Review: Rush Out! (Sit Down! Games)

NL: Is dat wel eerlijk om het met z’n allen tegen één speler op te nemen tijdens een gezellig bordspelletje? Wel als die ene speler een kwaadaardige tovenaar is met een arsenaal aan boosaardige toverspreuken. In Rush Out!, de nieuwste telg van Sit Down! Games, neemt 1 speler het op tegen 2, 3 of 4 andere spelers. Weten de goedaardige goedzakken de tovenaar te verslaan of is deze te machtig?

In Rush Out!, een real-time one-vs-many spel, moeten spelers zo snel mogelijk dobbelen om symbolen op kaarten te verzamelen om zo deze kaarten af te mogen leggen. Alle spelers werpen tegelijkertijd hun dobbelstenen en leggen dobbelstenen apart op de kaarten om deze kaarten te “vervullen”. Het speelbord heeft twee zijdes, eentje voor de goeierikken en eentje voor de kwade tovenaar. Beide teams vormen een eigen trekstapel met kaarten en leggen ook een aantal kaarten open op het spelbord. De goeierikken hebben opdrachtkaarten en de slechterik heeft toverspreakkaarten. Op de opdrachtkaarten staan symbolen die de goeierikken moeten gooien met hun dobbelstenen. Ook de tovenaar moet dobbelen en symbolen vervullen op kaarten. De tovenaar kan het leven van de goeierikken echter moeilijk maken met zijn toverspreuken. Met deze toverspreuken kan de tovenaar bijvoorbeeld nieuwe kaarten op de trekstapel van het andere team plaatsen, een draak verplaatsen die opdrachten blokkeert, verzamelde dobbelstenen weggooien, enzovoorts. Het spel begint zodra de tovenaar begint met dobbelen. Indien kaarten worden vervult, worden deze van het bord gelegd en worden er nieuwe kaarten van de trekstapel getrokken. Lekker hectisch! Het team dat als eerste hun trekstapel weet weg te spelen (en eventuele andere opdrachten weet te vervullen afhankelijk van het scenario) wint! 

Het spel bestaat, net als Magic Maze (on Mars) toevallig ook van Sit Down! Games, uit meerdere scenario’s. Afhankelijk van het scenario worden bepaalde spelonderdelen wel of niet gebruikt. Ook de winstvoorwaarden kunnen per scenario verschillen. Zo kunnen de goeierikken bijvoorbeeld verliezen als de draak zich te ver over hun spoor heeft verplaatst. Hierdoor brengt elk potje iets nieuws naar de tafel. 

Sit Down! Games flikt het weer om een leuk real-time spel uit te brengen. Net als met Magic Maze vermaak ik mij immens met Rush Out! Als snelste dobbelen is intens en nog best een uitdaging. Het spel bevat een gezonde dosis hectiek, geluk en voldoende variatie door de verschillende scenario’s en toverspreuken die het spel elke keer net wat anders laten verlopen. De vormgeving is kleurrijk en, hoewel ik een pre-productie exemplaar heb mogen testen, is het spelmateriaal, zoals altijd bij deze uitgever, fantastisch. Een echte aanrader voor liefhebbers van real-time spellen en spelers die wel eens een real-time spel willen proberen!

EN: Is it fair to go all out against one player during a friendly board gaming session? It is absolutely fair when that one player is a wicked wizard with an arsenal of even more wicked spells. In Rush Out!, the newest addition to Sit Down! Games library, one player competes against two, three or even four other players. Can the good guys beat the wizard or is he too powerful? Unlimited power!

In Rush Out!, a real-time one-vs-many game, players must roll dice as quickly as possible to collect symbols on cards in order to discard these cards. All players roll their dice simultaneously and place dice on the cards to “fulfil” these cards. The game board has two sides, one for the good guys and one for the evil spell caster. Both teams form their own draw pile and also place a number of cards face-up on the game board. The good guys have mission cards and the bad guy has spell cards. The mission cards show symbols that the good guys must throw with their dice. The sorcerer also has to roll the dice and match symbols on cards. However, the sorcerer can make life very difficult for the good guys with his spells. With these spells, the maniac magician can, for example, place new cards on the other team’s draw pile, move a dragon that is blocking missions, throw collected dice, and so on. The game starts as soon as the mage starts to roll the dice. If cards are fulfilled, they are removed from the board and new cards are drawn from the draw pile. Nice and hectic! The first team to clear their deck (and complete other tasks, depending on the scenario) wins!

The game consists, just like Magic Maze (on Mars) with coincidentally is also published by Sit Down! Games, of several scenarios. Depending on the scenario, certain game elements are used (or not). The win conditions may also differ per scenario. For example, the good guys can lose if the dragon has moved too far over their track. As a result, each game brings something new to the table.

Sit Down! Games once again manages to kick some ass and bring out a fun real-time game. Just like with Magic Maze, I was immensely entertained by Rush Out! Rolling the dice as fast as you can is intense and quite a challenge. The game contains a healthy dose of hectic, luck and sufficient variation due to the different scenarios and spells that make the game run a little differently each time. The design is colourful and, although I was only able to test a pre-production copy, the game material is, as always with this publisher, fantastic. Highly recommended for fans of real-time games and players who want to try a real-time game!