Review: Dive (Sit Down Games)

NL: Hoewel onze oceaan langzaam wordt bedreigd door de mens en de smerige plastic soep kun je in dit spel een diepe duik nemen in een oceaan gemaakt van plastic kaarten. Ironisch he? Met Dive kun je alsnog het prachtigste koraalrif bekijken, op zoek gaan naar Nemo, haaien ontwijken en vriendschappen sluiten met de snelste schildpadden. Duik naar onbekend terrein, maak de juiste inschatting en ga snel, hard en diep om als winnaar boven water te komen in Dive, van Sit Down Games!

In Dive gaan jij en andere spelers duiken naar een geheimzinnige steen met bijzondere krachten om als held in het dorp onthaald te worden. De steen ligt echter ergens op de bodem van de ocean en jullie zullen de diepe wateren moeten trotseren. De stapel blauwe doorzichtige plastic kaarten vormen de oceaan en iedere kaart vertegenwoordigd een diepte. Op elke kaart staan verschillende prachtige en kleurrijke zeewezens afgebeeld. Klaar om te zwemmen of heb je koudwatervrees? 

Elke ronde worden er maximaal 5 dieptes afgedoken. Iedere ronde geven spelers in het geheim aan hoe snel en hoe diep ze willen duiken. Dit doen zij door fiches achter hun scherm op hun spelersbordjes te plaatsen. De waardes op de fiches geven de snelheid aan. Elke beurt kunnen spelers maximaal 5 dieptes duiken. Per diepte die ze willen duiken moeten ze minimaal 1 fiche inzetten. Let goed op de haaien, die willen je graag opeuzelen, tu dum tu dum! Let daarnaast ook nog goed op schildpadden en roggen, die kunnen je helpen nog dieper te zwemmen. Indien je verwacht dat je op een bepaalde diepte een haai tegenkomt, moet je een fiche op de juiste zijde plaatsen. Indien je een fiche foutief inzet, kun je deze ronde niet verder duiken en loop je mogelijk punten mis. Elke diepte die je succesvol hebt gedoken, levert punten op. De speler met de meeste punten wint, vindt de steen en ontvangt eeuwige roem in het dorp! 

Dive is uniek. Spelers kunnen door de oceaan (de stapel met doorzichtige plastic kaarten) heen proberen te kijken om in te schatten welke zeewezens zij op de volgende dieptes tegen kunnen gaan komen. Om naar de overwinning te kunnen duiken, moeten spelers de juiste inschatting en afweging maken. Denk je een haai te zien op de derde kaart? Zet dan een haai fiche in op de derde diepte. Dit inschatten is lastiger dan je denkt en vormt echt een gezonde uitdaging. Door de plastic kaarten en het spelconcept voelt het spel wat gimmicky en mist hierdoor de gewenste diepgang, maar is erg geschikt als gezelschapsspel voor het hele gezin. Het spel ziet er ook nog eens prachtig en kleurrijk uit net als de zeeën aan wezens die de oceaan rijk is. Voor extra variatie bevat het spel tevens nog kartonnen zeewezens met speciale krachten die spelers aan het spel kunnen toevoegen. Het diepe ingegooid worden, was nog nooit zo mooi vormgegeven!

EN: Although our ocean is slowly threatened by humans and the nasty plastic soup, in this game you can take a deep dive into an ocean made of plastic cards. Ironic isn’t it? With Dive you can still see the most beautiful coral reef, find Nemo, dodge sharks and make friends with the fastest sea turtles. Dive into uncharted territory, make the right judgment and go fast, hard and deep to emerge victorious in Dive, from Sit Down Games!

In Dive, you and other players will dive for a mysterious stone with special powers to be welcomed into the village as a hero. However, the stone lies somewhere at the bottom of the ocean and you will have to brave the deep waters. The stack of blue transparent plastic cards form the ocean and each card represents a depth. Each card depicts several beautiful and colorful sea creatures. Ready to swim or do you have cold feet?

Each round, up to 5 depths are dived. Each round, players secretly indicate how fast and how deep they want to dive. They do this by placing tokens behind their screen on their player boards. The values on the tokens indicate the speed. Each turn, players can dive a maximum of 5 depths. For each depth they want to dive, they must place at least 1 token. Watch out for the sharks, they’ll want to eat you up, tu dum tu dum! In addition, watch out for turtles and manta rays, they can help you swim even deeper. If you expect to encounter a shark at a certain depth, you should place a token on the correct side. If you place a token incorrectly, you will not be able to continue diving this round and you may lose points. Each depth that you have successfully dived earns you points. The player with the most points wins, finds the stone and receives eternal fame in the village!

Dive is unique. Players can try to peak through the ocean (the stack of transparent plastic cards) to estimate what sea creatures they might encounter at the next depths. In order to dive to victory, players must make the right assessment and consideration. Think you see a shark on the third card? Then bet a shark token on the third depth. This estimation is trickier than you think and really presents a right amount of challenge. Because of the plastic cards and the game concept, the game feels a bit gimmicky and therefore is a bit lacking in depth, but is very suitable as a board game for the whole family. The game also looks beautiful and colorful just like the seas of creatures that the ocean is rich. For extra variety, the game also includes cardboard sea creatures with special powers that players can add to the game. Getting thrown in the deep end has never been so beautiful!