

Destiny van het spel?
Destinies is een thematisch en verhalend spel waarbij het verhaal langzaam door de spelers wordt geschreven op de tafel (dankzij de spelersbordjes, dobbelstenen, kaarten en miniaturen) en op de telefoon of tablet (via de bijbehorende app). Het verhaal begint en elke speler krijgt een rol toegewezen. Elke rol heeft een achtergrondverhaal en een lot, een destiny (het doel). Deze informatie moet je geheim weten te houden voor de andere spelers. Ieder lot kun je op twee manieren vervullen (de spreekwoordelijke paden die je kunt bewandelen), maar hoe je het lot exact kunt te vervullen, ontdek je tijdens het spelen van het spel. Spelers kunnen elkaar niet helpen, maar ook niet perse tegenwerken. Spelers kunnen elkaar wel (vaak onbedoeld) in de weg lopen. Zeker lastig als je een specifiek pad probeert te bewandelen… Hmm, drama en intrige! De speler die als eerste zijn of haar doel tot een goed einde weet te vervullen, is de winnaar!

Gameplay
Het spel wordt gespeeld in verschillende dagen (rondes) en elke dag komt iedere speler aan de beurt. Tijdens een beurt kan een speler verplaatsen en daarnaast een zogeheten point of interest bezoeken. Spelers verplaatsen hun miniatuurtje over het speelveld en geven in de app aan dat zij zich hebben verplaatst. Indien spelers nieuwe gebieden ontdekken, worden er eventueel nieuwe speelkaarten op het speelveld geplaatst en tevens geeft de app aan welke points of interest zich ergens bevinden. Points of interest kunnen van alles zijn, bijvoorbeeld een personage of locatie. Deze punten bieden interacties voor de spelers. Tevens kunnen er tijdens het spel zogeheten events plaatsvinden die de spelwereld mogelijk overhoop gooien…

Interacties lopen uiteen van praten met personages, opdrachten vervullen of uitdagingen trotseren, ruilen en tot wat je maar kunt verzinnen. De app geeft aan wat er allemaal te doen is. Sommige interacties kunnen verschillende uitkomsten hebben op basis van een dobbelworp. Elk speelbaar personage heeft drie vaardigheden: wijsheid, behendigheid en kracht. Stel: je hebt ergens de mogelijkheid om te stelen, maar hiervoor moet je een behendigheidsuitdaging aangaan. Je werpt dobbelstenen (je hebt altijd twee witte en maximaal drie paarse die je kunt “verbruiken”) en gaat aan de hand van de dubbelworp en jouw positie op jouw vaardighedenspoor bekijken hoe succesvol jouw poging was. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de uitdaging en het resultaat van jouw dubbelworp zijn er vaak verschillende uitkomsten van een interactie. Het spel geeft nooit expliciet aan hoe moeilijk een uitdaging is, maar je kan er van uitgaan dat een deur breken makkelijker zal zijn dan vechten met een monster (om maar een voorbeeld te geven). Door uitdagingen aan te gaan kun je voorwerpen, informatie of ervaringspunten verzamelen. Door ervaringspunten in te zetten, kun je vaardigheden verbeteren.

De tijdens het verhaal verzamelde voorwerpen (of zelfs dieren) kan je inzetten om uitdagingen makkelijker te maken, te ruilen of zelfs om jouw lot te vervullen. Zoals ik hierboven omschreef, weet je aan het begin van het spel welke twee paden je kunt bewandelen om jouw doel te vervullen, maar je weet niet exact wat er nodig zal zijn. In de loop van het verhaal/spel ontrafel je steeds meer informatie over jouw lot. Op een gegeven moment weet jij hoe je jouw doel moet vervullen en op welke locatie jij hiervoor moet zijn. Een speler die deze informatie paraat heeft, kan aan zijn of haar finale beginnen. Dit is overigens informatie die de app allemaal bijhoudt. Nadat een speler aan zijn of haar finale is begonnen, kunnen de overige spelers nog wel doorspelen, want zij hebben nog een goede kans om eerder hun roeping te vervullen indien de eerste speler onvoldoende voorbereiding heeft getroffen. Tijdens de finale ga jij nog verschillende uitdagingen aan. Is het jouw destiny om als eerste te finishen? 

