Review: In de Palm van je Hand (Geronimo Games)

NL: Het geheugen is wispelturig. Soms onthoud je de meest banale gebeurtenissen, maar vergeet je belangrijke momenten zoals verjaardagen en je trouwdag. Naarmate je ouder wordt, wordt je ook vergeetachtiger. Niemand wil de mooie herinneringen uit zijn of haar leven vergeten, maar gelukkig zorgen sommige voorwerpen, relaties of aanrakingen ervoor dat je deze herinneringen weer naar boven haalt. Weet jij de deze herinneringen levend te houden? De verantwoordelijkheid ligt In de Palm van je Hand. 

In de Palm van je Hand is een spel van Geronimo Games waarbij spelers in teamverband herinneringen van een opa en kleinkind naspelen. Net zoals bij Dixit, Mysterium, en Detective Club draait het om interpretatie en uitbeelding van de prachtig vormgegeven kaarten (de herinneringen). In een team nemen de spelers de rol aan van opa, die zijn herinneringen probeert terug te halen, en het kleinkind, die de herinneringen gaat uitbeelden. Het kind trekt een herinneringskaart en opa sluit zijn ogen en opent de palm van zijn hand. Het kind gaat vervolgens met de verschillende voorwerpen (waaronder een tol, een touwtje, blokjes, een doekje, etc.) de kaart middels aanraking en plaatsen van voorwerpen uitbeelden op de handpalm van opa. Andere teams spelen kaarten die zij associeren met het uitgebeelde tafereel. In een beurt worden op deze manier twee herinneringen uitgebeeld en worden er dus verschillende kaarten gespeeld door de teams. Uit deze kaarten moet de opa nu de juiste herinneringen zien te vinden in de juiste volgorde. Door de juiste associaties te maken, scoren spelers punten. 

In de Palm van je Hand is een creatief spel in wat ik het “associatiespel-genre” noem. Het is speelbaar met een grote groep en het uitbeelden van de kaarten zorgt voor een creatief spelverloop en unieke associaties. Het is leuk om te zien hoe andere spelers bepaalde gedachtesprongen maken. Een echte aanrader voor liefhebbers van onder andere Dixit. Overigens een onofficiële speltip: je kan de kaarten van spellen zoals Dixit en Mysterium ook prima gebruiken in dit spel (en vice versa) voor extra variatie en een extra uitdaging! Dit spel levert vast onvergetelijke herinneringen op!

EN: Memory is fickle. Sometimes you remember the most trivial events but forget important moments like birthdays and your wedding day. As you grow older, you also become more forgetful. No one wants to forget the beautiful memories of their life, but luckily some objects, relationships or touches can bring these memories back. Do you know how to keep these memories alive? The responsibility lies in the Palm of your Hand.

In the Palm of Your Hand is a game by Geronimo Games in which players work as a team to re-enact memories of a grandfather and grandchild. Just like in Dixit, Mysterium, and Detective Club, it is all about interpretation and depiction of the beautifully designed cards (the memories). In a team, the players take the role of grandpa, who tries to retrieve his memories, and the grandchild, who will act out the memories. The child draws a memory card and grandpa closes his eyes and opens the palm of his hand. The child then uses different objects (including a top, a piece of string, blocks, a cloth, etc.) to represent the card by touching and placing objects on the palm of Grandpa’s hand. Other teams play cards which they associate with the scene depicted. In one turn, two memories are depicted in this way, and thus different cards are played by the teams. From these cards the grandfather must now find the right memories in the right order. By making the right associations, players score points.

In the Palm of Your Hand is a creative game in what I call the “association game” genre. It can be played with a large group and the depiction of the cards makes for a creative game flow and unique associations. It is fun to see how other players make certain leaps of the imagination. Highly recommended for fans of Dixit, among others. By the way, an unofficial game tip: you can also use the cards from games like Dixit and Mysterium in this game (and vice versa) for extra variation and an extra challenge! This game is sure to bring back unforgettable memories!