Review: 7 Wonders (Repos Production & Asmodee)

NL: De Piramide van Cheops, de Hangende tuinen van Babylon, de Tempel van Artemis in Efeze, het Beeld van Zeus te Olympia, het Mausoleum van Halicarnassus, de Kolossos van Rhodos en de Pharos van Alexandrië. De zeven wereldwonderen van de antieke wereld. Van deze wereldwonderen staat enkel nog de Piramide van Cheops overeind. Van de overige wereldwonderen kunnen we enkel nog dromen. Of wacht eens even? In 7 Wonders, van Repos Production en Asmodee, bouwen de spelers ieder aan een eigen stad en bijbehorend wonder. Blijft jouw wonder overeind als de Piramide van Cheops of zinkt jouw beeld naar de bodem van de Egeïsche zee.

Spelverloop

7 Wonders is een kaartspel waarbij spelers in drie tijdperken (rondes) kaarten proberen te verzamelen om (o.a.) aan hun stad te bouwen. Het verzamelen van kaarten gaat via het zogeheten draften. Aan het begin van een tijdperk krijgt iedere speler 7 kaarten van het desbetreffende tijdperk. Van deze kaarten kiest een speler 1 kaart om te bouwen en geeft de overige kaarten daar aan de speler links of rechts (afhankelijk van het tijdperk) van hem of haar. Dit gaat net zo lang door tot speler 2 kaarten op hand krijgen. Spelers kiezen dan nog een kaart en de andere kaart verdwijnt naar de aflegstapel. 

Door kaarten te verkopen, krijg je drie muntstukken waarmee je munten kan verkrijgen die je kan gebruiken om grondstoffen of goederen te kopen of om overwinningspunten mee te verdienen. Door te bouwen leg je kaarten als gebouwen in je stad. Bruine kaarten produceren grondstoffen, grijze kaarten produceren goederen, door gele kaarten kun je “handelen”, rode kaarten vertegenwoordigen militaire macht, groene kaarten betekenen wetenschappelijke vooruitgang en blauwe kaarten leveren overwinningspunten op. In het derde tijdperk worden ook een aantal paarse gildekaarten door de stapel geschud waarmee spelers opdrachten kunnen voltooien  om nog meer overwinningspunten te verdienen.

Om kaarten te bouwen moet je soms de aangegeven grondstoffen of goederen “betalen”. Dat betekent dat je de productielijnen voor deze grondstoffen of goederen in jouw stad aanwezig moet hebben. Oftewel, je moet de juiste bruine en grijze kaarten hebben. Heb je niet voldoende grondstoffen dan kan je deze eventueel van je buren “kopen” indien deze aanwezig zijn in hun stad door munten te betalen. Op vergelijkbare wijze kun je tijdens het draften een kaart gesloten neerleggen om te bouwen aan jouw monument. Bouwen aan een monument levert bonussen en overwinningspunten op. 

Aan het einde van een tijdperk vergelijken spelers hun militaire macht met hun directe buren. De speler met de meeste macht ontvangt overwinningspunten en de speler met de minste macht ontvangt minpunten. Aan het einde van het spel ontvangen spelers punten voor hun monumenten, munten, blauwe gebouwen, wetenschappelijke vooruitgang, gildes en meer. De speler met de meeste punten ontvangt eeuwigdurende roem! 

Conclusie

7 Wonders is een moderne klassieker een heeft een nieuw (prachtig) jasje gekregen. De kaarten glimmen heerlijk en zijn prachtig geïllustreerd. Het spel leg je in een paar minuten uit en is vlot gespeeld, waardoor je snel meerdere potjes op een avond wilt spelen. Verschillende wegen leiden naar het oude Rome en ook naar de overwinning. Geen enkele strategie is de beste wat zorgt voor voldoende variatie. Een van de 7 wereldwonderen. 

NB: 7 Wonders Duel, een variatie voor twee spelers, is ook een enorme aanrader! 

EN: The Pyramid of Cheops, the Hanging Gardens of Babylon, the Temple of Artemis in Ephesus, the Statue of Zeus at Olympia, the Mausoleum of Halicarnassus, the Colossus of Rhodes and the Pharos of Alexandria. The Seven Wonders of the Ancient World. Of these wonders, only the Pyramid of Cheops is still standing. The other wonders of the world, only remain as dreams. Or wait a minute? In 7 Wonders, by Repos Production and Asmodee, the players each build their own city and its wonder. Will your wonder remain standing for eternity like the Pyramid of Cheops or will your dreams sink to the bottom of the Aegean Sea?

How to play

7 Wonders is a card game in which players try to collect cards in three eras (rounds) to build their city. The collection of cards is done via so-called drafting. At the beginning of an era, each player receives 7 cards of the corresponding era. From these cards, a player chooses one card to use and gives the remaining cards to the player to his left or right (depending on the era). This continues until a player has only 2 cards on hand. Players then choose another card and the other card disappears to the discard pile.

By selling cards, you receive three coins which you can use to buy resources or goods or to earn victory points with. By building, you place cards as buildings in your city. Brown cards produce resources, grey cards produce goods, yellow cards allow you to “trade”, red cards represent military power, green cards mean scientific progress and blue cards provide victory points. In the third era, a number of purple guild cards are also shuffled through the deck that allow players to complete tasks to earn even more victory points.

To build cards, you sometimes have to “pay” for the indicated resources or goods. This means that you must have the production lines for these resources or goods in your city. In other words, you must have the right brown and grey cards. If you do not have enough raw materials, you can “buy” them from your neighbours, if they have them in their town, by paying coins. Similarly, you can close a card during the game to build your monument. Building a monument gives bonuses and victory points.

At the end of an era, players compare their military power with their immediate neighbours. The player with the most power receives victory points and the player with the least power receives minus points. At the end of the game, players receive points for their monuments, coins, blue buildings, scientific progress, guilds and more. The player with the most points receives eternal glory!

Conclusion

7 Wonders is a modern classic with a new (beautiful) look. The cards are shiny and beautifully illustrated. The game is easy to explain and play, making you want to play several games in one evening. Different roads lead to ancient Rome and also to victory. No one strategy is the best, which provides enough variety. One of the 7 Wonders of the World.

NB: 7 Wonders Duel, a variation for two players, is also highly recommended!