Conclusie
Destinies is een geweldig sfeervol, thematisch en verhalend spel. Dankzij het speelveld, de dobbelstenen en de kaarten kunnen de spelers zich goed inleven in het spel. De app zorgt voor de sfeer, muziek, een goed verhaal en hierdoor voor voldoende spanning aan tafel. Ik vergelijk het spel een beetje met een role playing game waarbij er geen dungeon master of game master nodig is. Daarnaast is het spel competitief, want jij wilt natuurlijk als eerste jouw lot vervullen. Spelers kunnen elkaar niet tegenwerken, maar spelersinteractie ontbreekt zeker niet. Tijdens het spel zul je elkaar genoeg in de weg lopen, omdat de belangen van spelers uiteenlopen. Door de integratie van de app voelt het ook een beetje als een hybride tussen een bordspel en een computerspel. Ik kreeg tijdens het spelen een beetje vibes van oude westerse RPG’s zoals Baldur’s Gate. Ook voelt het spel ook aan als Chronicles of Crime, tevens van Lucky Duck Games, omdat spelers daar ook een verhaal beleven via een app in combinatie met “traditioneel” speelmateriaal. Over speelmateriaal gesproken: ook dat is een traktatie. De miniatuurtjes zijn erg klein, maar gedetailleerd en werkelijk uitdaging om te schilderen. Het kartonnen speelmateriaal is heerlijk dik en de kaarten zijn prachtig geïllustreerd. Een must-have voor liefhebbers van sfeervolle, verhalende spellen.

ENGLISH

The village wakes up to an evil howl from a hungry werewolf. Try to protect the village and find out the mystery behind the monstrous creature. This is the beginning of one of the stories in the game Destinies by Lucky Duck Games. In this game, you are the protagonists of different stories. Your fate is linked to a story, the adventure, the danger and also the mystery. All this grips you tightly and will not let you go. You feel that the paths you take will lead you to your destination, your destinies. Will you be the first to fulfil your own destiny?

Destiny of the game?
Destinies is a thematic and narrative game where the story is slowly written by the players on the table (thanks to the player boards, dice, cards and miniatures) and on the phone or tablet (via the accompanying app). The story begins and each player is assigned a role. Each role has a background story and a destiny. You must keep this information secret from the other players. Each destiny can be fulfilled in two ways (the proverbial paths you can take), but how exactly to fulfil the destiny, you discover during the game play. Players cannot help each other, but they cannot necessarily hinder each other either. Players can get in each other’s way (often unintentionally). Especially troublesome if you are trying to follow a specific path… Hmm, drama and intrigue! The player who achieves his or her goal first is the winner!

Gameplay
The game is played in several days (rounds) and each day each player takes his or her turn. During a turn, a player can move and also visit a so-called point of interest. Players move their miniature across the playing field and indicate in the app that they have moved. If players discover new areas, new playing cards may be placed on the playing field and the app also indicates which points of interest are located somewhere. Points of interest can be anything, for example a character or location. These points offer interactions for the players. Also, during the game so-called events can take place that may upset the game world…

Interactions range from talking to characters, completing tasks or challenges, trading and anything else you can think of. The app will tell you what to do. Some interactions can have different outcomes based on a roll of the dice. Each playable character has three skills: wisdom, dexterity and strength. Say you have an opportunity to steal somewhere, but to do so you need to complete an agility challenge. You roll the dice (you always have two white ones and up to three purple ones that you can “use up”) and use the dice roll result and your position on your skill track to see how successful your attempt was. Depending on the difficulty of the challenge and the result of your double throw, there are often different outcomes of an interaction. The game never explicitly states how difficult a challenge is, but you can assume that breaking a door will be easier than fighting a monster (to give just one example). By accepting challenges, you can collect items, information or experience points. By using experience points, you can improve your skills.

The items (or even animals) collected during the story can be used to make challenges easier, to trade or even to fulfil your destiny. As I described above, at the beginning of the game you know which two paths you can take to fulfil your destiny, but you don’t know exactly what will be needed. Over the course of the story/game, you unravel more and more information about your destiny. At some point you will know how to fulfil your destiny and where to go to achieve it. A player who has this information ready, can start his or her finale. This is also information that the app keeps track of, by the way. After a player has started his or her finale, the other players can still continue playing, as they still have a good chance of fulfilling their fate sooner if the first player has not made sufficient preparations. During the final, you will face several challenges. Is it your destiny to finish first?

Conclusion
Destinies is a great atmospheric, thematic and narrative game. Thanks to the playing field, the dice and the cards, the players can easily immerse themselves in the game. The app provides the atmosphere, music, a good story and therefore enough tension at the table. I compare the game a bit to a role playing game where no dungeon master or game master is needed. The game is also competitive, as you want to be the first to fulfil your destiny. Players cannot work against each other, but player interaction is certainly not lacking. During the game, you will get in each other’s way enough, because the interests of players differ. The integration of the app also makes it feel a bit like a hybrid between a board game and a computer game. I got a bit of vibes from old western RPGs like Baldur’s Gate while playing. The game also has a similar feel to Chronicles of Crime, also from Lucky Duck Games, as players there also experience a story through an app in combination with “traditional” gaming equipment. Speaking of play materials, they are also a treat. The miniatures are very small, but detailed and really challenging to paint. The cardboard play material is wonderfully thick and the cards are beautifully illustrated. A must-have for lovers of atmospheric, narrative games.