Review: The Imposter Kings

NL: Als je als een bedrieger door het leven gaat, kun je maar beter bluffen als een echte koning. In The Imposter Kings proberen spelers als laatste staande te blijven door slim te spelen en slim te bluffen. Word jij de gekroonde speler of of word jij hardhandig van de troon gezet?

Spelers krijgen allemaal een hand vol kleurrijke kaarten. Iedere speler kiest een kaart en plaatst deze gesloten voor zich neer als “troonopvolger”. Afhankelijk van de hoeveel spelers en de spelmodus worden sommige kaarten wel of niet gebruikt in een potje. Te beginnen van de startspeler gaat iedere speler een kaart uit zijn of haar hand spelen. Spelers moeten een kaart met dezelfde of oplopende waarde spelen. Indien een speler een kaart niet kan spelen, kan deze speler de koning omdraaien om de troonopvolger kaart op hand te nemen. Dit klinkt simpel, maar alle kaarten hebben bijzondere eigenschappen die het spel flink kunnen beïnvloeden. Deze speciale eigenschappen zorgen ervoor dat het lastiger wordt voor andere spelers aan kaarten aan te leggen of zodat het juist makkelijker wordt voor jou om kaarten aan te leggen. Zodra een speler niks kan tijdens een beurt is deze speler uitgeschakeld. Probeer als langste te overleven om de troon te bemachtigen. 

The Imposter Kings lijkt een beetje op en combinatie tussen L.A.M.A., Fluxx, Love Letter en blufspelletjes zoals Oriflamme. Spelers weten niet welke kaarten de andere spelers op hand hebben en proberen dan ook andere spelers uit te lokken om bepaalde kaarten te spelen om zo niet te verliezen. Spelers moeten er goed op letten welke zetten andere spelers maken om zo informatie te vergaren. The Impostor Kings is hierdoor een grappig blufspelletje dat snel tussen andere spellen door kan worden gespeeld. Daarnaast vind ik de vormgeving erg mooi en kleurrijk. Geen bedrieger!

EN:If you go through life as an imposter, you’d better bluff like a true king. In The Imposter Kings, players try to remain last by being smart and bluffing like there is no end. Will you become the crowned player or will you be harshly ousted from the throne?

Players each receive a hand of colourful cards. Each player chooses a card and places it face down in front of them as “heir”. Depending on the number of players and the game mode, some cards are or are not used in a game. Starting from the starting player, each player plays a card from his or her hand. Players must play a card of equal or increasing value as the card currently residing on the throne. If a player cannot play a card, they can turn over the king to take their heir card. This sounds simple, but all cards have special properties that can significantly influence the game. These special properties make it more difficult for other players to lay down cards or make it easier for you to lay down cards. As soon as a player can’t do anything during a turn, this player is eliminated. Try to survive as long as possible to get the throne.

The Imposter Kings is a bit like a combination of L.A.M.A., Fluxx, Love Letter and bluff games like Oriflamme. Players do not know what cards the other players have in their hands and therefore try to bait other players into playing certain cards to avoid losing. Players must pay close attention to what moves other players make in order to gather information. This makes The Impostor Kings a funny bluff game that can be played quickly between other games. In addition, I find the design very beautiful and colourful. Not an imposter of a game!