Review: Trek 12 (Geronimo Games)

NL: Een van de plekken in de wereld die ik graag wil bezoeken is Nepal en met name de Himalaya’s. Niet om hele gevaarlijke klimtochten te ondernemen, maar voor een lekkere wandeling of hike ben ik niet vies. Helaas zit ver reizen er voorlopig nog niet in. Gelukkig kan ik mij een beetje in de bergen wanen in Trek 12 van Geronimo Games. Trotseer jij als beste de hoogtes en lukt het jou om bergen te verzetten of gaat jouw klim snel bergafwaarts? 

Trek 12 is een roll-and-write met een uniek dobbelmechanisme. Het spel heeft 2 dobbelstenen. Eentje met de waardes 0 tot en met 5 en eentje met de waardes 1 tot en met 6. Iedere beurt wordt de dobbelsteen geworpen en mag elke speler besluiten wat hij of zij met de dobbelstenen doet. Een speler mag de laagste of hoogste waarde kiezen, de waardes optellen, aftrekken of vermenigvuldigen. Let op: jouw rekenmogelijkheden zijn wel beperkt! De eerste waarde mag een speler willekeurig op het scorevel plaatsen en opvolgende worpen moeten aangrenzend worden geplaatst, tenzij klimuitrusting wordt gebruikt. Een speler kan maximaal 12 of 6 invullen afhankelijk van de locatie op het scorevel anders is er sprake van een fout.  Aangrenzende opvolgende waardes worden aan elkaar verbonden als klimlijnen en aangrenzende dezelfde waardes vormen klimgebieden. Zodra alle velden zijn ingevuld, is een klim ten einde. Een speler krijgt punten voor de klimlijnen en klimgebieden en minpunten voor fouten (te hoge klimwaardes of elk veld dat geen onderdeel uitmaakt van een klimlijn of klimgebied). 

Naast dat je een snel potje kunt spelen door gebruik te maken van 1 scorevel kun je ook op expeditie gaan door drie gebergtes in opvolgende moeilijkheid. Tijdens een expeditie kun je gebruik maken van uitrustingskaarten en wellicht zelfs een gids inhuren. Door uitdagingen te voltooien, kunnen jij en andere spelers nieuw spelmateriaal vrij spelen dat in het begin verstopt zit in verschillende enveloppen. Weet jij de highscore te verbeteren? 

Berg je maar, Trek 12 belooft gouden bergen en maakt dat allemaal waar. Trek 12 is thematisch roll-and-write spel met een uniek dobbelmechanisme, meerdere spelmodi, verschillende scorevellen en een legacy-achtige campagnemodus. Een nieuw toppunt in het genre, die stijgt tot grote hoogten!

EN: One of the places in the world that I would like to visit is Nepal and especially the Himalayas. Not to undertake very dangerous climbs, but for a nice walk or hike. Unfortunately, travelling far is not yet an option. Luckily, I can imagine myself in the mountains a bit by playing Trek 12. Are you the best at braving the heights and will you manage to move mountains or will your climb quickly go downhill?

Trek 12 is a roll-and-write with a unique dice mechanism. The game has 2 dice. One with the values 0 to 5 and one with the values 1 to 6. Each turn the dice are rolled and each player may decide what to do with the dice. A player may choose the lowest or highest value, add, subtract or multiply the values. Do note: your math options are limited! A player may place the first value at random on the scoring track and subsequent rolls must be placed adjacent to it, unless climbing equipment is used. A player can enter a maximum of 12 or 6 depending on the location on the scoring surface, otherwise it is considered to be a climbing mistake. Adjacent successive values are connected as climbing lines and adjacent same values form climbing areas. Once all fields of the score sheet are filled in, a climb is finished. A player gets points for all climbing lines and climbing areas and minus points for mistakes (climbing values that are too high or any field that is not part of a climbing line or climbing area).

Apart from playing a quick game using one score sheet, you can also go on an expedition through three mountains in successive difficulty. During an expedition you can use equipment cards and maybe even hire a guide. By completing challenges, you and other players can unlock new game materials hidden in various envelopes at the start. Can you beat the high score?

Trek 12 promises mountains of gold and delivers. Trek 12 is thematic roll-and-write game with a unique dice mechanism, multiple game modes, different score sheets, and a legacy-style campaign mode. A new pinnacle in the genre that soars to great heights!