Review: Rallyman: GT (Holy Grail Games)

NL: Laat je tegenstanders stof happen en scheur met brandend rubber de finish over in Rallyman: GT van Holy Grail Games! Neem risico’s en tour door in de zesde versnelling, maar focus je op je omgeving en probeer niet uit de bocht te vliegen, want voor je het weet verlies je de controle en zijn je winkansen total loss. 3… 2… 1… START!

Startpositie

Rallyman: GT is een racespel met voldoende variatie in parcours. Kun je dit spel in Zandvoort racen of rally rijden in de Monte Carlo in Saint Auban? Vast. In Rallyman: GT kun je namelijk zelf je favoriete parcours nabouwen. In het spel krijg je namelijk een grote set aan tegels waarmee je zelf een baan uitlegt. Plaats zoveel gevaarlijke bochten en snelle smalle stukken stukken als je zelf wilt om de spannendste race te creëren. Elke speler krijgt een autootje in zijn of haar favoriete kleur, een setje banden en markers om de huidige versnelling aan te geven. Speler gaan nu in de startblokken staan en het is tijd om te racen!

3. 2. 1. RACE!

Te beginnen met de speler die aan het begin van een ronde in de hoogste versnelling staat zit in de pole position en de beste positie op de baan heeft, gaan spelers om de beurt met de dobbelstenen hun baan uitzetten. Elke dobbelsteen die een speler plaatst is een vakje waar zijn of haar raceauto overheen rijdt. Er zijn 5 zwarte dobbelstenen in de verschillende versnellingen (1 – 6), witte dobbelstenen om snelheid aan te houden en rode dobbelstenen om af te remmen en zo verder terug te kunnen schakelen. Spelers moeten de dobbelstenen zo plaatsen dat ze in aangrenzende oplopende of aflopende waarde worden geplaatst, waarbij witte dobbelstenen gebruikt kunnen worden om snelheid aan te houden of rode dobbelstenen gebruikt kunnen worden om meer dan 1 waarde terug te schakelen. De hoeveelheid dobbelstenen die een speler mag inzetten hangt van de gekozen bandensoort en de weersomstandigheden af. 

Nadat een speler als echte rally navigator de route heeft uitgestippeld, moeten de dobbelstenen worden geworpen. Spelers kunnen veilig rijden en elke dobbelsteen een voor een werpen of flat out het gaspedaal indrukken en gaan met die banaan (alle dobbelstenen tegelijk werpen). Elke gevarendriehoek die een speler werpt wordt apart gelegd en indien een speler drie of meer gevarendriehoeken werpt (of in de bocht passeert) raakt deze speler de controle over het stuur kwijt. Als je de dobbelstenen één voor één gooit, kun je stoppen wanneer je wilt. Door flat out te gaan, loop je natuurlijk meer risico aangezien je niet kunt stoppen. Risico loont echter, want voor elke zwarte dobbelsteen die je gooit ontvang je focusfiches die je kunt gebruiken om dobbelstenen “vast” te zetten (deze dobbelstenen hoef je niet te werpen). Hoe meer dobbelstenen je gebruikt, hoe verder je op de baan komt, maar dan loop je ook meer risico om de controle te verliezen!

Let altijd wel goed op je positie en snelheid. Je kan geen auto’s inhalen die in een hogere versnelling zitten dan jouw auto. Als je snel gaat, ben je ook sneller aan de beurt, maar als je te snel gaat, vlieg je wellicht uit de bocht! In de bochten geldt vaak een maximumsnelheid, ga je te snel in de bocht ook dan verlies je controle. Als je de controle verliest tijdens het spel komt je auto tot stilstand Indien je te snel gaat terwijl je controle verliest, moet je een schadefiche uit de zak trekken. Door schade kun je mogelijk minder dobbelstenen inzetten, verandert het weer of mag je niet meer inhalen omdat je een snelheidscheck hebt ontvangen. Tijdens het spel kan een speler een pitstop nemen om schade te repareren of om banden te wisselen.

De speler die als eerste finisht is de winnaar en heeft een ware impreza gemaakt op het publiek! Hulde!

