Review: Andor Jonge Helden (999 Games)

NL: Andor is een coöperatief spel waarbij spelers de rol aannemen van cliché fantasiehelden die samen het rijk van Andor beschermen tegen monsterlijke indringers, zoals de Gor (die zijn erg gor-vaarlijk). Spelers gebruiken de kostbare uren tijdens het daglicht om acties te verrichten om de monsters te verdrijven en queesten te voltooien. Het gebrek aan tijd en de monsters die langzaam over het bord bewegen zorgen voor een intrigerend coöperatief spel vol puzzelgenot en door de verschillende scenario’s, verhalen en uitbreidingen ook voor voldoende speelplezier. In Andor: Jonge Helden, van 999 Games, kunnen zelfs de kleinste strijders op een heldhaftig avontuur gaan. In tegenstelling tot het grotere broertje is het land van Andor in Jongere Helden wat veiliger en zijn de taken die spelers moeten voltooien wat eenvoudiger. Het spelsysteem van van Andor is nog steeds onmiskenbaar aanwezig. Zijn jullie de jonge helden die Andor nodig heeft of zijn jullie rijp voor een middeleeuws bejaardencentrum? 

In Andor: Jonge Helden moeten spelers drie wolvenwelpjes redden uit een gevaarlijke mijn. Mart de mijndwerg bewaakt de brug naar de mijn en laat jullie pas oversteken als jullie een aantal taken hebben vervult. Terwijl jullie de taken proberen te vervullen en de welpjes proberen te redden, verplaatst de dreigende draak langzaam richting het rustige Rietberg. De gevaarlijke Gor die spelers nog kennen van Andor verplaatsen ook over het speelbord richting Rietberg. Lukt het jullie om de taken te vervullen en de welpjes te redden voordat de stad wordt binnengevallen door de draak en ander monsterlijk onheil? 

Elke speler heeft verschillende zonlichtfiches die de spelers gebruiken om te verplaatsen over het bord en acties te verrichten. Om te verplaatsen levert een speler tijdens zijn of haar beurt net zoveel fiches in als stappen op het bord. Vervolgens kan een speler op het vakje waar deze speler eindigt mogelijk een actie verrichten zoals 1. het omdraaien van mistfiches om nieuwe gevaren of voorwerpen te ontdekken, 2. het verzamelen van benodigdheden voor de taken van de minuscule Mart, 3. het bevechten van monsters zoals de Gor of het afhouden van de draak. Om monsters te verslaan moeten spelers dobbelen en correcte worpen apart leggen op het spelbord. Indien er voldoende correcte dobbelstenen geworpen zijn, is een monster verslagen. Nadat alle zonlichtfiches van spelers op zijn, verplaatst de draak zich en worden er nieuwe monsters opgeroepen. 

Net als Andor (“oude helden”?) is Andor: Jonge Helden een coöperatieve puzzel tegen de klok. In tegenstelling tot het originele spel bevat Jonge Helden een stuk minder spelonderdelen, scenario’s en andere poespas. Hierdoor is het spel eenvoudiger op te zetten en te spelen. Hierdoor is de drempel voor jongere en minder ervaren bordspelers lager en daardoor is dit spel een goed instapmodelletje om ooit naar het originele spel over te stappen. Door het gebrek aan poespas, onderdelen en verschillende scenario’s ontbreekt er mogelijk wat uitdaging voor de ervaren speler, maar desalniettemin een leuke “junior” versie.

EN: Andor is a cooperative game in which players take on the role of clichéd fantasy heroes who work together to protect the realm of Andor from monstrous invaders, such as the Gor (who are very gor-y). Players use the precious and scarce daylight to perform actions to drive out the monsters and complete quests. The lack of time and the monsters moving slowly around the board make for an intriguing cooperative game full of puzzle fun, and the various scenarios, stories and expansions also make for plenty of playtime. In Andor: Junior even the smallest warriors can go on a heroic adventure. Unlike its bigger brother, the land of Andor in Younger Heroes is a bit safer and the tasks players have to complete are a bit simpler. The gameplay of Andor is still unmistakable. Are you the young heroes that Andor needs or are you ripe for a medieval retirement home?

In Andor: Junior, players must rescue three wolf cubs from a dangerous mine. Mart the dwarf guards the bridge to the mine and won’t let you cross until you have completed a number of tasks. While you try to complete the tasks and rescue the cubs, the threatening dragon slowly moves towards the peaceful Rietberg. The dangerous Gor that players remember from Andor also move across the board towards Rietberg. Will you be able to complete the tasks and rescue the cubs before the city is invaded by the dragon and other monstrous evil?

Each player has several sunlight tiles that they use to move around the board and perform actions. To move, during his or her turn, a player deposits as many sunlight chits as there are steps on the board. Then, on the space where this player ends, he or she may perform an action such as 1. turning over fog tiles to discover new dangers or objects, 2. collecting supplies for the tasks of the minuscule Mart, 3. fighting monsters such as the Gor or stopping the dragon. To defeat monsters, players must roll dice and place correct rolls on the game board. If enough correct dice are rolled, a monster is defeated. When all players’ sunlight chits are depleted, the dragon moves and new monsters are summoned.

Like Andor (“Senior”?), Andor: Young Heroes is a cooperative puzzle against the clock. In contrast to the original game, Young Heroes contains a lot less game components, scenarios and other fuss. This makes the game easier to set up and to play. This lowers the threshold for younger and less experienced board players, making this game a good stepping stone to the original game at some point. Due to the lack of fuss, components and different scenarios, it may lack some challenge for the experienced player, but nevertheless a nice “junior” version.