Review: Mariposas (White Goblin Games)

NEDERLANDS

Een bijzonder wezen op deze aardkloot is de monarchvlinder. Iedere lente trekken de monarchvlinders in grote getale vanuit Midden-Amerika door naar Noord-Amerika om in de herfst terug te trekken. Hoewel eigenlijk geen enkele vlinder deze tocht overleeft, planten ze zich in Noord-Amerika voort en trekt hun nageslacht terug naar het “thuis” waar ze zelf nooit zijn geweest. Mariposas, Spaans voor vlinders, is een nieuw spel van Elizabeth Hargrave (van Wingspan) waar spelers de rol van deze beestjes aannemen. Ontpopt dit nieuwe spel, uitgegeven door @whitegoblingameszich ook tot een prachtige vlinder? 

Elke beurt speelt een speler een van zijn of haar actiekaarten en kan hierdoor een of meerdere vlinders laten fladderen en landen. Landen spelers op een bloem, dan krijgen ze het bijbehorende fiche. Met deze fiches kunnen zij hun vlinders laten voortplanten. Als spelers een stad bezoeken, krijgen ze een bonus. Bijvoorbeeld extra acties of kaarten voor extra punten en bonussen. 

Het spel speelt zich af tijdens de lente, zomer en herfst. Elk seizoen heeft een eigen doel. Aan het begin van het spel worden meerdere doelkaarten op het speelbord geplaatst. Doelen behalen, levert een speler tijdens een seizoen punten op. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om zoveel mogelijk vlinders boven een bepaalde stad te hebben. Na elk seizoen sterft helaas een generatie vlinders. Net als in het echt zal geen enkele vlinder de volledige tocht kunnen maken. Na de herfst is het spel afgelopen. Spelers die vlinders terug naar Mexico hebben weten te krijgen, verdienen hiervoor de nodige punten. De speler met de meeste punten is een prachtige vlinder en de andere spelers een lelijke rups. 

Mariposas is gemakkelijk uit te leggen. Het spelconcept is simpel, maar heeft verschillende mogelijkheden waardoor er voldoende tactiek is. De verschillende doelkaarten, actiekaarten en bonussen zorgen voor voldoende variatie. Mariposas is rustig spel waar spelers vooral solo aan het fladderen zijn. Veel mot met tegenstanders kun je in dit spel niet verwachten. Een prachtig vormgegeven spel om goed tot rust te komen. Kortom: een spel dat vlinders in je buik geeft!

Vriendelijk ter beschikking gesteld door de uitgever.

ENGLISH

The majestic monarch butterfly is a special creature. Every spring the monarch butterflies migrate in large numbers from Mexico to North America to retreat in the autumn. Although actually no butterfly survives this journey, they reproduce in North America and retreat their offspring to the “home” where they themselves have never been. Mariposas, Spanish for butterflies, is a new game by Elizabeth Hargrave (of Wingspan) where players take on the role of these creatures. Does this new game also turn out to be a beautiful butterfly? 
.
Each turn a player plays one of their action cards and can make one or more butterflies flutter and land. If players land on a flower, they receive the corresponding tile. With these tiles they can breed their butterflies. If players visit a city, they receive a bonus. For example, extra actions or cards for extra points and bonuses. 
.
The game takes place during spring, summer and autumn. Each season has its own goal. At the beginning of the game several goal cards are placed on the game board. Achieving goals, a player scores points during a season. For example, a goal can be to have as many butterflies as possible above a certain city. Unfortunately, a generation of butterflies dies after each season. Just like in real life, no butterfly will be able to make the complete journey. After autumn has passed, the game is over. Players who have managed to get butterflies back to Mexico will earn the necessary points. The player with the most points is a beautiful butterfly and the other players are ugly caterpillars.
.
Mariposas is easy to explain. The concept of the game is simple, but it has several possibilities so there are plenty of tactics. The different goal cards, action cards and bonuses provide enough variation. Mariposas is a zen game where players are mainly fluttering solo. A lot of engagement with opponents is not to be expected in this game. A beautifully designed game to relax. In short: a game that gives you butterflies!