Conclusie

Rallyman: GT doet mij gelijk denken aan spellen zoals Formula D, ook een push-your-luck raceautospel. Rallyman: GT is een heerlijk spel waarbij je jouw geluk moet beproeven. Neem je veel risico, dan ga je sneller de baan over, rij je sneller, maar vlieg je mogelijk uit de bocht en loop je schade op. Slow-and-steady is veilig, maar wint mogelijk niet de race en sukkelt achter de rest aan. Het is keuzes maken: hoeveel dobbelstenen zet je in? Gooi je ze allemaal tegelijk? Hoe snel benader je de bocht? Een erg vermakelijk en spannend racespel. Daarnaast is de vormgeving heel mooi gegaan en heeft het spel meer variatie dan veel andere racespellen, omdat je zelf het parcours kunt bedenken met de vele baantegels. Een spel in de zesde versnelling! 

EN: Let your opponents bite the dust (you leave behind cruising ahead) and race across the finish line in Rallyman: GT by Holy Grail Games! Take risks and tour through riding in sixth gear, but focus on your surroundings and try not to lose control, because before you know it, your chances of winning are total loss. 3… 2… 1… START!

Start position

Rallyman: GT is a racing game with plenty of variation in its courses. Can you race in Zandvoort or rally at Monte Carlo in Saint Auban? Definitely, because in Rallyman: GT you can build your own favourite tracks. In the game you get a large set of tiles with which you can lay out a rally course yourself. Place as many dangerous corners and fast narrow sections as you like to create the most exciting race. Each player gets a car in his or her favourite colour, a set of tyres and markers to indicate the current gear. Players get ready and it’s time to race!

3. 2. 1. RACE!

Starting with the player who is in the highest gear at the beginning of a lap is in pole position and has the best position on the track, players take turns using the dice to mark their lanes. Each die placed by a player is a space which his or her racing car will drive. There are 5 black dice for the different gears (1 – 6), white dice to maintain speed and red dice to slow down and shift further back. Players must arrange the dice so that they are placed in adjacent ascending or descending values, where white dice can be used to maintain speed or red dice can be used to downshift by more than 1 value. The amount of dice a player may use depends on the type of tyre chosen and dependant on weather conditions.

After a player has mapped out the route as a real rally navigator, the dice must be rolled. Players can drive safely and roll each die one by one or flat out press the accelerator and go for it (roll all dice at once). Each danger triangle thrown by a player is set aside and if a player throws three or more danger triangles (or passes them in the turn), that player loses control of the wheel. If you throw the dice one by one, you can stop whenever you want. By going flat out, of course, you run more risk since you cannot stop. Taking risks pays off, though, because for each black die you roll, you receive focus tokens that you can use to “lock” dice in future turns (you don’t have to roll these dice). The more dice you use, the further you’ll go on the track, but then you also risk losing control of your car!

Always pay attention to your position and speed. You cannot overtake cars that are in a higher gear than your car. If you go fast, you will get to the end faster, but if you go too fast, you might crash! In the corners, there is often a speed limit, and if you go too fast, you may lose control. If you lose control during the game, your car will come to a hard stop. If you go too fast while losing control, you have to take a damage token from the bag. Damage may mean that you can use fewer dice, the weather may change, or you may not be allowed to overtake because you have received a speed check. During the game, a player can take a pit stop to repair damage or change tyres.

The player who finishes first is the winner and has made a real impact on the audience! A place on the podium for you!

Conclusion

Rallyman: GT immediately reminds me of games like Formula D, also a push-your-luck race car game. Rallyman: GT is a wonderful game where you have to try your luck. If you take a lot of risks, you will cross the track faster, but you might crash and get damaged. Slow-and-steady is safe, but may not win the race and will lag behind. It’s all about making choices: how many dice do you bet? Do you throw them all at once? How fast do you approach the corner? A very entertaining and exciting racing game. In addition, the design has gone very nicely and the game has more variation than many other racing games, because you can think up the track yourself with the many track tiles. A game in sixth gear!