Review: Taco Hat Cake Gift Pizza (Geronimo Games)

NL: TACO CAT GOAT CHEESE PIZZA! Dat zijn de woorden die jij en je vrienden herhaaldelijk zullen roepen en tevens de kaarten die jullie zullen spelen in het gelijknamige partyspel… Nee, zeg je? Ik doe iets verkeerd? Oh, dit is het vervolg? Excuses, ik begin opnieuw: TACO HAT CAKE GIFT PIZZA! Dat gaan jullie herhaaldelijk roepen in dit gelijknamige vervolg op het eerder genoemde spel van Blue Orange Games en gedistribueerd door Geronimo Games! Pas ook op voor eenhoorns…

Net als in het eerdere deel proberen jij en de andere spellers alle kaarten uit jullie persoonlijke trekstapel weg te spelen. Hoe doe je dat? Om de beurt roepen de spelers in volgorde de woorden TACO, HAT, CAKE, GIFT of PIZZA terwijl ze een kaart spelen. Komt het gesproken woord overeen met het plaatje op de kaart dan proberen spelers zo snel mogelijk hun hand op de aflegstapel te leggen. De speler die als laatste overblijft moet de gespeelde kaarten in zijn eigen stapel nemen. 

Als er een Unicorn, Monkey of Ninja op de gespeelde kaart staat, moeten spelers een speciale beweging maken en hun handen op de stapel leggen vergelijkbaar met de narwhal, gorilla en bosmarmot uit het eerste spelletje. De speler die als laatste de beweging uitvoert en zijn/haar handen op tafel weet te rammen, moet wederom de kaarten pakken en is een stapje verder van de winst. 

Dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Sommige plaatjes zijn verraderlijk vooral wanneer de kleuren gehusseld. Doordat je tegelijk het juiste woord moet zeggen, een kaart moet spelen en moet opletten welke kaart wordt gespeeld, zitten fouten in een klein hoekje. Als je een fout maakt (je zegt het verkeerde woord of je doet je hand te vroeg op de stapel), moet je uiteraard ook pakken. Een fout is een regelrecht cadeautje voor de andere spelers. 

Ik vergeleek het eerste spel met een stukje pizza en een taco: een pizza is een goed tussendoortje en vooral lekker met een alcoholische versnapering en net als bij het eten van een taco kun je dit spel niet spelen zonder er een zooitje van te maken. Net als in het eerste spel is het lachen, gieren en brullen. Vliegen de handen over tafel, schreeuwen spelers tegen elkaar, worden er dierengeluiden en -bewegingen gemaakt en ook een hoop fouten. Het is echter wel erg vergelijkbaar met het eerste deel behalve dat er iets andere kaarten zijn. Het is overigens wel leuk om de kaarten uit spellen te mengen: het is makkelijk om de speciale kaarten aan het andere spel toe te voegen, maar je kan ook gaan voor een extra uitdaging door ook de normale kaarten te combineren. Wat dacht van je TACO HAT CAT PIZZA CHEESE GIFT? Je kan het zo gek maken als je zelf maar wilt.

EN:

TACO CAT GOAT CHEESE PIZZA! Those are the words you and your friends will be shouting repeatedly and also the cards you will be playing in the party game of the same name … No, you say? I’m doing something wrong? Oh, this is the sequel? Sorry, I’ll start again: TACO HAT CAKE GIFT PIZZA! That’s what you’re going to be shouting repeatedly in this eponymous sequel to the aforementioned game by Blue Orange Games and distributed by Geronimo Games! Watch out for unicorns too…

Just like in the previous game, you and the other players are trying to get rid of all the cards in your personal deck. How do you do that? Players take turns calling out the words TACO, HAT, CAKE, GIFT or PIZZA whilst playing a card. If the spoken word corresponds to the picture on the card, then players try to place their hand on the discard pile as quickly as possible. The last remaining player must take the cards played into his own pile.

If there is a Unicorn, Monkey or Ninja on the card played, players must make a special move and place their hands on the discard pile similar to the narwhal, gorilla and groundhog from the first game. The last player to perform the move and bang his/her hands on the table must again take the cards and is one step away from winning.

This is all easier said than done. Some of the pictures are treacherous, especially when the colours are mixed up. Because you have to say the right word, play a card and watch which card is played at the same time, mistakes are easily made. If you make a mistake (saying the wrong word or putting your hand on the pile too early), you obviously have to take it. A mistake is a downright gift to the other players.

I compared the first game to a slice of pizza and a taco: a pizza is a good snack and especially tasty with an alcoholic beverage, and just like eating a taco, you can’t play this game without making a mess of it. Just like in the first game, it is all about laughing, whooping and roaring. Hands fly across the table, players shout at each other, animal noises and movements are made and also a lot of mistakes. It is, however, very similar to the first part except that there are slightly different cards. By the way, it is fun to mix the cards from games: it is easy to add the special cards to the other game, but you can also go for an extra challenge by combining the normal cards as well. What about your TACO HAT CAT PIZZA CHEESE GIFT? You can get as crazy as you’d like.